simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Macc [AB] ܒܡܐܬܝܬܗܘܢ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܝܬܒܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ̈ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܠܐܢܛܝܟܝܐ : ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܚܕܝ
P:1Macc [AB] . ܘܝܗܒ ܠܗ ܠܩܠܐܘܦܛܪܐ ܒܪܬܗ . ܘܥܒܕܘ ܡܫܬܘܬܐ ܡܠܟܐ : ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ . ܘܐܪܥܗ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
P:1Macc [AB] ܕܝܢ ܪܕܦ ܗܘܐ ܠܛܪܝܦܘܢ . ܘܐܬܐ ܩܢܕܒܝܘܣ ܠܝܡܢܝܢ : ܘܫܪܝ ܡܠܟܐ ܕܢܒܢܐ ܠܚܒܪܘܢ : ܘܢܥܫܢ ܠܬܪܥܝܗ̇̈ : ܘܢܩܪܒ ܥܡ ܥܡܐ .
P:1Macc [AB] .   ܘܣܠܩ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܓܙܪ . ܘܚܘܝ ܠܐܒܘܗܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܡܠܟܐ . ܕܗܘܘ ܢܦܩܝܢ ܘܡܗܠܟܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܝܗܘܕܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕܗ ܗܘܐ
P:1Macc [AB] . ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܫܘܠܛܢܐ : ܕܢܥܒܕܘܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܡܠܟܐ ܡܠܬܐ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܐܬܚܫܒܘ ܐܢܫܐ ܡܢ ܥܡܐ . ܘܐܙܠܘ ܠܘܬ
P:1Macc [AB] ܐܫܬܠܛ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܒܚܒܠ ܝܡܐ ܥܕܡܐ ܠܣܠܘܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܡܬܩܪܐ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ . ܘܗܦܟ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܕܝܢ
P:1Macc [AB] ܠܝܘܢܬܢ ܐܚܝ : ܫܠܡ . ܫܡܥܢ ܥܠܝܟ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ܚܝܠܬܢܐ . ܡܠܟܐ . ܘܟܬܒ ܐܓܪܬܐ ܘܫܠܚ ܠܗ : ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ . ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
P:1Macc [AB] ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܥܘܕܪܢܗ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ : ܡܠܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܦܩܢܝܗ̇̈ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܘܫܪܝܘ ܡܩܪܒܝܢ . ܘܩܪܐ
P:1Macc [AB] ܪܒܐ . ܘܩܛܠܗ . ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ . ܘܩܛܪ ܬܓܐ ܕܐܣܝܐ . ܘܥܒܕ ܡܠܟܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܛܪܝܦܘܢ ܕܝܢ ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܒܢܟܠܐ ܥܡ ܐܢܛܝܟܘܣ
P:1Macc [AB] ܐܝܟ ܕܥܒܕ ܠܗ ܗܘ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܪܡܪܡܗ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܐܢܫܐ ܥܘܠܐ̈ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܐ . ܘܥܒܕ ܠܗ
P:1Macc [AB] ܒܩܝܠܝܩܝܐ ܗܘܐ ܒܗܘ ܙܒܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܪܕܘ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܒܪܝܫܗ : ܡܢ ܐܣܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܨܪܝܢ . ܨܚ ܝܕ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܝܢ
P:1Macc [AB] ܘܐܡܪ ܠܗ . ܬܐ ܢܩܝܡ ܩܝܡܐ ܚܕ ܥܡ ܚܕ . ܘܐܬܠ ܠܟ ܠܒܪܬܝ ܗܝ ܡܠܟܐ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ . ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܕܡܛܪܝܘܣ
P:1Macc [AB] ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܐܬܐ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܕܢܟܒܫܝܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܒܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܡܩܕܘܢܝܐ : ܗܘ ܕܗܘ ܗܘܐ ܠܘܩܕܡ
P:1Macc [AB] ܐܢܛܝܟܘܣ ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܘܗܝ̈ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܠܩܘܪܝܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܡܠܟܐ ܒܦܘܠܚܢܗ . ܘܕܒܚܘ ܠܦܬܟܪܘܗܝ̈ : ܘܐܚܠܘ ܫܒܬܐ . ܘܫܕܪ
P:1Macc [AB] ܫܬܩ ܠܗ . ܘܐܪܥܗ ܝܘܢܬܢ ܠܡܠܟܐ ܒܝܘܦܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ . ܡܠܟܐ ܘܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܟܠ ܕܥܒܕ ܐܝܟ ܕܠܨܥܪܗ ܕܝܠܗ . ܘܟܕ ܫܡܥ
P:1Macc [AB] ܕܦܪܣ ܘܕܡܕܝ : ܕܐܬܐ ܕܡܛܪܝܘܣ ܠܬܚܘܡܘܗܝ̈ : ܘܫܕܪ ܠܚܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܠܡܕܝ ܕܢܟܢܫ ܠܗ ܚܝܠܐ ܘܢܩܪܒ ܥܡ ܛܪܝܦܘܢ . ܘܫܡܥ ܐܪܣܩ
P:1Macc [AB] . ܘܝܗܒ ܢܦܫܗ ܕܢܦܪܘܩ ܠܥܡܗ . ܘܕܢܥܒܕ ܠܗ ܫܡܐ ܕܠܥܠܡ . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܘܡܝܬܪ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܝܠܐ̈ . ܘܐܬܚܙܝ ܕܒܗ ܗܘ
P:1Macc [AB] ܠܡܥܒܕ ܫܘܒܩܢܐ ܠܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܐܣܢܐ ܒܚܣܢܐ̈ . ܘܓܒܐ ܫܡܥܘܢ ܓܒܪܐ̈ : ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܕܡܛܪܝܘܣ
P:1Macc [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ ܘܕܡܕܝܐ̈ : ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ . ܠܘܩܕܡ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܟܬܝܐ̈ : ܘܡܚܝܗܝ ܘܩܛܠܗ ܠܕܪܝܘܫ
P:1Macc [AB] . ܘܐܬܐ ܛܪܝܦܘܢ ܟܕ ܥܪܩ ܠܕܘܪܐ ܕܥܠ ܣܦܪܝ̈ ܝܡܐ . ܚܙܐ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܛܪܝܦܘܢ : ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܫܐ ܙܥܘܪܐ̈ . ܘܪܕܦܗ ܐܢܛܝܟܘܣ