simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܘܩܕܡ ܩܫܝܫܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܨܕܘܩ ܟܗܢܐ ܘܐܚܝܡܠܟ ܡܠܟܐ . ܘܟܬܒ ܐܢܘܢ ܫܡܥܝܐ ܒܪ ܡܬܢܝܠ ܣܦܪܐ ܡܢ ܠܘܝܐ̈ : ܩܕܡ
P:1Chr [AB] : ܢܘܣܦ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܥܠ ܥܡܗ : ܐܟܘܬܗܘܢ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܡܐܐ ܡܠܟܐ ܠܕܢ . ܘܬܘ ܠܘܬܝ . ܘܐܕܥ ܡܢܝܢܗ ܕܥܡܐ . ܘܐܡܪ ܝܘܐܒ ܠܕܘܝܕ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܥܡܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܢܣܒ ܕܘܝܕ ܢܫܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܡܢ ܒܬܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܬܬܪܝܡܬ ܡܠܟܘܬܗ ܠܥܠ : ܕܢܗܘܐ
P:1Chr [AB] . ܘܢܥܒܕ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܐܢܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܠܝ : ܘܢܬܟܠܐ ܡܘܬܢܐ ܡܢ ܥܡܐ . ܘܐܡܪ ܐܪܢ ܠܕܘܝܕ . ܣܒ ܠܟ ܡܪܝ
P:1Chr [AB] : ܬܒܘ ܒܐܝܪܝܚܘ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܢܐܥܘܢ ܕܩܢܝܟܘܢ̈ : ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܥܗܘܢ ܕܓܒܪܐ̈ : ܡܛܠ ܕܒܗܝܬܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܒܡܘܡܬܐ̈ ܒܚܒܪܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܩܝܡܘ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܣܒܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܠܚܒܪܘܢ . ܘܝܡܐ ܠܗܘܢ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܒܢܝ̈ ܪܘܒܝܠ : ܘܒܢܝ̈ ܓܕ ܘܥܠ ܦܠܓܘܬ ܫܒܛܐ ܕܡܢܫܐ : ܠܟܠ ܡܠܟܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܫܒܥܡܐܐ ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ : ܕܐܫܠܛ ܐܢܘܢ ܕܘܝܕ
P:1Chr [AB] ܢܚܙܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ . ܘܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܡܢܐ ܡܠܟܐ : ܐܟܘܬܗܘܢ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܡܐܐ ܙܒܢܝܢ̈ . ܘܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝ
P:1Chr [AB] : ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ . ܘܐܚܪܒܘ ܝܬ ܡܫܟܢܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ ܡܒܘܥܐ̈ ܡܠܟܐ ܓ ܘܐܝܬܝܘ ܗܠܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܕܟܬܝܒܝܢ ܗܘܘ : ܒܫܢܝܐ̈ ܕܚܙܩܝܐ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܘܝܬܒ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ . ܡܢܐ ܚܫܝܒ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܐ ܡܠܟܐ ܟܠܗ ܚܙܘܐ ܗܢܐ : ܗܟܢܐ ܡܠܠ ܢܬܢ ܢܒܝܐ ܥܡ ܕܘܝܕ . ܨܚ ܝ ܘܐܬܐ
P:1Chr [AB] ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܒܡܬܢܝܢ : ܘܒܟܦܪܘܢܝܗ̇̈ . ܟܠܗܘܢ ܐܫܬܪܒܘ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܬܡ
P:1Chr [AB] : ܚܠܨ ܕܡܢ ܦܠܝܛܘܢ . ܥܝܪܐ ܒܪ ܥܩܝܣ ܕܡܢ ܬܩܘܥ : ܘܐܒܝܥܙܪ ܡܠܟܐ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܐܒ : ܐܠܚܢܢ ܒܪ ܕܕܗ ܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ . ܫܡܘܬ ܡܢ ܛܘܪ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ ܪܝܫܐ ܘܪܒ ܚܝܠܐ . ܘܝܬܒ ܕܘܝܕ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܕܨܗܝܘܢ . ܡܠܟܐ ܪܝܫܐ ܘܪܒ ܚܝܠܐ . ܘܣܠܩ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ ܠܘܩܕܡ . ܘܐܩܝܡܗ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܬܩܝܡ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ : ܕܡܠܠ ܡܠܟܐ : ܒܡܘܡܬܐ̈ ܒܚܒܪܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܩܝܡܘ ܠܕܘܝܕ ܕܢܗܘܐ
P:1Chr [AB] ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܐܢܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܬܘܪܐ̈ ܠܥܠܬܐ : ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܡܐ . ܘܐܡܪ ܐܪܢ ܠܕܘܝܕ . ܣܒ ܠܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܢܥܒܕ ܡܪܝ
P:1Chr [AB] ܘܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ : ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܠܦܐ̈ ܘܕܡܐܘܬܐ̈ . ܡܠܟܐ ܫܠܘܡܝܬ ܘܐܚܘܗܝ̈ : ܥܠ ܟܠ ܐܘܨܪܐ̈ ܕܩܘܕܫܐ̈ : ܕܩܕܫ ܕܘܝܕ
P:1Chr [AB] ܠܝܪܘܬܘܢ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ . ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܪܘܬܘܢ : ܥܙܪܝܐ : ܡܠܟܐ : ܘܢܬܢܝܐ : ܘܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܣܦ ܗܠܝܢ ܕܐܫܠܡ
P:1Chr [AB] ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ . ܘܐܡܠܟ ܚܢܘܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ . ܡܥܒܕ ܡܠܟܐ ܕܕܘܝܕ ܪܘܪܒܝܢ̈ ܗܘܘ .   ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܘܡܝܬ ܢܚܫ
P:1Chr [AB] ܕܨܘܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܕܘܝܕ . ܘܫܕܪ ܠܗ ܩܝܣܐ̈ ܕܐܪܙܐ : ܡܠܟܐ ܕܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܓܬܝܐ : ܘܠܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ .   ܘܫܕܪ ܚܝܪܡ
P:1Chr [AB] : ܘܨܕܘܩ : ܘܐܚܝܡܠܟ ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܟܗܢܐ̈ ܘܕܠܘܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܦܨܐ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܚܝܗܘܢ̈ : ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܗܪܘܢ : ܩܕܡ ܕܘܝܕ