simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܘܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܐܪܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡ̣ܢ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܩܕܡ ܣ̣ܡ ܦܛܪܘܣ ܃ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈
Tim1:Epist ܕܠܐ ܥܒܪܐ ܡܠܟܘܬܗ ܃ ܘܗ̇ܘ ܝX ܕܐ ܬܘܗܝ ܡܢܚܡܢܐ ܘܡܚܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܪܐ ܒܫܪܪܐ ܒܚܕܝܘܬܗ ܕܥܡ ܡܠܬܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
Tim1:Epist ܂ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܫܠܝܛܢܐ̈ ܝ ܕܥ̇ܐܠ ܥܠܝ ܒܢܡܘܣܐ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܕܐ ܬܘܗܝ ܣܟܪܐ ܠܓܘܐ ܐܟܚܕ ܘܠܢ ܂ ܐܦX ܠܢ ܓܝܪ ܣܓܠܐ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܒܪ ܦܒܩ : ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ²⁹⁴ܕܣܣܢ ܥܒ̣ܕܐ ܐܬ̇ܐ ܗܘ̣ܐ . ܡܠܟܐ ܇ ܥܒ̣Xܐ ܢܗܘܐ ܘܢܬܐܡܪ . 5 , 41 |L178b|ܐܪܐ ܐܪܕܫܝܪ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܟܕ ܠܐܘܚܕܢܗ ܕܛܪܘܢܐ ܐܬ̇ܐ : ܠܘ ܒܐܣܛܠܐ ܡ̇ܢ ܡܠܟܝܬܐ ܡܠܟܐ ܢܫܕܪ ܠܦܘܪܩܢܐ ܐܟܚܕ ܘܠܫܘܘܙܒܐ ܕܫܒܝܐ̈ : ܗܘ̈ ܕܝܢ ܒܪ
Tim1:Epist ܃ ܕܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܃ ܝ ܠ̇ܒܫ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬ ܐ̣ ܂ ܐܘ ܐܝܟ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist : ܕܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ : ܠ̇ܒܫ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܆ ܐܘ ܐܝܟ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܒܐܣܟܡܐ ܕܝܢ ܫܐܝܠܐܝܬ ܘܒܕܘܡܝܐ ܝX ܡܠܟܐ ܘܒܕܘܡܝܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܡܬܚܙܐ ܃ ܘܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܒܪ
Tim1:Epist ܘܠܦܠܚܐ̈ ܘܠܣܘܓܐܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܃ ܘܒܬܪ ܟܢ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܠܒܪܐ ܡܠܟܐ ܦܠܚܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܘܬܚܘܬ ܐܘܚܕܢܗ ܢܐܚܘܕ ܘܚܒܘܫ ܘܠܒܢܝ̈
Tim1:Epist ܘܪܥܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܒܪܢܫܗ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܡܪܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܘ̈ ܕܝܢ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ :
Tim1:Epist ܕܝܢ ܦܐܪܐ ܕܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܃ ܗܟܢܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܃ ܒܪ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܓܝ̇ܪ ܦܐܪܐ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܂ ܡܕܝܢܬ
Tim1:Epist ܃ ܘܡܦܠܓܢܐ ܕܫܘܟܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܐܡܪ ܬܘ ܡܠܟܐ ܟܝ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܓܘܕܦܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܂ ܘܐ ܟܢܐ ܟܝ ܥܒܕܐ ܢܗܘܐ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܠܒܪܐ ܕܝܠܗ ܢܫܕܪ ܠܦܘܪܩܢܐ ܐܟܚܕ ܘܠܫܘܘܙܒܐ ܕܫܒܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܠܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܠܦܠܚܐ̈ ܘܠܣܘܓܐܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܃ ܘܒܬܪ ܟܢ
Tim1:Epist : ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܘܕܥܒܕܐẌ ܆ ³ܐܪܐ ܗܘ̈ ܠܗ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܆ 5 , 45ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܩܕܡ ܣ̣ܡ ܦܛܪܘܣ ܆ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܐܪܐ⁶³ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ : ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܕܝܢX ܦܐܪܐ ܡܠܟܐ . 2 , 21ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܕܝܢܬ̣ ܡܠܟܘܬܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ : ܒܪ
Tim1:Epist ܘܪܥܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܕܐ ܬܘܗܝ̣ ܂ ܒܪܢܫܗ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ·ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ·ܬܪܘܢܘܣ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܐ·ܬܘܗܝ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܒܪܢܫܗ X ܕܡܪܢ
Tim1:Epist ܃ ܫܒܘܥܐ̈ ܫܒܥܐ ܂ 0ܘܫܒܘܥܐ̈ ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܒܪܐ ܂ ܘܢܬܩܛܠ ܡܫܝܚܐ ܘܠܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܂ ܘܠܡܐܬܐ ܡܫܝܚܐ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ ܘܡܪܐ̣ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ̣ 3 , 6ܐܠܐ ܠܐ ܡܠܟܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘܐ̈ ¹¹³ܒܕܡܢܘܬܐ ܘܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܐܬܬܩܝܡ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܟܕ ܠܐܘܚܕܢܗ ܕܛܪܘܢܐ ܐܬ̇ܐ ܃ ܠܘ ܒܐܣܛܠܐ ܡ̇ܢ ܡܠܟܝܬܐ ܡܠܟܐ ܢܫܕܪ ܠܦܘܪܩܢܐ ܐܟܚܕ ܘܠܫܘܘܙܒܐ ܕܫܒܝܐ̈ ܃ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܒܪ ܝ
Tim1:Epist ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ : ܒܐܣܟܡܐ ³⁴⁰ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܘܒܕܘܡܝܐ ܕܥܒ̣ܕܐ̈ ܡܬܚܙܐ : 3 , 76ܘܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܒܪ