simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܒܡܠܟܘܬܐ 11ܕܫܡܝܐ ܥܬܝܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܡܣܓܕ ܠܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܘܡܨ ܠܐ ܀ 6 , 4 10ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ . ܣܓܕܬܐ ܡ̇ܢ ܕܫܪܪܐ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ 23ܠܩܢܘܡܐ̈ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ : ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̇ ܡܠܟܐ . XXܥܩ . ܩXܥ̇ܩ . 1ܠܡܟܢ : XXܩ 22ܦܘܪܫܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈ ܀ ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ . 21ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܀ 17 , 4ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܠܗ . ܦܝܫܝܢܢ 19ܠܢ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܠܓܡܪ 20ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܘ̣ ܡ̇ܢ ܕܡܠܟܐ̈ . X 158X|ܡܛܠ 30ܕܡܠܟܐ̈ ܣܓܕܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܒ̣ܕܐ ܠܐ ܡܫܟܝܝܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ܡܕܝܢ 29ܐܘ ܡܠܟܢ ܙܟܝܐ ܆
Tim1:DisputCalMahdi ܗܘ : ܘܠܐ ܚܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ̣ ܡܠܟܐ 24ܥܠ ܡܪܝܐ ܠܡ ܘܥܠ ܡܫܝܚܗ . ܘܐܢܗܘ ܡ̇ܢ 25ܕܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ
Tim1:DisputCalMahdi : ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܩ̇ܕ ܘܐܡ̇ܪ 33ܘܥ̇ܒܕ . ܟܠܗܘܢ ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . 16 , 62ܐܢ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ 32ܫܠܡܝܢ ܥܠ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܥܠܬܐ ܗܘ̣ ܕܡܘܬܐ̣ 11ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܘܢ . 9 , 5ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ 9 , 4ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܗ . 10ܨܠܝܒܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܙܟܝܐ ܝ̇ܕܥ 11ܐܢܐ . ܠܘ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܕܐ : ܕܐܦ ܥܒ̣ܕܐ ܐܬܩܪܝ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܢ̈ ܆ ܕܐܬܩܪܝ ܕܝܢ ܐܢܐ 10ܐܡ̇ܪܬ ܡܫܝܚܐ ܥܒ̣ܕܐ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . ܘܐܬܓܙܪ 3ܐܟܚܕܐ ܘܐܬܥܡܕ . ܘܐܬܓܙܪ ܡ̇ܢ ܒܪ ܬܡܢܝܐ ܡܠܟܐ ܠܡܓܙܪ ܀ 5 , 4ܚܢܢ ܕܝܢ 2ܡܠܠܢܢ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ |M 102b|ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܥܡ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ : ܘܡܠܬܗ 15ܘܪܘܚܗ ܒܐܡܝܢܘ ܥܡܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܟܐ ܟܝܢܐ 13ܘܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗܝܢ : ܘܚܕ 14ܗܘ̣
Tim1:DisputCalMahdi ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ܡܬܬܘܕܐ ܆ X 1ܫܡܫ ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ ܡܠܟܐ 14ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ : ܒܬܪ ܕܝܢ ܪܘܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܫܢܝܐ̈ 15ܕܝܠܟܘܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܢܨܝܚܐ ܆ ܘܬܓܐ ܘܟܘܪܣܝܐ ܘܬܩܕܐ 37ܡܠܟܝܐ . ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܡܠܟܐ |ܩ |L 54ܠܡܫܝܢܘܬܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ . ܕܠܟܘܢ ܡ̇ܢ 36ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi XX Xܝ : ܣܪܝܠ . XX Xܘܠܬܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ̣ ܒܪܐ XX ܡܠܟܐ . 16ܝ 19ܒܐܫܥܝܐ XX ܕX Xܩܒ ܢܒܝܐ̣ Xܡ̇ܪ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܐܚܙ
Tim1:DisputCalMahdi 39ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܠ ܐܠܗܐ : ܐܢ ܐܪܐ ܘܠܐ ܚܠܝܠܐ ܘܐܦ 40ܠܐ ܡܠܟܐ 38ܕܝܠܝܬܐ ܕܐܠܗܐ . . 18 , 43ܘܡ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 41ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܫܥܒܕܐ ܡܠܟܐ ܐܬܬܪܝܡ : 39ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܥܒܕܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ X ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܬܠܬܐ 12ܡܩܝܡ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪܬ . ܬܠܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܚܕ ܡܠܟܐ . ܬܪܝܢ ܕܝܢ 11ܥܠܬܐ ܗܘ̣ ܕܬܠܬܐ . 16 , 18ܚܕ ܡܕܝܢ ܐܪܐ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܘܠܘ ܬܪܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ : 37ܘܝܕܝܥ ܛܒ ܣܓܝ ܫܘܚܠܦܗ ܕܡܠܟܢ ܡܠܟܐ : 3 , 8ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܠܟܢ ܥܡ ܠܒܘܫܐ̈ 36ܕܡܠܟܘܬܗ : ܚܕ
Tim1:DisputCalMahdi . 15 , 3ܒܐܘܪܚܐ 29ܓܝܪ ܕܢܒܝܐ̈ ܗܠܟ . ܘܒܫܒܝܠܐ ܕܪܚܡܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܫܘ̇ܐ ܠܟܠ ܩܘܠܣܝܢ̈ ܡ̣ܢ 28ܟܠ ܡܠܝܠܐ̈ | 361|ܡܚܡܪ . ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . ܘܠܘ 34ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܘܕܠܐ ܦܓܪܐ ܡܡܠܠ 35ܐܢܐ ܆ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܘ 33ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi 10ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ . ܘܡܪܐ ܕܟܠ ܡܪܘܢ̈ . ܗܘ̇ 11ܕܝܗ̇ܒ ܚܟܡܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܠܐ̈ ܀ 13 , 79ܚܢܢ ܕܝܢ 9ܫܒܚܢܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ : ܗܘ̇ ܕܗܘܝܘ