simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ . ܡܛܠ ܦܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܫܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܢ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܦܩܝܕܝܢ ܠܡܠܟܐ̈ ܙܟܝܐ̈ ܠܐܘܢ ܕܣܡ
SynWestSyr ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܆ ܘܝܗ̣ܒ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܠܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܒܟܠ ܡܠܟܐ ܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܐ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܘܣܦ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ
SynWestSyr ܕܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܢܗܘܐ . ܕܓܒܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܥܡܗ ܆ ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܦܩ̇ܕܝܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܀ ܡܚ . ܛܘܒܢܐ ܘܫܒܝܚܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
SynWestSyr ܠܐܘܢ ܛܘܒܢܐ ܕܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ : ܘܣܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܡܠܟܐ ܝܬܝܪ ܡܕܡ ܆ ܢܬܬܒܥܘܢ ܥܦܐ ܟܠ ܡܐ ܕܫܩܠܘ ܀ ܢܢ . ܦܩ̣ܕ ܬܘܒ
SynWestSyr ܐܪܥܢܝܐ ܘܡܠܐܟܐ ܕܒܣܪܐ . ܕܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܢܐ ܪܝܫ ܡܠܟܐ 10ܐܠܗܗ ܡܬܩܪܐ . ܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . ܗ̇ܘ
SynWestSyr ܐܝܟ X0 ܝXX ¹X1 . ¹ܢܡܘܣܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ X ܬܢܘܝ ܘܩܝܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܟܠ ܕܨܒ̇ܝܐ . ܦܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܩܕܝܡܢ̈ ܠܛܘܒܢܐ ܠܐܘܢ
SynWestSyr . ܗܘܐ ܣܕܩܐ ܒܡܨܪܝܢ ܘܒܣܘܪܝܐ . ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܐܩܠܣܝܣܛܝܩܐ⁴0 ܕܝܠܗ ܗܟܢܐ . ܕܒܙܒܢܗ ܠܡ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ
SynWestSyr ܡܛܥܝܢܐ ܕܚܘܝܐ ܗ̇ܘ ܡܪܘܕܐ . ܐܘܒܕܬ XXX XX·¹ܠܛܝܒܘܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܠܪܘܚܩܐ ܬܩܘܡ . ܗܝܕܝܢ ܡܛܠ ܕܢܡܘܣܐ ܫܒܩܬ ܒܝܕ
SynWestSyr ܐܬܡܫܚ ܐܪܥܬܐ̈ ܘܗܘܐ ܩܨܘܨܐ . ܚܡܫ̈ ܐܘܓܪܐ̈ ܕܥܒ̇ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܡܬܬܪܓܡܐ ܦܕܝܘܢܐ . ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܕܘܩܠܝܛܝܢܘܣ
SynWestSyr ܫܪܐ ܘܒܟܠܗ ܠܟܠܗ ܦܓܪܐ ܡܕܒܪ . ܘܗ̣ܘ ܥܝܢܐ ܚܠܦ ܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܡܠܟܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ : X ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܒܗ ܗܘܢܐ
SynWestSyr ܬܪܝܨ XX ܫܘܒܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܫܝܢ ܘܚܝܕ ܠܥܕܬܐ ܒܙܒܢܗ . ܘܒܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܪܚܡܝ̈ ܫܝܢܐ ܡܬܕܡܐ ܐܢܬ . ܒܙܝܢܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ
SynWestSyr : ܕܕܠܐ ܫܘܠܛܢܐ ܘܒܠܥܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܣܡ̣ܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܘܬ ܡܠܟܐ ܡܪܓܙܝܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ : ܐܟܙܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܩܘܪܚ ܘܥܘܙܝܐ
SynWestSyr ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܢ ܫ̣ܐܠ ܗܘܐ X ܕܢ̇ܣܒ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܠܐ ܟܫܪܐ ܡܠܟܐ : ܡܢܐ ܟܬ̣ܒ ܝܘܒܝܐܢܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ XXX XXXܕܥܡܢ : ܟܕ
SynWestSyr ܕܝܗܘܕܐ . ܘܒܪܚܝܐ ܢܬܟܕܢܘܢ ܬܡܢ ܠܡܛܚܢ . X XXXX 1ܝܘܚܢܢ ܡܠܟܐ ܠܒܒܝܠ ܢܐܙܠܘܢ ܟܕ ܡܥܘܪܢ̈ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܨܕܩܝܐ
SynWestSyr ܆ ܗܕܐ ܢܣܥܘܪ ܥܡ ܚܘܫܒܐ ܘܨܒܝܢܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ ܕܥܕܬܐ . X0 ܐܢܕܝܢ ܥܠܬܐ ܕܐܠܨܐ ܬܩܪܐ ܕܢܐܙܠ ܠܘܬ
SynWestSyr . ܘܐܬܒܐܫ ܠܗ ܣܓܝ . ܘܫܕܪ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܠܬܡܢ ܕܡܙܝܢܝܢ . ܡܠܟܐ ܒܡܨܥܬܐ ܡܫܬܡܫܝܢ ܗܘܘ . ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܥܠ ܗܠܝܢ ܝܘܣܛܝܢܐ
SynWestSyr ܆ ܢܐܪܬܘܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܢܟܣܝܗܘܢ̈ ܘܩܢܝܢܝܗܘܢ̈ . ܟ̇ܠܝܢ ܡܠܟܐ ܠܚܬܗ̇ ܕܐܢܬܬܗ . ܘܒܗ̇ ܒܣܩܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܘܩܕܢܐ X ܕܦܩܕ
SynWestSyr ܕܛܝܝܐ̈ . ܓܒܪܐ X ¹ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܘܪܚܡ ܐܠܗܐ . ܘܕܣܓܝ ܟܐܒ ܡܠܟܐ ܘܐܢܫܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܆ ܠܚܪܬܐ ܥܠ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܘܢܕܪ ⁴⁴ܒܪ ܚܐܪܬ
SynWestSyr ܡܢ ܛܝܡܝܘܢ ²0ܦܪܣܐ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܕܪܓܗ . ܦܪܣܗ ܐܦ ܐܟܣܝܘܡܐ ܡܠܟܐ ܠܟܠ ܩܠܝܪܘܣ ܕܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ XX ܟܠܗܝܢ . ܝܗ̣ܒ ܗ̣ܘ
SynWestSyr . ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ X dd 1X1ܩܫܝܫܐ . ܦܘܠܝܛܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܠܟܐ ·ܬXܘܕܘܛܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ . ܦܐܘܠܐ XX X X ·XX ܝX X