simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarMaʿIn ܠܐܓܪܬܐ̈ ܠܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܠܐ ܬܣܩ ܡܢ ܬܡܢ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܘܠܨܢܐ ܗܘ̇ ܕܥܒܕ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒܘ ܐܢܝܢ̈
ActsMarMaʿIn ܐܢܫܐ ܦܪܫܐ̈ ܠܐ ܙܥܘܪ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܒܟܠܗ ܛܘܪܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ܕܢܨܪܝܐ̈ . ܘܗܐ ܬܡܢ ܗܘ ܥܕܟܝܠ ܀ 35 . ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ ܡܚܕܐ
ActsMarMaʿIn ܕܡܨܪܝܢ . ܘܦܠܓ ܝܡܐ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܥܒܪܘ ܒܗ ܐܝܟ ܕܒܝܒܫܐ . ܡܠܟܐ ܘܒܚܝܠܐ̈ ܘܒܓܢܒܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ
ActsMarMaʿIn . 78 . ‏ ‏ܗܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡܪ . ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܣܓ̇ܕ ܐܢܐ ܆ ܗܘ̇ ܡܠܟܐ ܡܠܬܐ ܕܪܒ ܗܘ ܙܘܣ . ܘܫ̇ܪܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܐܠܐ ܡܘܒܠ ܐܢܐ ܠܟ ܠܘܬ
ActsMarMaʿIn ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܡܪ ܠܝ ܐܢܬ ܡܪܘܕܐ . ܠܡܢܐ ܥܩܪܬ ܥܠܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܐ ܠܡ ܒܬܪܗ ܡܪܙܒܢܐ ܇ ܚܕ ܡܢ ܛܟܣܗ ܕܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn . ܘܙܟܝܗܝ ܘܫܥܒܕܗ ܒܙܟܘܬܐ ܕܝܗܒ ܠܗ ܐܠܗܐ . ܘܒܫܢܬܐ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܕܝܠܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ . ܟܕ ܡܚܐ‏ ‏ܗܘܐ ܥܡ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn . ܒܟܠܗ ܛܘܪܐ ܐܢ ܦܗ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ ܡܚܕܐ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ ܦܪܫܐ̈ ܠܐ ܙܥܘܪ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
ActsMarMaʿIn ܣܓܝ ܘܒܟܐ . ܘܠܐ ܐܟܠ ܠܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ . ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܡܢ ܥܩܬܗ ܡܠܟܐ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܟܠ ܕܚܙܐ . ܘܡܛܠܬܗ ܕܡܪܝ ܡܥܝܢ . ܘܐܬܬܥܝܩ
ActsMarMaʿIn ܒܚܡܬܐ . ܥܕܠܐ ܢܦܠ ܣܓܕ ܠܗ ܐܝܟ ܥܝܕܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܝܢ ܣܟܠܐ ܡܠܟܐ 37 . ܘܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܢܚܬ ܥܡܗܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܒܘܪ . ܘܚܪ ܒܗ
ActsMarMaʿIn . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܪܝ ܡܥܝܢ ܕܡܝܬ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܐܬܬܥܝܩ ܡܠܟܐ ܛܪܘܢܐ ܐܙܠ ܘܐܫܟܚܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܢ ܘܩܛܠܗ ܘܥܛܦ ܠܘܬ
ActsMarMaʿIn ܚܕܝ . ܘܥܒܕ ܕܘܟܪܢܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܠܟܠܗܘܢ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܘܠܟܠ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܗܘ̇ ܘܣܠܩ ܠܘܬ ܡܪܗ ܆ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܟܠܡܕܡ . ܘܟܕ ܫܡܥ
ActsMarMaʿIn . 46 . ‏ ‏ܘܡܚܕܐ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܠܟܐ ܩܠܝܠܐܝܬ . ܒܗܘ̇ ܡܠܟܐ . ܘܟܠ ܕܢܫܟܚܗ ܢܩܛܠܝܘܗܝ . ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܡܪܕ ܐܢܫܐ ܡܢ
ActsMarMaʿIn ܆ ܕܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܪܓܝܫܝܢ ܒܗ ܐܝܟܘ ܆ ܝܘܡܢ ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܝ ܘܚܫܒܢܝ . 34 . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܚܐܪܐ̈ . ܠܐ ܚܝܝܟ̈ ܕܝܠܟ
ActsMarMaʿIn ܩܠܝܠܐܝܬ . ܒܗܘ̇ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܢܗܘܐ ܡܡܪܕ ܐܢܫܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . 46 . ‏ ‏ܘܡܚܕܐ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
ActsMarMaʿIn . ܘܣܓܝ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܒܡܫܝܚܐ . ܕܫܕܪܗ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܪܘܡܝܐ̈ ܠܘܬܗ ܕܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܘܡܫܕܪ ܘܩܛ̇ܠ ܠܝ ܒܓܘ ܩܠܝܬܝ . ܘܠܟ ܐܠ̇ܨ ܠܟ ܒܕܝܢܐ ܩܫܝܐ . ܡܠܟܐ . ܗܐ ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܠܝ ܡܢ ܠܘܬܟ . ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡ̇ܥ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn . ܗܐ ܒܢܘܪܐ ܩܛ̇ܠ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܒܗܝ̇ ܕܟܦܪܬ ܒܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ . ܘܡܫܪ ܐܢܐ ܠܗ ܕܫܪܪܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܀ 42 . ‏ ‏ܐܡܪ ܠܗ
ActsMarMaʿIn . ܘܠܗ ܗܘ ܚܙܐ ܗܘܐ ܡܪܝ ܡܥܝܢ . ܘܐܦ ܡܛܠܬܗ ܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ ܀ 8 . ܡܠܟܐ ܀ 7 . ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܘ̇ ܡܝܬ ܛܘܒܢܐ ܕܘܕܐ ܕܢܫܛܗ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܙܟܝܐ ܗܘ̇ܐ ܒܪܘܡܢܝܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܕܐܢܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܦܘܪܩܢܐ ܘܠܟܠܗ̇ ܥܕܬܗ ܒܝܕ‏ ‏ ‏ ‏ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ
ActsMarMaʿIn ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܝܢ ܢܘܪܐ ܕܠܐ ܕܥ̇ܟܐ ܐܢܐ ܐܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܡܚܕܐ . ܡܠܟܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܬܟܝܠ ܐܢܐ ܕܡܠܬܗ ܠܐ ܡܬܕܓܠܐ ܀ 44 . ‏ ‏ܥܢܐ