simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ̇ : ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
P:Isa [AB] ܠܒܪ ܛܒܐܝܠ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܠܐ ܬܩܘܡ ܘܠܐ ܬܗܘܐ . ܡܠܟܐ . ܢܣܩ ܠܝܗܘܕܐ ܘܢܥܩܪܝܗ̇ : ܘܢܬܪܥܝܗ̇ . ܘܢܡܠܟ ܒܗ̇
P:Isa [AB] ܕܒܒܠ : ܐܓܪܬܐ̈ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܠܚܙܩܝܐ : ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܕܐܬܟܪܗ : ܡܠܟܐ ܫܘܚܢܐ : ܘܡܬܚܠܡ . ܒܙܒܢܐ ܗܘ : ܫܕܪ ܡܪܘܕܟ ܒܠܕܢ ܒܪ ܒܠܕܢ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܡܢܐ ܗܘ ܬܘܟܠܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܬܟܠܬ . ܘܐܡܪܬ ܕܐܝܬ ܒܟ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܪܒ ܫܩܐ̈ : ܐܡܪܘ ܠܚܙܩܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܪܒܐ
P:Isa [AB] ܡܠܟܐ̈ ܫܛܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܦܪܥܘܢ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܚܢܢ : ܡܠܟܐ ܕܢܦܫܐ . ܫܛܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܨܥܢ . ܘܚܟܝܡܐ̈ ܕܡܠܟܝܢ ܠܦܪܥܘܢ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܥܒܕܘ ܥܡܝ ܒܘܪܟܬܐ : ܘܦܘܩܘ ܠܘܬܝ . ܘܐܟܘܠܘ ܐܢܫ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܠܚܙܩܝܐ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Isa [AB] ܐܬܘܪܝܐ . ܘܐܬܠ ܠܟ ܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܪܟܫܐ̈ : ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܡܠܟܐ : ܕܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܚܕ ܬܣܓܕܘܢ . ܘܗܫܐ ܐܬܚܠܛ ܥܡ ܡܪܝ
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܢܨܒܬܗ . ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܐܚܙ : ܒܪ ܝܘܬܡ : ܒܪ ܥܘܙܝܐ
P:Isa [AB] : ܨܪܝ ܢܚܬܘܗܝ̈ : ܘܐܬܟܣܝ ܣܩܐ . ܘܥܠ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܚܘܝܘܗܝ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܪܒ ܫܩܐ̈ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ ܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܠܘܬ ܐܫܥܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܫܥܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪܘ ܠܡܪܟܘܢ : ܡܠܟܐ ܘܬܨܠܐ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܐܫܬܚܪܘ . ܘܐܬܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܥܫܝܢܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܚܕ ܡܠܟܐ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܣܢܚܪܝܒ
P:Isa [AB] ܚܕ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܢܙܡܪܘܢ ܠܨܘܪ ܙܡܝܪܬܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܬܬܛܥܐ ܨܘܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܐܝܟ ܝܘܡܝ̈
P:Isa [AB] ܕܡܨܪܝܢ ܠܟܠ ܕܡܬܬܟܠܝܢ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܠܝ ܕܥܠ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܥܠܘܗܝ : ܥܐܠ ܒܐܝܕܗ ܘܒܙܥ ܠܗ̇ . ܗܟܢܐ ܗܘ ܦܪܥܘܢ
P:Isa [AB] : ܚܙܝܬ ܠܡܪܝܐ ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ . ܘܫܩܠܐ ܕܫܦܘܠܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܢܘܗܪܐ ܢܚܫܟ ܒܥܡܛܢܗܘܢ . ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܥܘܙܝܐ
P:Isa [AB] ܕܚܡܬ : ܘܡܠܟܐ ܕܪܦܕ : ܘܡܠܟܐ ܕܩܪܝܬܐ ܣܦܪܘܝܡ : ܘܕܢܥ : ܡܠܟܐ : ܠܓܘܙܢ ܘܠܚܪܢ ܘܠܪܨܦ : ܘܠܒܢܝ̈ ܥܕܢ ܘܕܒܕܠܣܪ . ܐܝܟܘ
P:Isa [AB] . ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܕܝܢܐ ܢܫܬܠܛܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܐܝܟ ܓܢܝܐ ܡܠܟܐ ܕܢܘܗܪܗ ܒܨܗܝܘܢ : ܘܬܢܘܪܗ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܗܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܠܐ ܢܛܥܝܟܘܢ ܚܙܩܝܐ : ܡܠܟܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܝܗܘܕܐܝܬ : ܘܐܡܪ : ܫܡܥܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܟܕ ܐܬܟܪܗ : ܘܚܝܐ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ . ܐܢܐ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܠܒܣܬܪܗ ܥܣܪܐ ܕܪܓܝܢ̈ : ܒܕܪܓܐ̈ ܕܢܚܬ . ܟܬܒܗ ܕܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܕܐܚܙ : ܒܪ ܝܘܬܡ : ܒܪ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܪܨܢ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ . ܘܐܘܣܦ ܬܘܒ ܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ ܠܝ . ܥܠ ܕܐܣܠܝܘ ܥܡܐ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܐ : ܢܫܩܘܠ ܩܢܝܢܐ ܕܕܪܡܣܘܩ : ܘܒܙܬܐ ܕܫܡܪܝܢ : ܩܕܡ