simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarMaʿIn ܚܕܝ . ܘܥܒܕ ܕܘܟܪܢܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܠܟܠܗܘܢ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܘܠܟܠ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܗܘ̇ ܘܣܠܩ ܠܘܬ ܡܪܗ ܆ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܟܠܡܕܡ . ܘܟܕ ܫܡܥ
ActsMarMaʿIn ܆ ܘܥܒܕܗ ܠܗ ܪܒ ܚܝܠܐ ܀ 4 . ‏ ‏ܘܟܕ ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܪܕܐ ܘܡܗܝܪ ܒܟܠܡܕܡ . ܘܡܛܠ ܚܟܡܬܗ ܘܣܘܟܠܗ ܫܦܪ ܠܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn . ܘܙܟܝܗܝ ܘܫܥܒܕܗ ܒܙܟܘܬܐ ܕܝܗܒ ܠܗ ܐܠܗܐ . ܘܒܫܢܬܐ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܕܝܠܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ . ܟܕ ܡܚܐ‏ ‏ܗܘܐ ܥܡ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn . ܟܬܘܒ ܠܝ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܐܢܬ ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܝܟ̈ ܆ ܕܠܐ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܘܠܒܫ ܀ 67 . ‏ ‏ܘܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐ ܐܡܪ ܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܠܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܕܢܩܘܡ ܢܩܒܠܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܥܠ ܠܝܓ ܡܠܟܐ ܘܐܘܕܥ ܠܡܠܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ ܕܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܐܬܐ . ܘܟܕ ܒܥ̇ܐ
ActsMarMaʿIn . ܘܗܘܐ ܚܒܝܫ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܠܡܕ . ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܡܠܟܐ . ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ . ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܟ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
ActsMarMaʿIn ܫܕܪ ܒܬܪܟ ܕܢܬܒܥ ܡܢܟ ܬܒܥܬܐ ܕܥ̇ܒܕܝܟ̈ ܡܪܝܕܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܗܘܝ̈ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ . ܘܠܡܢܐ ܠܐ ܡܕܒܚ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ̈ . ܗܐ ܓܝܪ
ActsMarMaʿIn ܕܡܨܪܝܢ . ܘܦܠܓ ܝܡܐ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܥܒܪܘ ܒܗ ܐܝܟ ܕܒܝܒܫܐ . ܡܠܟܐ ܘܒܚܝܠܐ̈ ܘܒܓܢܒܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ
ActsMarMaʿIn ܪܘܪܒܐܝܬ : ܘܕܫܢܐ̈ ܘܐܝܩܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܐܦ ܡܠܟܐ . ܕܢܥܒܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܫܒܘܪ . ܘܢܣܒ ܡܢܗ ܡܕܐܬܐ . ܘܩܒܠܗ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn . 78 . ‏ ‏ܗܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡܪ . ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܣܓ̇ܕ ܐܢܐ ܆ ܗܘ̇ ܡܠܟܐ ܡܠܬܐ ܕܪܒ ܗܘ ܙܘܣ . ܘܫ̇ܪܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܐܠܐ ܡܘܒܠ ܐܢܐ ܠܟ ܠܘܬ
ActsMarMaʿIn ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܘܬܟ . ܚܘܝܗܝ ܐܘܪܚܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܡܛܠ ܕܡܐܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܙܠ ܠܛܘܪܐ ܕܫܝܓܪ ܕܐܝܬ ܒܡܕܢܚܐ . ܘܗܐ ܠܪܒ ܚܝܠܐ ܕܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܫܒܘܪ . ܘܚܪ ܒܗ ܡܠܟܐ ܒܚܡܬܐ . ܥܕܠܐ ܢܦܠ ܣܓܕ ܠܗ ܐܝܟ ܥܝܕܐ . ܡܠܟܐ ܫܡܐ ܐܦܘܩ ܡܢ ܥܠܡܐ . 37 . ܘܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܢܚܬ ܥܡܗܘܢ ܠܘܬ
ActsMarMaʿIn ܩܠܝܠܐܝܬ . ܒܗܘ̇ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܢܗܘܐ ܡܡܪܕ ܐܢܫܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . 46 . ‏ ‏ܘܡܚܕܐ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
ActsMarMaʿIn ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܡܪ ܠܝ ܐܢܬ ܡܪܘܕܐ . ܠܡܢܐ ܥܩܪܬ ܥܠܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܐ ܠܡ ܒܬܪܗ ܡܪܙܒܢܐ ܇ ܚܕ ܡܢ ܛܟܣܗ ܕܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܡܗܝܡܢܐ . ‏ 47 . ‏ ‏ܘܟܕ ܚܙܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ܠܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܐܦ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܝܗܒ ܠܗ . ܕܢܣܩ ܠܡܪܗ
ActsMarMaʿIn ܆ ܕܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܪܓܝܫܝܢ ܒܗ ܐܝܟܘ ܆ ܝܘܡܢ ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܝ ܘܚܫܒܢܝ . 34 . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܚܐܪܐ̈ . ܠܐ ܚܝܝܟ̈ ܕܝܠܟ
ActsMarMaʿIn ܐܢܫܐ ܦܪܫܐ̈ ܠܐ ܙܥܘܪ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܒܟܠܗ ܛܘܪܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ܕܢܨܪܝܐ̈ . ܘܗܐ ܬܡܢ ܗܘ ܥܕܟܝܠ ܀ 35 . ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ ܡܚܕܐ
ActsMarMaʿIn ܡܢ ܚܐܪܐ̈ ܕܡܢܐ ܐܥܒܕ ܠܗ . ܘܠܘܠܓܫ ܡܪܙܒܢܐ ܦ̇ܩܕ ܐܢܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܚܘܬܗ̈ . ܘܢܬܚܒܫ ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܢ̇ܣܒ ܐܢܐ
ActsMarMaʿIn ܡܗܝܡܢܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ . ܕܢܥܒܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܫܒܘܪ . ܘܢܣܒ ܡܢܗ ܡܠܟܐ ܕܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܘܣܓܝ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܒܡܫܝܚܐ . ܕܫܕܪܗ ܗܘܐ
ActsMarMaʿIn . ܗܐ ܒܢܘܪܐ ܩܛ̇ܠ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܒܗܝ̇ ܕܟܦܪܬ ܒܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ . ܘܡܫܪ ܐܢܐ ܠܗ ܕܫܪܪܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܀ 42 . ‏ ‏ܐܡܪ ܠܗ