simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ : ܡܐ ܕܫܠܡܘ ܠܗ̇ ܬܪܥܣܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܘ ܘܡܐ ܕܡܛܐ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܥܠܝܡܬܐ̈ : ܠܡܥܠ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܦܝܪ : ܬܬܝܗܒ ܢܦܫܝ ܒܫܐܠܬܝ : ܘܥܡܝ ܒܒܥܘܬܝ . ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܣܬܝܪ ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܡܠܟܐ : ܘܐܢ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܥܒܕܬ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܣܪܗܒܘܗܝ ܠܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܥܒܕܬ ܐܣܬܝܪ . ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܡܠܟܬܐ . ܘܡܠܟܐ ܩܡ ܒܚܡܬܗ ܡܢ ܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ : ܠܡܦܩ ܠܓܢܬ ܡܠܟܐ : ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܗܡܢ ܗܘ ܗܢܐ ܒܝܫܐ . ܘܗܡܢ ܐܬܬܙܝܥ ܡܢ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ . ܘܢܟܢܫܘܢ ܟܠܗܝܢ ܥܠܝܡܬܐ̈ ܒܬܘܠܬܐ̈ ܡܠܟܐ : ܢܒܥܘܢ ܠܡܠܟܐ ܥܠܝܡܬܐ̈ ܕܫܦܝܪܢ̈ ܒܚܙܘܗܝܢ . ܘܢܦܩܘܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܗ : ܕܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ . ܒܫܢܬ ܡܠܟܐ : ܥܠ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܡܕܝܢܢ̈ . ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ : ܟܕ ܝܬܒ ܗܘܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܢܦܠܬ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܘܒܥܝܐ ܘܡܬܟܫܦܐ ܠܗ : ܕܢܥܒܪ ܡܠܟܐ ܠܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܒܝܬܗ ܕܗܡܢ . ܘܗܦܟܬ ܐܣܬܝܪ ܘܡܠܠܬ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܙܩܬܐ ܡܢ ܐܝܕܗ . ܘܝܗܒ ܠܗܡܢ ܒܪ ܗܡܕܬ ܐܓܓܝܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܠܟܐ ܐܬܩܘܠ ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܥܒܕܝ̈ ܥܒܕܐ ܠܡܥܠܘ ܠܓܙܐ ܕܡܠܟܐ . ܫܩܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܠܟܠ ܕܪܒ ܒܒܝܬܗ : ܕܢܥܒܕܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ . ܘܘܫܬܝ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܡܫܬܝܐ ܒܢܡܘܣܐ : ܘܠܝܬ ܕܐܠܨ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܠܡܐ̈ . ܘܫܚܘܩ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ . ܬܒܪ ܥܘܫܢܗܘܢ ܒܚܡܬܟ . ܡܠܟܐ ܗܘ ܡܪܝܐ ܡܫܚܩ ܩܪܒܐ̈ ܆ ܡܪܝܐ ܫܡܟ . ܐܢܬ ܬܒܪ ܚܝܠܗܘܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ . ܘܫܦܪ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܐܣܬܝܪ ܫܒܛܐ ܕܕܗܒܐ . ܘܩܪܒܬ ܠܗ ܐܣܬܝܪ . ܘܩܡܬ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ ܡܕܐܬܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܘܥܠ ܓܙܪܬܐ̈ ܕܝܡܐ . ܘܟܠ ܡܠܟܐ ܐܫܪ ܥܠ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܦܘܪܝܐ̈ : ܘܐܬܟܬܒ ܒܣܦܪܐ . ܘܐܪܡܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܟܕ ܐܢܬ ܬܣܝܡ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܪܝܫܗ . ܘܢܬܝܗܒ ܠܒܘܫܐ ܡܠܟܐ ܠܒܘܫܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܕܠܒܫ ܡܠܟܐ : ܘܣܘܣܝܐ ܕܪܟܒ ܥܠܘܗܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܩܝܡܗ ܥܠ ܪܘܪܒܢܐ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܗܡܢ : ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ ܗܡܢ ܐܝܩܪܐ ܕܥܘܬܪܗ : ܘܣܘܓܐܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ : ܘܕܐܘܪܒܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ : ܢܟܬܘܒ ܘܢܗܦܟ ܐܓܪܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ . ܘܫܦܪ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ : ܩܛܠܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܠܟܐ . ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܩܛܝܠܐ̈ ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܬܡܠܟ ܚܠܦ ܘܫܬܝ . ܘܫܦܪܬ ܡܠܬܐ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܥܒܕ ܡܠܟܐ ܢܛܪ ܢܫܐ̈ . ܘܢܬܠ ܬܨܒܝܬܗܝܢ . ܘܥܠܝܡܬܐ ܕܬܫܦܪ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܡܢܐ ܐܬܥܒܕ ܐܝܩܪܐ ܘܪܒܘܬܐ ܠܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܗܕܐ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܕܒܥܘ ܕܢܘܫܛܘܢ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ . ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܢܥܒܕܘܢ ܗܟܢܐ . ܘܐܬܦܩܕ ܦܘܩܕܢܐ ܒܫܘܫܢ . ܘܠܥܣܪܐ ܡܠܟܐ . ܘܠܥܣܪܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܗܡܢ ܢܬܠܘܢ ܐܢܘܢ ܥܠ ܩܝܣܐ . ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܗܡܢ : ܒܥܓܠ ܣܒ ܠܒܘܫܐ : ܘܕܒܪ ܣܘܣܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ . ܘܥܒܕ ܡܠܟܐ : ܗܟܢܐ ܢܬܥܒܕ ܠܓܒܪܐ : ܕܡܠܟܐ ܨܒܐ ܒܐܝܩܪܗ . ܘܐܡܪ