simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܠܓܒܥܘܢ ܠܡܕܒܚܘ ܬܡܢ : ܡܛܠ ܕܗܝ ܗܝ ܥܠܬܐ ܪܒܬܐ . ܐܠܦ ܡܠܟܐ : ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܥܠܘܬܐ̈ ܡܕܒܚ ܗܘܐ : ܘܣܐܡ ܒܣܡܐ̈ . ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ : ܘܢܣܝܬܗ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܠܒܗ̇ . ܘܚܘܝܗ̇ ܡܠܟܐ ܒܣܡܐ̈ ܘܕܗܒܐ ܣܘܓܐܐ ܕܛܒ : ܘܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈ . ܘܐܬܬ ܠܘܬ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܠܓܕܠܝܐ . ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܓܕܠܝܐ ܠܡܨܦܝܐ : ܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪ ܡܠܟܐ . ܘܫܡܥܘ ܟܠܗܘܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܗܢܘܢ ܘܓܒܪܝܗܘܢ̈ : ܕܐܫܠܛ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܣܠܩ ܫܠܡܢܥܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܫܡܪܝܢ : ܘܫܪܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ ܚܙܩܝܐ : ܗܝ ܗܝ ܫܢܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܠܗܘܫܥ ܒܪ ܐܠܐ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ : ܩܪܘ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܘܥܠܬ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܡܢ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܬܪܗ . ܘܥܢܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܗܘܢ̈ . ܗܝܕܝܢ ܣܠܩ ܒܥܫܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ ܘܡܐܢܐ̈ . ܘܩܪܒܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܐܣܐ ܠܒܝܬ ܒܥܫܐ
P:Kings [AB] ܒܡܦܩܗ ܘܒܡܥܠܗ . ܘܥܒܕܘ ܪܒܝ̈ ܡܐܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܘܙܝܢܗ ܒܐܝܕܗ . ܘܡܢ ܕܥܐܠ ܠܣܕܪܐ̈ : ܢܡܘܬ . ܘܗܘܘ ܥܡ
P:Kings [AB] ܘܐܡܪ : ܗܒܘܗܝ ܠܗ̇ ܠܛܠܝܐ ܟܕ ܚܝ : ܘܡܩܛܠ ܠܐ ܬܩܛܠܘܢܗ . ܗܝ ܡܠܟܐ . ܘܗܝ ܐܡܪܐ : ܠܐ ܠܝ ܐܦܠܐ ܠܟܝ ܢܗܘܐ : ܦܘܣܩܘܗܝ . ܥܢܐ
P:Kings [AB] ܟܘܪܣܝܐ ܕܫܢܐ ܪܒܐ : ܘܩܪܡܗ ܕܗܒܐ ܡܢ ܐܘܦܝܪ . ܘܥܒܕ ܡܠܟܐ ܐܣܩ ܥܠ ܡܓܢܐ ܚܕܐ . ܘܣܡ ܐܢܝܢ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܥܒܐ ܕܠܒܢܢ . ܘܥܒܕ
P:Kings [AB] ܡܢ ܥܡܐ : ܡܛܠ ܕܗܘܬ ܡܓܪܝܢܘܬܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܢܩܝܡ ܡܠܟܐ ܐܒܝ ܪܕܟܘܢ ܒܫܘܛܐ̈ : ܘܐܢܐ ܐܪܕܝܟܘܢ ܒܡܪܓܢܐ̈ . ܘܠܐ ܫܡܥ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܗܘܢ̈ . ܨܚ ܝܕ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܠܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܩܪܒܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܒܥܫܐ ܘܒܝܬ ܐܣܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܝܘܪܡ ܒܪ ܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܡܠܟܐ ܘܡܝܬ . ܘܐܡܠܟ ܚܙܐܝܠ ܒܬܪܗ . ܘܒܫܢܬ ܚܡܫ ܕܝܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܘ ܠܝ ܣܝܦܐ . ܘܐܝܬܝܘ ܣܝܦܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ : ܒܪܟܝ ܗܘ ܡܝܬܐ : ܘܒܪܝ ܗܘ ܚܝܐ . ܘܢܨܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ : ܬܐ ܢܩܒܠ ܐܦܐ̈ ܚܕ ܕܚܕ . ܘܫܠܚ ܝܗܘܐܫ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܐܝܙܓܕܐ̈ : ܠܘܬ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܒܪ ܝܗܘ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܝܘܫܦܛ : ܠܐ ܐܡܪܬ ܠܟ ܕܠܐ ܡܬܢܒܐ ܥܠܝ ܛܒܬܐ : ܡܠܟܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܪܐ ܠܗܠܝܢ : ܢܗܦܟܘܢ ܐܢܫ ܠܒܝܬܗ ܒܫܠܡܐ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܚܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܗܢܐ ܡܠܟܐ : ܣܝܡܘ ܡܣܡ ܥܠ ܩܪܝܬܐ . ܘܗܐ ܢܒܝܐ ܚܕ ܩܪܒ ܠܘܬ ܐܚܒ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܢܚܬ ܠܡܚܙܐ ܠܝܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ ܕܟܪܝܗ ܗܘܐ ܡܠܟܐ : ܟܕ ܡܬܟܬܫ ܥܡ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ . ܘܐܚܙܝܐ ܒܪ ܝܘܪܡ
P:Kings [AB] . ܘܐܬܘ ܘܩܪܘ ܠܬܪܥܐ̈ ܕܩܪܝܬܐ : ܘܚܘܝܘ ܐܢܘܢ : ܘܐܡܪܘ : ܡܠܟܐ ܕܢܢܗܪ ܨܦܪܐ : ܘܢܡܛܝܢ ܚܛܗܐ . ܗܫܐ ܬܘ ܢܐܙܠ ܘܢܚܘܐ ܒܒܝܬ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ : ܘܐܡܪ : ܥܒܕܟ ܐܢܐ ܘܒܪܟ : ܣܩ ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܡܢ ܡܠܟܐ ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܘܫܕܪ ܐܚܙ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܬܓܠܬܦܠܣܪ
P:Kings [AB] ܒܠܠܝܐ ܘܐܡܪ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ . ܐܚܘܝܟܘܢ ܡܕܡ ܕܥܒܕܘ ܠܢ ܡܠܟܐ ܕܗܢܘܢ . ܘܩܪܘ ܬܪܥܐ̈ ܘܚܘܝܘ ܠܓܘ ܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܟܕ ܘܩܡ