simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarMaʿIn . ܟܬܘܒ ܠܝ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܐܢܬ ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܝܟ̈ ܆ ܕܠܐ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܘܠܒܫ ܀ 67 . ‏ ‏ܘܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐ ܐܡܪ ܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܠܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܡܗܝܡܢܐ . ‏ 47 . ‏ ‏ܘܟܕ ܚܙܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ܠܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܐܦ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܝܗܒ ܠܗ . ܕܢܣܩ ܠܡܪܗ
ActsMarMaʿIn . 46 . ‏ ‏ܘܡܚܕܐ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܠܟܐ ܩܠܝܠܐܝܬ . ܒܗܘ̇ ܡܠܟܐ . ܘܟܠ ܕܢܫܟܚܗ ܢܩܛܠܝܘܗܝ . ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܡܪܕ ܐܢܫܐ ܡܢ
ActsMarMaʿIn ܘܡܫܕܪ ܘܩܛ̇ܠ ܠܝ ܒܓܘ ܩܠܝܬܝ . ܘܠܟ ܐܠ̇ܨ ܠܟ ܒܕܝܢܐ ܩܫܝܐ . ܡܠܟܐ . ܗܐ ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܠܝ ܡܢ ܠܘܬܟ . ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡ̇ܥ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܡܪ ܠܝ ܐܢܬ ܡܪܘܕܐ . ܠܡܢܐ ܥܩܪܬ ܥܠܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܐ ܠܡ ܒܬܪܗ ܡܪܙܒܢܐ ܇ ܚܕ ܡܢ ܛܟܣܗ ܕܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn . ܗܐ ܒܢܘܪܐ ܩܛ̇ܠ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܒܗܝ̇ ܕܟܦܪܬ ܒܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ . ܘܡܫܪ ܐܢܐ ܠܗ ܕܫܪܪܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܀ 42 . ‏ ‏ܐܡܪ ܠܗ
ActsMarMaʿIn ܒܚܡܬܐ . ܥܕܠܐ ܢܦܠ ܣܓܕ ܠܗ ܐܝܟ ܥܝܕܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܝܢ ܣܟܠܐ ܡܠܟܐ 37 . ܘܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܢܚܬ ܥܡܗܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܒܘܪ . ܘܚܪ ܒܗ
ActsMarMaʿIn ܡܗܝܡܢܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ . ܕܢܥܒܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܫܒܘܪ . ܘܢܣܒ ܡܢܗ ܡܠܟܐ ܕܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܘܣܓܝ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܒܡܫܝܚܐ . ܕܫܕܪܗ ܗܘܐ
ActsMarMaʿIn ܐܢܫܐ ܦܪܫܐ̈ ܠܐ ܙܥܘܪ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܒܟܠܗ ܛܘܪܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ܕܢܨܪܝܐ̈ . ܘܗܐ ܬܡܢ ܗܘ ܥܕܟܝܠ ܀ 35 . ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ ܡܚܕܐ
ActsMarMaʿIn ܒ̇ܥܐ ܠܟ . ܕܩܪܨܝܟ̈ ܐܬܐܟܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܨܪܝܐ ܐܢܬ ܀ ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܡܪܙܒܢܐ ܗܘ̇ ܕܣܠܩ ܒܬܪܗ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܥܝܢ ܩܘܡ ܚܘܬ . ܗܐ
ActsMarMaʿIn ܢܦܠ ܒܬܥܫܐ ܕܩܪܒܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܕܒܥܘ ܕܢܣܩܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܘܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܛܝܗܝ . ܘܐܬܓܙܙ ܘܐܬܥܠܝ ܡܢܗ ܀ 54 . ‏ ‏ܫܒܘܪ ܕܝܢ
ActsMarMaʿIn . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܪܝ ܡܥܝܢ ܕܡܝܬ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܐܬܬܥܝܩ ܡܠܟܐ ܛܪܘܢܐ ܐܙܠ ܘܐܫܟܚܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܢ ܘܩܛܠܗ ܘܥܛܦ ܠܘܬ
ActsMarMaʿIn ܙܟܝܐ ܗܘ̇ܐ ܒܪܘܡܢܝܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܕܐܢܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܦܘܪܩܢܐ ܘܠܟܠܗ̇ ܥܕܬܗ ܒܝܕ‏ ‏ ‏ ‏ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ
ActsMarMaʿIn ܚܕܝ . ܘܥܒܕ ܕܘܟܪܢܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܠܟܠܗܘܢ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܘܠܟܠ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܗܘ̇ ܘܣܠܩ ܠܘܬ ܡܪܗ ܆ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܟܠܡܕܡ . ܘܟܕ ܫܡܥ
ActsMarMaʿIn ܀ ܘܟܕ ܫܡܥ ܛܘܒܢܐ ܐܠܗܝܐ ܩܡ ܘܝܬܒ ܥܠ ܐܪܝܐ ܗܘ̇ ܆ ܘܐܬܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܥܠ ܓܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܐܓܪܝܦܘܣ . ܗܝ̇ ܕܒܢܗ̇ ܗܘܐ ܐܓܪܦܘܣ
ActsMarMaʿIn . ܘܙܟܝܗܝ ܘܫܥܒܕܗ ܒܙܟܘܬܐ ܕܝܗܒ ܠܗ ܐܠܗܐ . ܘܒܫܢܬܐ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܕܝܠܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ . ܟܕ ܡܚܐ‏ ‏ܗܘܐ ܥܡ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܣܓܝ ܘܒܟܐ . ܘܠܐ ܐܟܠ ܠܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ . ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܡܢ ܥܩܬܗ ܡܠܟܐ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܟܠ ܕܚܙܐ . ܘܡܛܠܬܗ ܕܡܪܝ ܡܥܝܢ . ܘܐܬܬܥܝܩ