simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܒܙܒܢܗ ܕܘܠܢܣ X ܡܠܟܐ . ܘܗ̣ܝ ܒܥܬ
Chron1234 ܂ ܡܝܬ ܘܠܝܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܡܠܟ ܣܘܠܝܡܢ
P:Acts [AB] ܆ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܩܕܡܝܟ ܡܠܟܐ ܐܓܪܦܐ ܆ ܕܡܐ
JacSer:memLord'sPrayer ܐܦܩ ܐܢܘܢ ܕܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܐܢܗܘ ܕܐܬܐ ܘܡܫܟܚ
P:1Macc [AB] ܡܠܟܐ . ܘܚܕܝ ܡܠܟܐ ܒܡܐܬܝܬܗܘܢ .
EliaNis:Chron ܐ]ܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܕܬܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܬܩܒܪ ܂
Babai:BookUnion ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ ܃ ܕܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ
P:Dan [AB] ܚܕܬܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ
BarṢal:ComLiturg ܡܛܠ ܕܪܓܝ̣ܙ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒ
P:Ecclus [AB] : ܘܐܝܟ ܫܘܫܢܬ ܡܠܟܐ ܒܡܒܘܥܝ̈ ܡܝܐ̈ .
P:Dan [AB] . ܘܚܙܐ ܡܠܟܐ ܕܩܡܘ ܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܐܢ ܨܒܐ ܡܠܟܐ ܛܒܐ ܢܨܘܬܢܝ ܘܐܢ
BarKoni:Schol ܘܠܗܢܐ ܐܘܒܠܗ ܢܒܘܟܕܢܝXܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ ܠܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܠܡܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ : ܡܐ
P:Sam [AB] ܠܐ ܢܣܒܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ
BarEbr:Ethic ܘܓܕܘܠܐ̈ ܐܝܟ ܐܪܓܘܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܨܘܪܐ ܪܡܐ
Chron1234 X0ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ Xܬܟܢܫܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܘܥܡ ܂ ܪܘܪܒ̣ܢܐ̈
Chron1234 ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܟܣܪܘܢ ܡܠܟܐ ܡܢ ܫܝܪܘܝ ܒܪܗ
P:Jer [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܒܠܥܝܣ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ :
Eph:Adden XXX ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܡܠܟܐ ܕܫܪܐ ܬܓܗ ܕܒܝܫܐ