simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] ܠܗܪܡܘܢ ܒܚܡܬܐ ܩܫܝܬܐ . ܘܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗ ܕܒܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܡܠܟܐ ܪܡܫܐ ܣܓܝ ܡܓܪܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܬܝܐ ܘܒܡܡܠܠܐ ܣܓܝܐܐ . ܩܪܝܗܝ
P:3Macc [AB] ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܢܣܐ ܐܢܬ ܠܢ ܇ ܕܗܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܦܩܕܬ ܡܠܟܐ ܚܙܘ ܪܥܝܢܗ ܫܓܝܫܐ ܘܬܪܥܝܬܗ ܕܠܐ ܩܝܡܐ ܆ ܥܢܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ .
P:3Macc [AB] ܠܡܕܝܢܬܐ . ܘܦܩܕ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܚܡܪܐ ܡܠܟܐ ܠܐܠܗܐ ܦܪܘܩܗܘܢ ܕܐܬܦܨܝܘ ܡܢ ܡܘܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܥܠ
P:3Macc [AB] ܕܐܬܘܪ . ܕܐܬܬܪܝܡ ܘܐܫܬܒܗܪ ܥܠ ܚܝܠܗ ܕܠܐ ܡܬܡܢܐ . ܕܟܒܫ ܡܠܟܐ ܢܘܗܪܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܠܙܪܥܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܠܣܢܚܪܝܒ
P:3Macc [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܐܬܚܡܬ ܥܠܝܗܘܢ ܣܓܝ . ܐܝܟ ܕܫܘܚܕܐ ܠܡ ܫܩܠܘ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܐܤܛܪܛܓܐ̈ ܕܡܨܪܝܢ ܕܢܡܢܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܢܗܘܢ
P:3Macc [AB] . ܟܕ ܙܗܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܩܝܡܘܗܝ̈ ܘܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܡܠܟܐ ܥܡܗܘܢ . ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܪܚܡܘܬܐ ܠܘܬ
P:3Macc [AB] ܩܕܝܫܐ . ܡܛܠ ܚܛܗܝܢ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܣܓܝܐܐ̈ . ܗܐ ܡܬܐܠܨܝܢܢ ܡܠܟܐ . ܘܦܪܩܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܥܩܐ . ܘܟܠ ܩܝܢܕܘܢܘܣ . ܘܗܫܐ
P:3Macc [AB] ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕܬ ܡܥܬܕ ܘܡܛܝܒ . ܐܦ ܦܝܠܐ̈ ܐܦ ܚܝܠܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܠܗ . ܩܪܒ ܕܝܢ ܗܪܡܘܢ ܘܟܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ .
P:3Macc [AB] ܕܫܡܝܐ ܆ ܡܪܐ ܕܟܠ : ܕܝܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܩܕܝܫܐ̈ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܡܠܟܐ ܘܦܫܛ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܨܠܝ ܒܚܟܡܬܐ . ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ ܆ ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܆
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܦ ܗܘ ܒܣܡܐ ܪܒܐ . ܘܩܪܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܕܠܐ ܫܠܝܘ ܡܠܟܐ . ܘܚܕܝܢ ܗܘܘ ܘܕܝܨܝܢ ܥܠ ܐܬܐ ܕܫܠܡܐ ܕܥܒܕ ܠܗܘܢ . ܐܦ
P:3Macc [AB] ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܪܒܥܣܪܐ ܕܒܗ̇ ܩܪܒܘ ܗܘܘ ܠܡܠܟܐ ܕܢܫܬܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܪܒܬܐ . ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܡܬܒܣܡܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܡܕܡ ܕܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ
P:3Macc [AB] ܥܫܝܢ ܐܘܚܕܢܐ : ܡܪܝܡܐ ܐܚܝܕ ܟܠ : ܕܡܕܒܪ ܐܢܬ ܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܢܒܥܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܦ ܗܘ ܨܠܝ . ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ .
P:3Macc [AB] ܆ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܘܒܥܝܢ ܘܡܦܝܣܝܢ ܠܗ . ܕܢܗܦܘܟ ܘܢܫܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܗܢܘܢ . ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܘܡܝܩܪܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ ܥܡ
P:3Macc [AB] ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܙܠ ܠܫܪܘܬܐ . ܗܘ ܘܟܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܩܪܝܗܝ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܬܦܢܝ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܥܕܪܢܐ . ܘܟܕ ܦܛܪ
P:3Macc [AB] ܆ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܚܕܝܐܝܬ ܐܙܠܘ ܠܒܬܝܗܘܢ̈ . ܘܠܐ ܐܬܬ ܡܠܟܐ ܦܝܠܐ̈ ܠܐܒܕܢܗܘܢ ܘܚܘܒܠܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܦܩܕ
P:3Macc [AB] ܕܥܒܕܬ ܐܪܥܐ . ܕܠܐ ܡܬܬܟܝܠܐ ܘܠܐ ܡܬܡܫܚܐ . ܓܒܝܬ ܠܗܕܐ ܡܠܟܐ ܢܛܪܬ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܚܙܘ ܥܒܕܝܟ̈ ܆ ܫܒܚܘܟ ܠܟ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܐܢܬ
P:3Macc [AB] . ܠܐܤܛܪܛܓܐ̈ ܘܡܕܒܪܢܐ̈ ܘܦܠܚܐ̈ ܕܒܡܨܪܝܢ ܘܕܒܟܠ ܐܬܪ . ܡܠܟܐ ܘܟܬܒ ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܗܟܢܐ ܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܡܛܘܪ
P:3Macc [AB] ܕܡܢ ܕܝܠܗ ܢܗܘܘܢ ܡܬܙܝܢܝܢ ܥܕܡܐ ܕܟܠܢܫ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܢܐܙܠ ܡܠܟܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܐܬܒܣܡܘ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܡܛܠ ܕܦܩܕ ܗܘܐ ܓܝܪ
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܩܡ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܣܩ ܫܡܫܐ . ܘܡܣܟܐ ܗܘܐ ܠܪܚܡܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܚܝܠܬܢܐ . ܕܥܓܠ ܘܡܣܪܗܒܐܝܬ ܢܥܕܪ ܐܢܘܢ .
P:3Macc [AB] . ܘܕܡܟ ܒܫܢܬܐ ܝܩܝܪܬܐ . ܡܢ ܪܡܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܗܝ ܗܕܐ . ܡܪܚܡܢܐ ܕܝܢ ܘܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܆ ܐܪܡܝ ܫܢܬܐ ܥܠ