simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ : ܫܕܪ ܠܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪ ܢܬܢܝܐ ܠܡܩܛܠܟ : ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܐܬܘ ܠܘܬ ܓܕܠܝܐ ܠܡܨܦܝܐ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܒܠܥܝܣ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܥܠ ܐܪܡܝܐ : ܠܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ : ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܟܪܡܐ̈ ܘܦܘܠܚܢܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ . ܘܦܩܕ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܕܐܘܪܫܠܡ . ܠܒܒܠ ܢܐܙܠܘܢ : ܘܬܡܢ ܢܗܘܘܢ ܥܕܡܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܥܠ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܫܬܚܪܘ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܒܒܝܬ
P:Jer [AB] ܝܘܝܩܝܡ ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܗܕܐ : ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܐܪܡܝܐ . ܘܫܡܥ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܟܠܗ ܝܗܘܕܐ : ܐܠܐ ܕܚܠܘ ܡܢ ܡܪܝܐ : ܘܨܠܝܘ ܡܠܟܐ : ܘܛܘܪ ܒܝܬܐ ܠܒܝܬ ܥܒܐ . ܕܠܡܐ ܡܩܛܠ ܩܛܠܗ ܗܘܐ ܚܙܩܝܐ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܥܒܕܝ : ܘܢܪܡܐ ܟܘܪܣܝܗ ܠܥܠ ܡܢ ܟܐܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܛܡܪܬ : ܡܠܟܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܘܕܒܪ ܐܢܐ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܦܩܗ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ . ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܫܦܝܪܬܐ̈ . ܡܠܟܐ ܡܪܘܕܟ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܫܢܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ : ܒܪܝܫܗ ܕܝܘܝܟܝܢ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܒܝܪܚܐ ܕܬܪܥܣܪ ܒܚܡܫܐ ܘܥܣܪܝܢ ܒܗ ܒܝܪܚܐ : ܡܠܟܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܫܬܡܐܐ . ܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܕܫܒܝܬܗ ܕܝܘܝܟܝܢ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܨܕܩܝܐ ܠܥܢܘܗܝ : ܘܠܟܠܗܘܢ ܚܐܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ ܒܐܪܥܐ ܕܚܡܬ : ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܕܝܢܐ . ܘܢܟܣ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܨܕܩܝܐ ܒܕܒܠܬ ܠܥܢܘܗܝ : ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ ܒܐܪܥܐ ܕܚܡܬ : ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܕܝܢܐ . ܘܢܟܣ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܚܝܠܐ ܕܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܡܠܠܬ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܐܪܡܝܐ ܠܨܕܩܝܐ
P:Jer [AB] ܠܥܒܕܡܠܟ ܟܘܫܝܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܕܒܪ ܥܡܟ ܡܟܐ ܬܠܬܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܒܓܘܒܐ : ܘܗܐ ܡܐܬ ܠܟܦܢܐ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܚܡܐ ܒܩܪܝܬܐ . ܘܦܩܕ
P:Jer [AB] ܘܠܒܬܐ̈ ܕܥܡܐ : ܐܘܩܕܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܒܢܘܪܐ : ܘܠܫܘܪܐ ܡܠܟܐ ܕܨܕܩܝܐ ܥܘܪ : ܘܐܣܪܗ ܒܫܫܠܬܐ̈ ܠܡܘܒܠܘܬܗ ܠܒܒܠ . ܘܠܒܝܬ
P:Jer [AB] ܨܕܩܝܐ ܘܐܣܩܗ : ܘܫܐܠܗ ܡܠܟܐ ܒܒܝܬܐ ܡܛܫܝܐܝܬ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܠܟܐ ܓܘܒܐ ܠܓܘܒܐ : ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܐܪܡܝܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܫܕܪ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ ܒܐܪܥܐ ܕܚܡܬ : ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܕܝܢܐ . ܘܢܟܣ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܐܬܒܕܪ ܡܢܗ . ܘܐܚܕܘܗܝ ܠܡܠܟܐ : ܘܐܣܩܘܗܝ ܠܘܬ
P:Jer [AB] : ܘܬܦܠ ܒܥܘܬܝ ܩܕܡܝܟ : ܘܠܐ ܬܗܦܟܢܝ ܠܒܝܬ ܝܘܢܬܢ ܣܦܪܐ ܡܠܟܐ ܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܥܠܝܟܘܢ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܗܕܐ . ܗܫܐ ܫܡܥܝܢܝ ܡܪܝ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܥܡܐ . ܡܝܟܐ ܡܐܪܫܝܐ ܐܬܢܒܝ ܗܘܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܚܙܩܝܐ
P:Jer [AB] ܨܒܐܘܬ ܫܡܗ : ܐܠܐ ܢܦܠ ܦܪܥܘܢ ܐܝܟ ܬܒܪܐ ܕܛܘܪܐ : ܘܐܝܟ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܕܠܘܚܐ ܘܡܥܒܪ ܙܒܢܐ̈ . ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ : ܗܘ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܫܪܘ ܥܠܝܗ̇ . ܘܒܫܢܬ ܡܠܟܐ ܕܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܪܚܐ ܕܥܣܪܐ : ܐܬܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܥܠ ܐܪܡܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ . ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ . ܒܪܝܫ ܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ