simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Neh [AB] ܥܠܝܐ : ܘܥܕܡܐ ܠܕܪܬܐ ܕܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ . ܒܬܪܗ ܦܪܝܐ ܒܪ ܦܪܥܫ ܡܠܟܐ ܡܢ ܠܘܩܒܠ ܩܡܨܘܥ : ܘܥܕܡܐ ܠܡܓܕܠܐ ܕܦܩܥܬܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܒܝܬ
P:Neh [AB] ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܦ ܠܗ ܐܚܛܝܝ̈ ܢܫܐ̈ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ . ܙ ܡܠܟܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܐܟܘܬܗ . ܘܪܚܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܐܠܗܗ ܘܝܗܒܗ ܐܠܗܐ
P:Neh [AB] : ܚܡܪܐ ܡܫܩܐ ܗܘܝܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܫܩܠܬ ܚܡܪܐ ܘܝܗܒܬ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ . ܗܝܕܝܢ ܒܝܪܚ ܢܝܣܢ : ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ
P:Neh [AB] . ܘܐܬܝܬ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܣܬܟܠܬ ܒܝܫܬܐ ܕܥܒܕ ܐܠܝܫܒ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܐܬܝܬ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܫܬܐܠܬ ܡܢ
P:Neh [AB] ܐܟܘܬܗ . ܘܪܚܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܐܠܗܗ ܘܝܗܒܗ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠܗ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܘ ܕܒܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ
P:Neh [AB] . ܘܫܩܠܬ ܚܡܪܐ ܘܝܗܒܬ ܠܡܠܟܐ : ܘܠܐ ܗܘܝܬ ܒܝܫ ܩܕܡܘܗܝ . ܡܠܟܐ : ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ ܡܠܟܐ : ܚܡܪܐ ܡܫܩܐ ܗܘܝܬ ܩܕܡ
P:Neh [AB] ܕܐܬܐܡܪ ܠܝ : ܘܐܡܪܝܢ : ܩܝܡܝܢ ܚܢܢ : ܘܒܢܝܢ ܚܢܢ . ܘܐܥܫܢܘ ܡܠܟܐ . ܘܓܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܝܕܐ ܕܐܠܗܝ ܕܗܘܬ ܥܡܝ ܠܛܒ : ܘܐܦ ܡܠܝ̈
P:Neh [AB] ܡܪܕܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܐܬܝܒܬ ܐܢܘܢ ܦܬܓܡܐ : ܘܐܡܪܬ ܠܗܘܢ : ܡܠܟܐ ܒܢ . ܘܐܡܪܝܢ : ܡܢܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܕܠܡܐ ܥܠ
P:Neh [AB] : ܒܪ ܙܟܘܪ : ܒܪ ܐܣܦ . ܘܐܚܘܗܝ̈ ܫܡܥܝܐ : ܘܥܙܪܐܝܠ : ܡܠܠ : ܡܠܟܐ ܒܩܪܢܬܐ̈ : ܙܟܪܝܐ ܒܪ ܝܘܢܬܢ : ܒܪ ܫܡܥܝܐ : ܒܪ ܡܬܢܝܐ : ܒܪ
P:Neh [AB] ܐܝܟ ܐܝܕܗ ܕܐܠܗܝ ܕܐܛܐܒܬ ܠܝ . ܘܐܬܝܬ ܠܘܬ ܫܠܝܛܐ ܕܒܥܒܪ ܡܠܟܐ : ܘܫܘܪܝܗ̇̈ ܕܡܕܝܢܬܐ : ܘܠܒܝܬܐ ܕܥܐܠ ܐܢܐ ܠܗ : ܘܝܗܒ ܠܝ
P:Neh [AB] ܕܒܒܠ : ܠܒܒܠ . ܘܗܦܟܘ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܠܝܗܘܕ : ܓܒܪ ܠܩܪܝܬܗ . ܡܠܟܐ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܠܩܘ ܡܢ ܫܒܝܐ ܕܓܠܘܬܐ : ܕܓܠܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Neh [AB] . ܒܚܪܬܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܫܬܐܠܬ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܝܬ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܕܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܐܬܝܬ ܠܘܬ
P:Neh [AB] : ܘܥܕܡܐ ܠܡܣܩܬܐ ܕܢܚܬܐ ܡܢ ܩܪܝܬܗ ܕܕܘܝܕ ܒܬܪܗ ܬܩܦ ܡܠܟܐ ܘܡܘܟܠܘܗܝ̈ . ܘܫܘܪܐ ܕܦܣܩܝܢ ܕܡܦܩܐ ܡܝܐ̈ ܠܓܢܬ
P:Neh [AB] ܫܦܝܪ : ܢܟܬܒܘܢ ܠܝ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܫܠܝܛܐ ܕܒܥܒܪ ܢܗܪܐ : ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܘܫܕܪܢܝ . ܘܝܗܒ ܠܝ ܙܒܢܐ . ܘܐܡܪܬ ܠܡܠܟܐ : ܐܢ ܥܠ
P:Neh [AB] ܪܒ ܚܝܠܐ ܚܕ ܕܦܪܫܐ̈ . ܘܫܡܥ ܣܡܒܠܛ ܚܘܪܢܝܐ ܘܛܘܒܝܐ ܡܠܟܐ ܫܠܝܛܐ ܕܒܥܒܪ ܢܗܪܐ . ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܐܓܪܬܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܫܕܪ ܥܡܝ
P:Neh [AB] ܕܒܒܠ : ܐܬܝܬ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܫܬܐܠܬ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܘܝܬ ܒܐܘܪܫܠܡ : ܡܛܠ ܕܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ
P:Neh [AB] : ܛܒ . ܘܐܢ ܫܦܪ ܐܢܐ ܥܒܕܟ ܩܕܡܝܟ : ܬܫܕܪܢܝ ܠܝܗܘܕ ܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܒܥܝܬ : ܘܨܠܝܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܕܫܡܝܐ . ܘܐܡܪܬ ܠܡܠܟܐ : ܐܢ ܥܠ
P:Neh [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܘ ܕܒܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܐܟܘܬܗ . ܡܠܟܐ ܠܒܢܝܟܘܢ̈ : ܐܘ ܠܟܘܢ . ܘ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܘ ܚܛܐ ܫܠܝܡܘܢ
P:Neh [AB] : ܫܢܝܢ̈ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܐܢܐ ܘܐܚܝ̈ ܗܘܝܬ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܫܢܬ ܥܣܪܝܢ : ܘܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ
P:Neh [AB] : ܡܛܠ ܡܢܐ ܒܥܝܬ : ܘܨܠܝܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܕܫܡܝܐ . ܘܐܡܪܬ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܒܗܝ̈ ܚܪܒܐ . ܘܬܪܥܝܗ̇̈ ܡܘܩܕܝܢ ܒܢܘܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ