simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܪܘܡܐ ܠܒܫ ܐܣܟܡܐ X ܐܪܥܢܝܐ : ܕܢܦܘܩ ܢ̣̇ܦܢܐ ܫܒܝܬܐ ܡܠܟܐ ܗ̣ܘܛܒܐ ܕܒܪܝܫܝܬܢܐܩܝܡ ܠܓܢܣܢ ܡ̣ܢ ܡܦܘܠܬܗX ܢ ܀ ܚܝ̈ :
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܥܠܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܫ̣̇ܕܪ ܟܣܝܐ ܠܘܬ ܢXܢ ܐܪܥܢܐ̈ : ܘܚܙܘ ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܥܝܢܝܗܘܢ̈· ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܒܬܪܥ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܚܘܒܗ X⁴ܐܝܟ ܪܝܫܝܬܐ . ܡܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܦܣܩ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܕܫܝܢܐ ܗܘܘ ܝܠܘܕܐ̈ ܒܝܕ ܩܛܠܝܗܘܢ̈ : ܘܩ̣̇ܒܠ ܐܢܘܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܝXܢ . X ܠܒܫ ܐܣܟܡܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܕܢܣܓܘܕ ܫܐܠ : ܘܠܛܫ ܣܝܦܐ ܡܠܟܐ ܒܐܣܟܝܡ ܚܘܒܐ : ܕܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܚܙܘXXܢ ܒܘܕܩܐ ܕܟܘܟܒ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܡܛܠ ܡܠܟܐ . ܟܝܢܐ̈ ܦܪܫܬ ܡܛܠ ܚܫܐ X⁹ܢ ܘܫܒܝܚܬܐ̈ : ܚܕ ܡܠܟܐ ܬܘܕܝܬܐ ⁹⁶ܢ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܡܩܪܒ ܪܥܝܢܝ : ܘܡܢܫܩ ܐܢܐ ܠܠܒܘܫ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܟܣܝܐ . ܪܡܙܐ ܟܣܝܐ ܕܢ̣̇ܓܕ ܐܢܘܢ ܠܣܓܕܬ ܡܠܟܐ : ܐܠܦ ܡܠܟܐ ܐܦ ܒܘܝܢܐ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ : ܘܚ̣̇ܟܡ ܐܢܘܢ ܢܟܠܐ ܕܚܫܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܙܟܐ ܘܙܟܝXX . ܦܪܣXX ܟܬܢܐ̈ ܥܢܢܐ̈ ܕܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܡܠܟܐ ܟܣܝܐ ܟܕܢ ܡܪܟܒܬܐ ܒܥܪܩܝ̈ ܪܘܚܐ : ܘܦ̣̇ܓܕ ܠܐܐܪ ܠܪܟܘܒ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܝܕ ܓܠܝܘܬܗ : ܘܒܨܘܪܬܗ̈ ܡܚܘܐ ܫܘܦܪܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡܗ . ܡܠܟܐ ܚܣ ܥܠ ܨܠܡܗ ܕܠܐ ܢܨܛܥܪ ܡ̣ܢ ܡܪܚܐ̈ . ܨܠܡܐ ܡ̣̇ܟܪܙ ܫܘܠܛܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܥܡܡܐ̈ : ܕܟܠܢܫ ܢ̣̇ܟܬܒ ܢܦܫܗ ܒܐܬܪܗ ܒܟܣܦ ܪܝܫܐ . ܚܙܩ ܡܠܟܐ ܒܓܘ ܒܝܬ ܠܚܡ ܐܝܟ ܣܘܟܝܐ . X ܢܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܡ̣ܢ ܐܓܘܣܛܘܣ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܐܡܗ ܕܥܒܕܐ : ܘܫܪܝ ܕܐܨ ܥܘܠܐ ܒܟܪܣܐ ܠܘܩܒܠ ܡܪܗ . ܐܘ ܡܠܟܐ ⁸²ܥܘܒܐ ܥܩܪܐ ܒܩܠX ⁸ܦܬܓܡܝܗ̇̈ . X1ܫܠܡܐ ܝܗܒܬ ܒܝܪܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܠܐ ܡܥܨܢܐ ܠܐܦܛܪܘܦܐ̈ ܕܪܡܙܐ ܟܣܝܐ . 1ܫܪܝܪ ܘܒܚܝܪ ܡܠܟܐ X ⁶ܕܩܠ ܡܠܝܗܘܢ̈ . ܠܐ ܡܢܟܪܢܐ ⁶⁶ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܥܒܕܝ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܢ ܓܘܢܐ ܦܐܝܐ ܒܝܘܡ ܢܘܚܡܗ . 1ܒܝܕ ܚܘܪܐ̈ ܚܘܝ ܡܠܟܐ ܕܚ̣̇ܒܠ ܐܢܫܐ̈ . ܟܡܝܪܝܢ ܗܘܘ ܛܒ ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܐܝܟ ܕܥܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܡܪܐ : 4ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܕܗܘܐ ܡܪܐ ܒܝܕ ܢܣܘܒܗ . ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܒܗ ܨܠܡ ܟܣܝܘܬܐ : ܠܝܠܕܗ̇ ܢܩܪܝܘܗܝ⁰ܝX ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܝ̣̇ܩܪܘ ܘܣܓܕܘ ܠܟܣܝܐ ܒܓܠܝܐ ܕܫܝܛ ܒܚܙܬܐ : ܘܒܦܓܪܢܐ ܡܠܟܐ ܗܢܝܘܟܐ ܗܘܢܐ ܬܩܢܐ : ܘܙܝܚܘ ܦܓܪܐ ܕܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܕܪܟܘܒ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܝ ⁸ܒܪܝܫ ܙܟܘܬܗ : ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܫܕܝܬ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܓܐܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܩܪܘ ܗܦܟܐܝܬ ܘܠܐ ܒܣܡܬ ܠܝ . ܗܦ̣̇ܟܘܗܝ ⁸⁸ܠܢܝܫܐ ܕܩܒܥ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܦܓܘܕܐ̈ ܕܫܬܩܐ ܐܪܡܝ ܪܡܙܐ ܒܙܘܥܝ̈ ܢܦܫܐ : ܘܛ̣̇ܟܣ ܡܠܟܐ : ܕܠܐ ܝܝܢ ܫܐܠܘ ܗܘܘ ܕܐܝܟܘ⁴ܝ ¹ܬܓܐ ܘܫܘܠܛܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ . ܛܥܢܬ ܡܪܝܡ ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ ܒܓܘ ܡܠܟܐ . ܒܛܝܢ ܐܝܙܓܕܐ ܕܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐXܢܝ : X1ܘܒܛܝܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܐ̇ܬܐ ܒܫܘܒܚܐ . ܐܪܝܡ ܪܡܙܐ ܠܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܢܚܬܐ ܕܡܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܫܝܦܘܪܐ ܒܐܕܢܝ̈ ܚܪܫܐ̈ : ܕܦܬܚ ܬܪܥܐX⁹ܝ ܕܢܥܘܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐXܢܝ : X1ܘܒܛܝܢ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ⁷⁹ܕܫܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܡܢܝܢ ܒܛܢܗ̇⁰ܝ . ܒܛܝܢ ܐܝܙܓܕܐ ܕܩܕܡ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܝܟ ܒܝܬܝܐ̈· 29ܥܘܪܠܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܫܐܠܘ ܠܥܘܪܠܐ̈ ܡܠܟܐ ܨܒܐ ܕܢܟ̣̇ܚܕ ܒܥܡܡܐ̈ ܥܘܪܠܐ̈ : ܕܟܕ ܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܒܥܝܢ