simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PersMartKgYaz1 ܕܡܢ ܫܢܕܐ̈ ܘܡܢ ܩܛܠܐ ܡܫܬܘܙܒ ܐܢܬ . ‏ 6 ܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܛܛܩ ܡܠܟܐ ܠܝ ܕܡܠܟ ܐܢܐ ܠܟ ܘܣܓܘܕ ܠܢܘܖܐ ܘܠܫܡܫܐ ܘܐܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢ
PersMartKgYaz1 ܐܡܪ . ܡܕܝܢ ܫܪܝܪܐ ܕܡܬܩܢܐ ܕܢܘܪܐ ܐܢܬ ܣܚܦܬ ܘܠܢܘܪܐ ܡܠܟܐ ܚܝܐ ܕܠܝܬ ܕܢܪܫܐ ܒܐܝܕܗ ܘܢܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ‏ 13
PersMartKgYaz1 ܕܟܠܗܘܢ ܒܐܣܘܖܐ̈ ܣܡܟܘ ܠܬܪܥܐ . ܦܩܕ ܘܥܠ ܩܕܡܘܗ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗܘܢ ܟܕ ܐܣܝܪܝܢ ܠܬܪܥܐ ܐܝܬܝܘ . ܘܟܕ ܫܡܥ
PersMartKgYaz1 ܘܫܐܠ ܕܡܢܐ ܡܢܟܘܢ ܥܩܪ ܡܬܩܢܐ ܗܘ ܕܢܘܪܐ ܘܐܡܪܚ ܠܡܘܫܛܘ ܡܠܟܐ ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ ܢܣܬܓܕ ܘܢܬܝܩܪ ܡܢܢ ܒܪܘܝܗܝܢ‏ 15 ܘܐܘܣܦ
PersMartKgYaz1 ܠܡܗܝܡܢܐ ܚܕ ܪܚܡܗ ܪܒܐ ܕܛܘܒܢܐ ܫܒܘܪ ܘܐܡܪ ܠܗ . ‏ 5 ܠܐ ܐܙܠ ܡܠܟܐ ܕܢܬܦܣܩ ܪܫܗ . ܘܟܕ ܡܦܩܝܢ ܠܗ ܠܘܝܘܗܝ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܩܪܐ
PersMartKgYaz1 ܕܚܦܝܛܐܝܬ ܢܒܥܘܢܝܗܝ . ܘܟܕ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܕܝܖܐ ܡܠܟܐ ܒܨܘܡܐ ܘܒܫܗܖܐ ܘܒܟܘܠܗ ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܕܖܫ ܗܘܐ . ‏ 2 ܘܦܩܕ
PersMartKgYaz1 . ‏ 2 ܕܒܐܬܖܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܟ ܢܨܖܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܚܝܕܝ̈ ܫܘܠܛܢܐ . ܐܟܠܘ ܩܖܣܐ‏143̈‏ ܕܥܡܢ ܘܐܡܪܘ ܩܕܡ
PersMartKgYaz1 ܕܕܠܐ ܩܛܠܐ ܐܠܐ ܒܕܘܚܠܐ ܘܒܡܚܘܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܝܗܝܒ ܠܟ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܕܠܒܟܘ ܠܡܓܘܫܘܬܐ ܕܐܪܦܝܘ39 . ܘܦܩܕ ܠܗ
PersMartKgYaz1 ܘܐܡܪ . ܕܠܡܢܐ ܠܦܘܩܕܢܝܢ ܫܝܛܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܝܘܠܦܢܐ ܕܡܢ ܡܠܟܐ . ܦܩܕ ܘܥܠ ܩܕܡܘܗ ܡܪܝ ܥܒܕܐ ܛܘܒܢܐ ܘܕܥܡܗ . ܘܫܐܠ ܐܢܘܢ
PersMartKgYaz1 ܕܠܐܢܫܐ̈ ܫܖܝܖܐ̈ ܢܫܬܠܡ . ܘܠܒܖ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܢܦܩܘܢܝܗܝ . ܡܠܟܐ ܠܢܘܖܐ ܘܠܫܡܫܐ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ . ܘܒܚܡܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܦܩܕ
PersMartKgYaz1 ܕܬܡܘܬ . ܢܚܙܐ ܡܫܟܚ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܡܢ ܕܗܘ ܕܐܬܬܟܠܬ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܚܝܝ̈ . ‏ 5 ܘܥܢܐ ܡܘܗܦܛܐ ܘܐܡܖ ܠܗ . ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ ܦܩܕ ܥܠܝܟ
PersMartKgYaz1 ܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܣܗܕܐ̈ ܩܛܠ ܬܡܢ ܒܚܕ ܝܘܡܐ . ܘܡܛܠܗܢܐ ܒܥܗ ܡܠܟܐ ܗܘܬ ܠܗ ܗܝ ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܒܣܩܪܐ ܕܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ
PersMartKgYaz1 ܕܬܣܓܕܘܢ ܠܢܘܪܐ ܘܠܫܡܫܐ . ܘܠܒܬܝܟܘܢ̈ ܬܐܙܠܘܢ . ܘܐܠܐ ܡܠܟܐ ܢܬܢܟܣܘܢ . ܘܢܦܩ ܘܐܡܖ ܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐ . ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ
PersMartKgYaz1 . ܕܡܪܢ ܢܫܘܐ ܠܢ ܥܡܗ ܒܥܠܡܐ ܕܠܐ ܥܒܪ . ܠܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܦܛܪ ܡܠܟܐ ܢܨܝܚܐ ܫܒܘܪ ܒܐܝܪܚ ܐܕܪ ܒܫܢܬ132 ܬܡܢܥܣܖܐ̈ ܕܝܙܕܓܪܕ
PersMartKgYaz1 ܐܡܖ . ܘܬܘܒ ܐܡܖ . ܕܕܢܬܗ ܘܣܓܝ ܐܫܬܢܕܬ ܒܗ . ܘܕܢܟܦܘܖ ܡܠܟܐ ܟܕ ܠܒܝܟܝܢ ܠܗ . ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܖ ܛܛܩ ܛܘܒܢܐ ܩܕܡ
PersMartKgYaz1 ܛܝܒܘܬܟ ܡܩܒܠ . ܘܪܗܛܘ ܚܒܖܘܗܝ̈ ܘܠܒܟܘܗܝ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܗܘ ܘܠܡܗܝܡܢܐ . ܡܢ ܕܗܦܟ ܡܪܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܐܦ
PersMartKgYaz1 ܠܡܪܝ ܥܒܕܐ ܐܦܣܩܦܐ . ܕܟܕ ܐܝܬܝܟ ܪܫܐ ܕܗܠܝܢ ܘܡܕܒܪܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܠܚܫܚܬܢ ܒܖܝܢ̈ ܡܫܥܒܕܝܢܢ ܐܝܟ ܕܝܗܝܒܝܢ̈ ܠܢ . ‏ 6 ܘܐܡܪ
PersMartKgYaz1 ܐܡܪ . ܡܢܐ ܗܝ ܡܠܦܢܘܬܟ ܐܘ ܡܪܚܐ ܕܚܠܦ ܪܒܟ ܡܡܠܠ ܐܢܬ145 ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܫܪܝܪܐ ܡܠܬܢ ܐܢ ܡܢ ܪܒܐ ܘܐܢ ܡܢ ܙܥܘܪܐ ܡܬܬܢܝܐ . ‏ 11
PersMartKgYaz1 ܥܒܝܕܐ ܠܝ ܐܦ ܠܐ ܠܘܬ ܟܖܣܛܝܢܐ̈ ܡܢܗ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܡܖܕܬ . ܡܠܟܐ ܦܘܡܗ ܛܛܩ ܘܐܡܖ ܠܗ ܠܡܘܗܦܛܐ . ܕܐܢܐ ܠܐ ܣܟܠܘܬܐ ܡܕܡ ܠܘܬ
PersMartKgYaz1 ܘܒܝܘܡܝ̈ ܐܕܖܒܘܙܝ ܡܘܗܦܛܐ35 ‏ 1 ܗܘ ܗܢܐ ܢܖܣܝ ܛܘܒܢܐ . ܡܠܟܐ . ܕܐܣܗܕ ܒܣܠܝܩ ܘܒܩܛܝܣܦܘܢ34 ܒܝܘܡܝ̈ ܝܙܕܓܖܕ