simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Esd [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܨܚ ܐ ܘܡܠܟܐ ܕܪܝܘܫ ܥܒܕ ܩܘܒܠܐ ܪܒܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܒܐܘܪܫܠܡ : ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܕܪܝܘܫ
P:Esd [AB] ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܀ ܘܐܡܪ ܝܘܫܝܐ . ܠܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܠܡܫܩܠܗ̇ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܣܡܘ ܠܩܐܒܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܒܒܝܬܐ ܗܘ ܕܒܢܐ ܫܘܠܘܡܘܢ .
P:Esd [AB] ܡܛܠ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܣܠܩܘ ܡܢ ܠܘܬܟܘܢ . ܟܕ ܠܘܬܢ ܐܬܘ ܡܠܟܐ ܥܡܝܩܬܐ ܘܒܦܘܢܝܩܐ ܀ ܘܗܫܐ . ܝܕܝܥܬܐ ܬܗܘܐ ܠܡܪܢ
P:Esd [AB] ܕܪܝܘܫ ܦܩܕܬ ܝܨܝܦܐܝܬ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܡܗܘܐ ܀ ܨܚ ܐ ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܠܡܟܠܐ ܐܘ ܠܡܐܒܫܘ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܀ ܐܢܐ
P:Esd [AB] ܗܘܐ ܟܘܪܫ . . . . ܠܡܒܢܐ ܒܝܬܐ ܗܢܐ . ܘܠܡܐܢܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܘܩܕܘ . ܘܠܥܡܐ ܫܒܘ ܠܒܒܝܠ ܀ ܒܫܢܬܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܬܐ . ܟܕ
P:Esd [AB] ܬܫܒܘܚܬܐ : ܟܕ ܐܫܟܚ ܛܝܒܘܬܐ ܩܕܡܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܦܝܣܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܘܫܐ . ܗܘ ܕܐܬܝܗܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܝܗܒ ܠܗ
P:Esd [AB] ܀ ܗܘ ܬܠܝܬܝܐ ܟܬܒ . ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢܝܢ̈ ܢܫܐ̈ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܠܟܐ ܟܬܒܘ . ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢ ܚܡܪܐ ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܬܒ . ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢ
P:Esd [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܟܬܒ ܥܠܝܗܘܢ ܥܠ ܗܢܘܢ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܝܗܘܕ ܡܠܟܐ ܥܡ ܫܒܝܬܐ ܡܢ ܒܒܝܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܀ ܒܙܒܢܐ ܕܝܢ ܕܐܪܛܚܫܫܬ
P:Esd [AB] ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܚܝܪܝܢ ܗܘܘ ܐܚܪܢܐ ܒܐܚܪܢܐ . ܘܫܪܝܘ ܠܡܡܠܠܘ ܡܠܟܐ : ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܚܝܠܬܢܝܢ̈ ܢܫܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܣܥܪܢ ܀ ܘܗܝܕܝܢ
P:Esd [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܠܐ̈ ܚܟܝܡܬܐ̈ ܒܫܢܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܦܪܨ . ܫܪܒܬܐ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܐ . ܗܘ ܕܡܠܠ ܩܕܡ ܕܪܝܘܫ
P:Esd [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ : ܥܠ ܗܘܐ ܥܙܪܐ ܕܒܝܬ ܫܐܪܝܐ . ܗܘ ܕܥܙܪܝܐ . ܗܘ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܐ ܘܕܛܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܟܕ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܐܪܛܚܫܫܬ
P:Esd [AB] ܡܢ ܒܒܝܠ . ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܟܘܪܫ ܠܡܥܒܕ . ܐܦ ܗܘ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܦܣܐ ܘܐܦܣܢܝܬܐ̈ . ܘܫܕܪ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܦܪܫ ܟܘܪܫ
P:Esd [AB] . ܘܗܝ ܕܫܐܠ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܒܘܬܐ ܗܝ ܕܡܢܟ . ܒܥܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܠܕܝܐ̈ . ܘܗܫܐ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝ ܕܠܟ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܡܪܝ
P:Esd [AB] ܕܒܒܝܠ ܠܒܒܝܠ . ܘܗܦܟܘ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܠܫܪܟܐ ܕܝܗܘܕ . ܟܠ ܚܕ ܡܠܟܐ ܡܢ ܫܒܝܬܐ . ܡܢ ܬܘܬܒܘܬܐ . ܗܢܘܢ ܕܓܠܘܝ ܗܘܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Esd [AB] . ܘܣܓܝܐܐ̈ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܘܚܡܪܐ ܚܝܠܬܢ : ܡܢ ܗܘ ܗܟܝܠ ܗܘ ܡܠܟܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܫܪܝ ܠܡܡܠܠܘ . ܓܒܪܐ̈ : ܠܘ ܪܒܐ ܗܘ
P:Esd [AB] ܕܝܢ ܚܝܠܬܢܐ ܡܫܠܛ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܡܪܐ ܗܘ ܕܝܠܗܘܢ . ܘܟܠ ܗܘ ܡܐ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ : ܕܠܐܪܥܐ ܘܠܝܡܐ ܐܚܝܕܝܢ : ܘܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ .
P:Esd [AB] ܕܡܨܪܝܢ . ܡܠܟܐ ܠܝܘܝܩܝܡ ܐܚܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܡܠܟܐ ܠܥܡܐ ܟܟܪܐ̈ ܕܣܐܡܐ ܡܐܐ . ܘܕܕܗܒܐ ܟܟܪܐ ܚܕܐ ܀ ܘܚܘܝ
P:Esd [AB] ܘܐܡܪܘ . ܕܡܐ ܕܐܬܬܥܝܪ ܡܠܟܐ : ܢܬܠܘܢ ܠܗ ܠܟܬܒܐ . ܘܗܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܟܠ ܚܕ ܠܡܠܬܐ ܕܝܠܗ ܚܬܡܘ . ܘܣܡܘ ܠܬܚܬ ܡܢ ܐܣܕܐ̈ ܕܕܪܝܘܫ
P:Esd [AB] ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܗܘ ܕܒܒܒܝܠ . ܘܐܬܬܫܠܡܘ ܠܙܘܪܒܒܝܠ ܘܠܫܢܒܫܘܪ ܡܠܟܐ : ܘܣܡ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܒܗܝܟܠܐ ܕܝܠܗ : ܬܘܒ ܐܦܩ ܐܢܘܢ ܟܘܪܫ
P:Esd [AB] ܕܝܠܢ : ܦܪܘܣܦܘܢܝܘܣ ܢܥܒܕ ܠܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܀ ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܒܢܝܢܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܕܒܐܘܪܫܠܡ : ܘܡܬܬܕܝܢܐ ܡܢ ܡܪܢ