simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܛܒܐ ܢܨܘܬܢܝ ܘܐܢ ܡܢܚ ܐܢܬ ܐܫܪ ܬܘܒ ܠܡܘܡܬܝ̈ ܡܛܠ ܕܒܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܘܡܢܗ ܠܐ ܦܐܕ ܐܢܬ . ܬܝܒܐ ܕܩܘܫܬܐ ܓܘܫܬܐܙܕ ܐܡܪ ܐܢ ܨܒܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܚܘܕ ܐܘܚܕܢܟ ܠܥܠܡ ܛܒܐ ܕܓܒܪܐ̈ . ܗܕܐ ܕܐܡܪܬ ܠܝ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܡܪܗ ܕܟܠܗ ܐܪܥܐ‏ ‏ 55 ܓܘܫܬܐܙܕ ܣܓܕ ܘܐܡܪ ܚܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܓܘܫܬܐܙܕ . ܘܐܡܪ ܓܘܫܬܐܙܕ ܗܐ ܐܢܐ ܥܒܕܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܚܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘ . ܡܚܕܐ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܐܬܩܪܝ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܚܟܝܡܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܟ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܩܛܠܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܕܡܚܨܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܢܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܠܐ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܝܘܬܐ̈ . ܘܠܗܢܐ ܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܡܠܟܐ ܠܡܚܪ ܒܐܝܩܪܐ ܗܘ ܕܪܒܘܬܗ ܡܢ ܗܢܐ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܕܢܕܚܠ ܡܪܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܕܐ ܗܝ ‏‎‎‏ ܬܪܝܨܘܬܟ ܕܠܘܬܝ ܠܐ ܐܝܬܝܟ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܚܝܐ ܠܥܠܡ ܘܡܩܘܐ ܒܐܘܚܕܢܗ ܠܥܠܡܝܢ . ܘܐܡܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܠܗ ܥܡܝ ܡܠܠ ܫܡܥܘܢ ܕܡܪܟ ܐܝܬܝ ܘܐܪܦܐ ܟܢܘܬܟ̈ . ܠܘ ܡܠܟܐ ܠܘ ܕܝܢ ܕܢܐܠܘܨ ܠܡܛܪܦܐ̈‏ ‎ ‏ 39 ‏‎‎‏ ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡܥ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܓܘ ܪܘܡܝ . ‏ ‎ ‏ܢܡܘܬ ܒܚܕܘܬܐ ܐܚܝ̈ ܥܡ ܡܫܝܚܐ . ܘܐܬܚܝܠܘ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܘܠܚܪܬܐ ܐܬܕܒܚ ܡܢ ܢܐܪܘܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܐ ܐܬܟܣܝܬ ܘܫܕܪ ܠܘܬܗ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡܪ ܕܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܫܢܝܘܬܐ ܡܠܟܐ ܡܬܬܡܗ ܗܘܐ ܒܨܒܘܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܕܚܙܐ ܗܘܐ . ܘܗܝ ܗܕܐ ܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܒܐܠܗܝ ܝܡܐ ܐܢܐ ܗܘ ܕܗܘ ܐܘܪܒ ܡܠܟܘܬܟ ܡܠܟܐ ܕܚܝܝ̈ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܥܕܪܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܥܕܪ ܠܟ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܚܕܝ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܛܒ ܡܛܠ ܕܣܒܪ ܕܗܘܐ ܨܒܝܢܗ . ܡܠܟܐ ܗܘ ܘܐܡܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ‏‎‎‏ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܓܘܫܬܐܙܕ ܫܡܥ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܠܐ ܡܠܟܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ . ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܠܝܬ ܕܦܪܫ ܠܝ ܠܐ ܐܢܬ ܡܪܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܬܚܘܡܘܗܝ̈ ܕܢܬܒܛܠܘܢ ܡܠܟܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܒܚܘܒܐ ܫܦܝܥܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܟܕ ܒܥܝܢܢ ܪܚܡܐ̈ ܥܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܡܪ ܠܗ ܗܫܐ ܐܢ ܬܥܒܕ ܨܒܝܢܝ ܘܬܣܓܘܕ ܠܫܡܫܐ ܐܠܗܐ ܘܐܢ ܠܐ ܡܠܟܐ ܗܘ ܒܫܪܪܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܡܥ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈‏ ‏ 28 ܘܐܬܚܡܬ ܥܠܘܗܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܢܬܐܣܪ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܐܟܒܪ ܡܬܡܠܟ ܘܫܡܥ ܠܢ . ܡܠܟܐ ܫܝܛܐ ܡܛܠ ܕܗܘ ܒܪܝܗܝ ܘܐܬܩܢܗ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ‏ ‏ 26 ܗܝܕܝܢ ܦܩܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܝܬ ܝܫܘܥ ܗܘ ܕܐܢܬܘܢ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܡܐܬ ܐܠܗܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܠܐ ܕܓܠܬ ܡܪܝ ‏‎‎‏
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܟܠܢܫ ܥܠ ܫܡܥܘܢ ܘܥܠ ܥܡܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܘܡܚܕܐ ܫܪܝܘ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܗܘܝ̈ ܛܐܒܐ ܢܦܩ ܒܬܪܥܐ ܘܐܬܝܕܥ ܡܠܐ̈ ܩܫܝܬܐ̈ ܕܡܠܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ ܘܢܦܠܘ ܒܚܪܒܗ ܕܩܣܪ ‏‎‎‏ ܘܗܪܟܐ ܐܫܬܒܗܪܘ ܡܠܟܐ ܥܘܠܐ ܢܦܠܘ ܒܚܪܒܐ ܒܐܝܕܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܬܡܢ ܩܥܘ ܕܠܝܬ ܠܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܦܢ ܬܦܩܘܕ ܕܟܠܗܘܢ ܓܪܡܝ̈ ܒܢܘܪܐ ܢܐܩܕܘܢ ܠܐ ܐܣܓܘܕ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܓܘܫܡܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܐܚܕܐ . ܠܐ ܡܬܬܦܝܣ ܐܢܐ ܠܦܘܩܕܢܟ ܗܢܐ ܡܪܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܨܒܝܢܐ ܣܒ ܐܢܘܢ ܡܢܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܒܡܘܬܐ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܕܢܦܫܗ ܥܠ ܚܝܐ̈ ܓܝܪ ܕܓܘܫܡܝܢ̈ ܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܡܪܝ