simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܪܘܡܝܐ̈ 2ܕܢܒܢܐ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܡܕ ܂ ܝ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫ̈ ܂ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̣̈ ܂ ܫܪܝ ܗܪܩܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܀ ܟܢܫ ܕܝܢ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܫܒܝܗ ܕܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̣̈ ܠܫܢܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܩܘܝܬ ܥܒܝܕܬܐ ܕܠܐ ܓܡܘܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܕܘܪܝܘܫ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܡܩܪܝܣ̇ ܂ ܠܥܕܬܐ̈ ܕܡܢ ܐܡܗ ܡܠܟܐ ܠܣܘܣܝܗ ܂ ܘܒܙܒܢܐ ܕܩܪܒܐ̣ ܂ ܒܗܝܢ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܂ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ ܡܪܘܢ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ̣ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܝܝ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܘܬܫܥܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̣̈ ܡܝܬ ܝܙܝܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬܚܦܛ ܂ ܘܒܢܡܘܣܐ ܦܐܝܐ̣ ܟܕ ܡܥܠܐ ܠܗܘܢ ܘܠܒܢܬܗܘܢ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕ ܢ ܥܕܐ ܕܡܢ 1ܒܪܫܝܬ ܠܘܬܗܘܢ ܂ XX X ܐܚܝܕ ܗܘܐ̣ ܕܢܫܪܘܗܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܣܠ̣ܩ ܠܗ ܕܗܒܐ̣ ܂ ܠܐ ܨ̣ܒܐ ܠܡܫܒܩ X ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܫܕܪܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܂ ܕܗܒܐ ܡܢ ܕܝ̇ܢܐ ܠܡܕ·ܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܫܬܕܪ ܂ ܝ ܘܟܕ ܚܙ̣ܐ ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܣܘܪܝܐ ܐܘܩܕܘܗܝ̣ ܟܕ ܚܝ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘ·ܨ̇ܟܚ· ܃ 1ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܡܬܢܒܐ̣ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܃ ܕܬܕܥ ܘܬܣܬܟܠ ܡܢ ܡܦܩܢܗ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܦܩܘܪܝ̇ ܫܝܐ̈ ܚܡܫ̈ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܡܠܟܐ ܘܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫܥܡܐܐ̈ ܘܬܡܢܝܢ̣̈ ܂ ܡܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܡܢ ܥܠܬ ܪܚܡܬ ܪܫܢܘܬ ܐ ܠܐ ܫܠܡ ܠܚܕ ܪܝܫܐ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܙܟܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ·ܒ· ܐܠܦܝܢ̈ ܘ ·ܩܘ ܃ ܡܝܬ ܐܒܓܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ·ܘܠܝܢܘܣ ܂ ܚܝܐ ܕܝܢ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܢܡܫ̈ ܡܠܟܐ [ܕܐܢܛܝܟ ]ܩܒܠ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬ ܗܕܐ̣ ܂ ܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܃ ܥܠ ܥܠܝܡܐ̈ ܡܪܘܕܐ̈ ܟܪܘܬ ܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܡܠXܘܬܟ̣ ܂ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̈ ܡܪܚܡܢܐ̈ ܂ ܥܢܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܟܪܟܐ ܘܐܡܪ ܩܕܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܫܠܝܡ̣ ܂ [ܗ̇ܘ ܕܐܝ]ܬܘܗܝ ܟܘܡܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܡܠܟܐ ܕܗ̣ܢܘܢ [ܝܗ]ܘܕܝܐ̈ ܂ ܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܡܠܟܙܕܝܩ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܣܛܘܣ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܗܘ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝܗ ܕܩܪܒܐ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܕܠܐ ܬܬܪܡܐ ܝ- ܥܡ ܐܢܫܐ̈ ܣܟܠܐ̈ ܠܡܥܕܠ ܠܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܢܦ̣ܩ ܡܢ ܗ ܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܂ ܘܢܦ̣ܠ ܒܛܥܝܘܬܐ ܗܓܓܝܬܐ ܡܠܟܐ ܝܘܚܢܢ ܂ ܝ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܡܢܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̣̈ ܂ ܛܥ̣ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܣܛܘܣ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܫܕܪ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܢ̇ܣܬܘܢ ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡܠܒܒ ܠܗܘܢ ܂ ܕܠܐ ܢܥܪܩܘܢ ܂ ܐܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܐܘܣܒܝܣ ܕܩܡܘܕܝܐ ܠܬܡܢ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ̈ ܘܚܡܫܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܘ·ܓ· ܃ ܐܬܛܪܕ ܦܘܠܐ ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܂ ܂ ܘܐ ܬܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܕܗܫܐ ܠܡ ܕܡܝܬܬ ܗ̇ܝ ܕܒܝܬ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܡ̇ܠܟܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܬܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܐܢܫܐ̈ ܐܫܬܟ̣ܚܘ ܕܡ̇ܠܟܝܢ ܠܗ ܠܝܘܣܛܢܝܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ̣ ܂ ܕܢܬܒܢܝܢ̈ ܥܕܬ̈ ܐ ܡܫܡܗܬ̈ ܐ ܂ ܕܚܕܐ ܡܠܟܐ ܐܬ̣ܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ̈ ܝ · ܘܫܒܥܣܪܐ̣̈ ܂ ܥܒ̣ܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܐܙܕܟܝ ܝ ܡܓܢܝܛܝܣ ܂ ܘܚܝܠܗ ܐܬܚܪܒ̣ ܘ ܗ ܇ ܘ ܥܪܩ ܂ ܀ ܀ ܡܠܟܐ ܩܪܒܐ ܨܝܕ ܡܘܪܣܘܢ ܒܝܬ ܡܓܢܝܛܝܣ ܛܪܘܢܐ̣ ܘܠܩܘܣܛܢܛܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܗܘܕܝܐ ܕܐܬܚܙܝ ܇ ܕܢܒ̇ܛܠ ܐܓܘXܐ ܘܪܕܘܦX ܡܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܒܛXܝܪܝܘܣ ܘܢܬܐܠܨ ܘܢ ܂ ܕܢܫܕܪܘܢ · 0ܝ ܠܘܬ ܗܢܐ