simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܝܬܘ : ܡܛܠ ܕܚܡܢܘܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܨܥܪ ܠܬܡܪ ܚܬܗ . ܐܦ ܗܫܐ ܠܐ ܢܣܒܪ ܡܪܝ
P:Sam [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܝܬܘ : ܡܛܠ ܕܚܡܢܘܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ ܝܘܢܕܒ ܒܪ ܫܡܐ ܐܚܘܗܝ ܕܕܘܝܕ : ܘܐܡܪ : ܠܐ ܢܣܒܪ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܩܕܡܝ ܓܝܪ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܟ : ܘܠܐܒܝܫܝ : ܘܠܐܬܝ : ܘܐܡܪ : ܡܠܟܐ : ܐܠܘ ܡܢܝܬ ܝܗܒܬ ܠܝ ܐܠܦ ܕܟܣܦܐ : ܠܐ ܐܘܫܛܬ ܐܝܕܝ ܥܠ ܒܪ
P:Sam [AB] ܘܝܬܒ ܒܬܪܥܐ . ܘܚܘܝܘ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܘܐܡܪܘ : ܕܗܐ ܡܠܟܐ ܝܬܒ ܡܠܟܐ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܐܬܝ̈ ܥܠܝܟ ܡܢ ܛܠܝܘܬܟ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܘܩܡ
P:Sam [AB] ܕܥܡܠܝܩ ܟܕ ܚܝ : ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ ܐܘܒܕ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ . ܘܚܣ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܚܘܝܠܐ ܕܒܡܥܠܢܐ ܕܫܘܕ ܕܩܕܡ ܡܨܪܝܢ . ܘܐܚܕ ܠܐܓܓ
P:Sam [AB] . ܘܥܒܕܘ ܡܥܒܪܢܐ̈ ܕܢܥܒܪܘܢ ܠܕܒܝܬ ܡܠܟܐ : ܘܕܢܥܒܕܘܢ ܡܠܟܐ ܘܥܣܪܝܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܥܡܗ ܥܒܪܘ : ܘܓܫܪܘ ܝܘܪܕܢܢ ܩܕܡ
P:Sam [AB] ܠܐ ܚܙܐ . ܘܐܝܟ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܝܬ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܠܟܐ : ܘܩܕܡܝ ܠܐ ܢܬܚܙܐ . ܘܐܙܠ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܒܝܬܗ : ܘܐܦܝ̈
P:Sam [AB] ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܠܪܓܠܗ : ܘܩܡܘ ܒܪܘܚܩܐ . ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ : ܘܫܒܩ ܡܠܟܐ ܥܣܪ ܢܫܐ̈ ܕܪܘܟܬܐ̈ ܕܢܛܪܢ̈ ܒܝܬܗ . ܘܢܦܩ
P:Sam [AB] ܦܘܪܥܢܐ ܗܢܐ . ܢܦܘܫ ܥܒܕܟ ܐܡܘܬ ܒܩܪܝܬܝ : ܥܠ ܓܢܒ ܩܒܪܐ ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܥܒܪ ܥܒܕܟ ܝܘܪܕܢܢ ܥܡ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܠܐ ܢܦܪܥܢܝ ܡܪܝ
P:Sam [AB] : ܘܣܓܕ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܢܫܩܗ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܩܪܝܗܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܘܥܠ ܐܒܝܫܠܘܡ ܩܕܡ
P:Sam [AB] ܩܕܡܝܟܘܢ . ܘܐܢܐ ܣܐܒܬ ܘܩܫܬ : ܘܒܢܝ̈ ܗܐ ܥܡܟܘܢ . ܘܐܢܐ ܡܠܟܐ ܟܠ ܕܐܡܪܬܘܢ ܠܝ : ܘܐܡܠܟܬ ܥܠܝܟܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܗܫܐ ܗܐ
P:Sam [AB] : ܐܚܝ̈ ܐܢܬܘܢ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܠܡܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
P:Sam [AB] ܐܡܪܝ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ : ܠܡܢܐ ܐܬܚܫܒܬ ܗܕܐ ܥܠ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ . ܘܐܡܪܬ ܐܢܬܬܐ : ܬܐܡܪ ܐܡܬܟ ܡܠܬܐ ܠܡܠܟܐ : ܐܡܪ ܠܗ̇
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܡܢܐ ܪܕܦ ܐܢܬ ܡܪܝ ܒܬܪ ܥܒܕܟ : ܡܢܐ ܥܒܕܬ : ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܩܠܟ ܗܘ ܗܢܐ : ܒܪܝ ܕܘܝܕ . ܘܐܡܪ : ܩܠܝ ܗܘ ܡܪܝ
P:Sam [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܬܬܪܝܡܬ ܡܠܟܘܬܗ ܥܠ ܥܡܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܕܐܣܬܐ . ܘܒܢܘ ܒܝܬܐ ܠܕܘܝܕ . ܘܝܕܥ ܕܘܝܕ ܕܐܬܩܢܗ ܡܪܝܐ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ . ܗܒܘܗܝ ܠܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ : ܘܐܙܠ ܠܝ ܡܢ ܩܪܝܬܐ . ܐܡܪܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܛܘܪܐ ܕܐܦܪܝܡ : ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ ܫܡܗ : ܐܘܫܒ ܐܝܕܝܐ̈ ܥܠ
P:Sam [AB] : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܒܗܬܬ ܝܘܡܢܐ ܐܦܐ̈ ܕܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܟ̈ : ܕܦܠܛܘ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܒܪܝ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܒܪܝ ܒܪܝ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܥܠ ܝܘܐܒ ܠܘܬ
P:Sam [AB] ܕܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܗܢܐ ܡܣܓܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܢܬ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܐܟܝܫ ܡܠܟܐ ܕܓܬ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܠܐܟܝܫ : ܗܢܘ
P:Sam [AB] ܥܠ ܠܚܡܐ ܠܡܠܥܣ . ܘܐܣܬܡܟ ܡܠܟܐ ܥܠ ܣܡܟܗ ܐܝܟ ܕܒܟܠܙܒܢ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ . ܘܐܬܛܫܝ ܕܘܝܕ ܒܚܩܠܐ : ܘܗܘܐ ܪܝܫ ܝܪܚܐ : ܘܐܣܬܡܟ
P:Sam [AB] ܢܚܙܝܢ̈ : ܘܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܡܢܐ ܨܒܐ ܒܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܘܥܫܢܬ ܡܠܟܐ ܐܠܗܟ ܥܠ ܥܡܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܡܐܐ ܙܒܢܝܢ̈ : ܘܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝ