simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܗܟܝܠ ܚܟܝܡܐ ܕܡܕܪܟ ܘܠܝܬܐܼ̈ . ܙܕܩܿ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܬܛܐܒ ܠܟܼ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܨܝܐ ܒܚܝܠܐ ܕܬܒܐܫ ܠܟ . ܐܝܟ
JulRom ܒܦܬܓܡܐܼ ܗܢܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ . ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܠܡܢܐ ܡܠܠܬܝ ܡܠܟܐ ܕܡܫܢܩ ܠܝ . ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܡܠܝ   ܡܢ ܗܕܡܝ̈ . ܐܬܬܦܝܪ ܕܝܢ
JulRom ܕܠܥܠܡ . ܫܕܪܢ ܠܡܕܝܢܬܗ ܕܢܣܒܪܗܿ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ . ܕܒܚܕܘܬܐ ܡܠܟܐ ܕܫܐܠܬܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܚܝܕ ܠܡ ܫܘܠܛܢܗ ܕܥܠܡܐ ܝܘܠܝܢܘܣ
JulRom . ܕܐܟܒܪ ܡܢ ܡܪܝܐ ܗܼܝ ܗܕܐܿ . ܕܥܝܢ ܒܓܠܐ ܬܬܝܕܥ ܠܟܠܢܫܿ . ܡܠܟܐ ܠܗ ܓܝܪܼ . ܕܕܠܡܐ ܫܝܥܐܝܬ   ܬܚܘܪ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܡܪܝ
JulRom ܐܢ ܐܝܬ ܨܒܝܢܐ ܠܡܪܚܡܢܘܬܟܼ . ܢܫܕܪ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐܬܪܘܬܢ̈ ܡܠܟܐ . ܡܩܒܠܐ ܗܼܝ ܓܝܪ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܥܠ ܐܠܗܐ̈ . ܘܗܫܐ ܡܪܝ
JulRom . ܕܗܐ ܥܠ ܛܘܪܐ ܣܓܝܐܐ . ܡܫܬܡܥ ܩܠܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܒܦܪܗܣܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܐܦܢ ܠܡ ܗܫܐܼ . ܢܬܗܝܡܢܢ ܠܟ ܡܠܝܢ̈ ܡܪܝ
JulRom ܕܥܠܡܝܐ ܗܘ ܘܠܐ ܣܝܡܐ ܒܬܪܗ ܬܒܥܬܐ ܕܡܪܥܐ̈ ܘܕܟܪܝܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܘܡܬܘܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܢܦܫܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܐܢ ܠܡ
JulRom ܝܬܒܢ . ܘܐܝܟ ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܕܫܩܼܠܬ ܚܣܕܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܗ̈ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܥܠ ܐܘܪܚܐ ܕܡܐܙܠܬܟ ܡܪܝ
JulRom . ܥܠ ܡܪܕܐ ܡܢܗܿ ܐܣܛܕܘܬܐ̈ ܬܪܝܢ̈ . ܢܩܫܘ ܠܗ ܟܠܬܐ ܕܒܘܨܐ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܗܿ ܡܕܢܚܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܡܢܗ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܥܠ
JulRom ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܝ ܕܐܬܬܪܝܡܼ . ܠܡܐ ܗܟܝܠ ܬܩܒܠ ܥܠܝ ܡܠܟܘܬܟ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܢܘܬܝ̈ ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܝ ܠܐ ܐܬܪܝܡܬ ܘܐܫܬܩܠܬ ܥܠܝܟ ܡܪܝ
JulRom . ܘܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܠܒܝ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ   ܕܐܓܥܠܬܘܢ ܒܐܝܕܝ̈ . ܡܠܟܐ ܕܐܬܗܝܡܢܬ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟܘܢܼ . ܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܐܫܬܒܗܪܬ ܡܪܝ
JulRom ܘܫܒܩ ܠܗ ܫܠܡܐ ܠܥܕܬܐ ܘܐܪܝܡ ܩܠܗ . ܘܒܟܐ ܘܟܕ ܒܟܝܗ ܒܦܘܡܗ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܦ ܫܠܡܐ ܦܘܡܟ ܘܗܒ ܠܗ ܠܥܕܬܟ ܒܥܕܢ ܡܦܩܢܟ ܘܦܬܚ ܦܘܡܗ
JulRom ܒܐܪܥܐ . ܘܢܦܠܬ ܕܚܠܬܗ ܘܙܘܥܬܗ ܕܝܘܒܢܝܢܘܣ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܕܡܢ ܗܫܐ ܡܫܝܚܐ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܡܝܐܼ . ܘܝܘܒܢܝܢܘܣ ܥܠܝܢ
JulRom ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܩܪܒܢܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܠܟܐܢܘܬܟܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ ܐܡܿܪ ܠܗ ܪܒ ܟܢܘܫܬܐ . ܡܢ ܦܘܡܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ . ܐܠܘ ܠܐ ܡܪܝ
JulRom ܒܥܘܬܗܘܢ ܕܥܡܘܪܘܗܝ̈ ܕܐܬܪܐ . ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܼܐ ܥܠܝܗܘܢ ܟܕ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܐܒܫ ܒܥܝܢܝ̈ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ . ܘܐܥܠ ܩܕܡ
JulRom ܝܕܥܐ . ܡܠܟܗܿ ܓܝܪ ܕܐܘܪܗܝܼ ܡܫܝܚܐ ܗܼܘ . ܘܒܓܘ ܣܚܪܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܬܪܥܝܗ̈ܿ ܩܕܡܝܟ ܦܬܚܐ ܘܕܙܟܝܐ ܠܟܠܗܝܼܢ . ܐܦܠܐ ܕܐܝܬܝܟ
JulRom [ . . ]ܣܛܝܢܐ ܒܪܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣܣ ܪܒܐ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝ ܐܚܪܝ ܡܠܟܐ ܥܠ ܓܪܡܐ̈ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ . ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
JulRom ܘܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܡܘܬܟ ܘܥܠ ܚܝܝܟ̈ ܐܘ ܒܝܫ ܓܕܐ . ܡܠܟܐ . ܘܫܛܝܐ ܠܡ ܐܬܚܫܒܬ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܐܘ ܚܝܿܒ ܡܘܬܐ . ܘܠܐ ܝܬܝܪ
JulRom ܗܕܐ ܗܝܼ . ܕܡܢܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܬܝܗܒܬ ܢܨܝܒܝܢ ܠܡܠܟܘܬܟܘܢܼ ܡܠܟܐ ܘܝܗܝܒܐ ܠܟ ܡܢ ܟܕܘ . . . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܐܡܿܪ . ܫܐܠܬܝ ܡܪܝ
JulRom ܕܗܟܢܐ ܫܩܠܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܣܕܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܥܠܒܐ ܗܘܬ ܒܙܬܗܿ ܕܐܪܥܐ ܠܡܘܗܒܬܗܘܢܿ ܘܡܢ ܗܫܐ ܡܪܝ