simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܠܩܪܘܗܝ̈ ܠܐ ܚܙܐ ܀ ܬܐ ܥܘܠ ( ܕܒܐܝܕܟ ܗܘ ܢܥܘܠ : ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܡܠܐ ܒܝܬܐ : ܒܣܡܟܐ ܘܐܚܕ ܣܟܗ . ܥܕܡܐ ܕܐܢܬ ܠܐ ܡܣܬܡܟܬ :
IsaacAnt:memHom ܡܫܝܚܐ : ܡܬܚܝܒܝܢ ܐܦ ܪܫܝܥܐ̈ ܀ ܕܩܪܘ ܢܦܫܗܘܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ : ܡܠܟܐ ܫܐܝܠܐ̈ ܩܢܝ̈ ܗܘܝ̈ : ܟܕ ܚܪܒܝܢ ܠܡܦܝܕܝܗܝܢ̈ . ܘܡܐ ܕܐܬܐ
IsaacAnt:memHom ܘܛܪܘܢܐ ܀ ܫܚܝܡ ܗܘ ܦܓܪܐ ܕܠܐ ܬܓܐ : ܘܫܝܛ ܗܘ ܘܫܘܐ ܥܡ ܟܠܢܫ ܡܠܟܐ ܬܒܝܠ : ܡܢ ܬܓܐ ܐܘ ܡܢ ܦܓܪܐ . ܕܚܝܠ ܗܘ ܬܓܐ ܡܢ ܦܓܪܐ : ܘܗܘܝܘ
IsaacAnt:memHom ܚܝܐ : ܘܐܢ ܩܛܘܠܐ ܗܘ ܠܐ ܡܐܬ . ܕܩܪܝܢܢ ܒܫܡܟ ܡܠܟܢ : ܢܬܦܨܐ ܡܠܟܐ ܒܗ . ܢܝܫܟ ܚܝܐ ܘܡܠܠܐ : ܕܠܒܟܢܢ ܗܘ ܢܦܪܘܩ ܠܢ ܀ ܕܩܪܐ ܒܓܢ
IsaacAnt:memHom ܠܡܘܬܐ ܫܕܐ ܠܗ ܀ ܠܐ ܒܣܡܟܗ ܡܬܩܒܠ : ܘܠܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܡܬܒܣܡ . ܡܠܟܐ ܫܪܝܢܐ : ܘܐܝܢ ܓܢܒܪܐ̈ ܐܬܥܬܕܘ . ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܐܫܚܬ ܙܝܢܗ :
IsaacAnt:memHom . ܡܢ ܓܙܐ ܕܠܥܠ ܫܐܠ : ܡܘܗܒܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܫܚܐ ܀ ܐܦ ܝܗܘܒܐ ܒܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬ ܒܫܡܝܐ ܀ ܠܐ ܡܪܦܐ ܕܢܫܐܠ ܕܗܒܐ : ܘܫܐܠ ܙܒܠܐ ܡܢ
IsaacAnt:memHom : ܘܝܬܒ ܣܪܚ ܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܀ ܥܘܠܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܩܐܡ : ܘܡܥܙ ܥܐܙ ܡܠܟܐ ܫܪܪܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ : ܘܫܘܩܪܐ ܠܓܒܪܐ ܒܙܘܙܐ . ܕܫܩܠ ܕܪܓܐ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܡܚܛܝ ܐܢܬ . ‏ ‏ܕܘܝܕ ܐܪܦܝ ܫܘܠܛܢܗ : ܘܐܢܬ ܛܘܪܦܟ ܠܐ ܣܢܝܬ ܡܠܟܐ : ܘܡܛܠܠ ܥܦܪܟ ܥܗܝܕ ܐܢܬ ܀ ܗܘ ܕܡܟ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܚܕܝ : ܘܐܢܬ ܡܢ
IsaacAnt:memHom : ܡܢ ܐܬܪܗ ܥܡ ܫܡܫܘܗܝ̈ . ܥܝܪܐ̈ ܪܡܙܘ ܠܝ ܟܣܝܐܝܬ : ܡܠܟܐ ܦܘܡܐ ܕܣܪܦܐ̈ : ܕܢܝܒܒܘܢ ܪܘܚܢܐܝܬ ܀ ܘܢܫܬܒܚ ܘܢܦܘܩ
IsaacAnt:memHom ܡܩܘܐ ܬܓܗ : ܘܠܐ ܕܝܢܐ ܐܘܚܕܢܗ . ܠܐ ܪܒܐ ܒܕܝܠܗ ܦܐܫ : ܐܦܠܐ ܡܠܟܐ ܬܘܒ ܦܐܫ ܠܗ . ܐܢ ܫܘܦܪܐ ܡܬܚܒܠ ܠܗ : ܐܢ ܫܘܠܛܢܐ ܒܛܠ ܠܗ ܀ ܠܐ
IsaacAnt:memHom ܬܒܥ ܩܫܬܬܐ̈ : ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܙܡܘܪܐ̈ . ‏ ‏ܡܠܟܐ ܒܓܐܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܡܚܝܠܐ̈ . ‏ ‏ܡܠܟܐ ܪܚܡ ܩܠܝܠܐ̈ : ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܬܝܢܐ̈ ܀
IsaacAnt:memHom ܒܚܘܒܟ ܦܢܐ ܠܝ ܀ ܐܥܡܩ ܡܪܝ ܘܐܫܐܠ ܡܢܟ : ܘܐܢܬ ܒܚܢܢܟ ܡܠܟܐ ܗܝ : ܡܪܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܠܐ ܬܟܠܝܢܝ . ܒܥܘܬܝ ܠܟܝܢܝ ܥܒܝܪܐ ܗܝ :
IsaacAnt:memHom ܗܘ : ܘܡܢ ܡܝܐ̈ ܒܪܟܝ ܪܘܚܢܐ ܗܘ ܀ ܒܟܐ ܠܐܡܗ ܐܝܬܐܝܘܗܝ : ܡܠܟܐ ܥܕܬܐ ܪܒܝ : ܐܦ ܐܢܬܝ ܠܒܪܟܝ ܚܠܫܬܐ . ‏ ‏ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܡܘܫܐ
IsaacAnt:memHom ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ . ‏ ‏ܐܘܡܢܐ ܕܚܫܠ ܬܓܐ : ܠܐ ܡܨܐ ܒܪܫܗ ܣܐܡ ܡܠܟܐ : ܐܢ ܡܫܬܟܚܝܢ ܡܬܩܛܠܝܢ ܀ ܘܡܬܪܒܐ ܒܝܬ ܡܣܟܢܐ̈ : ܗܘ
IsaacAnt:memHom ( ܓܠܝܐ ܗܝ : ܕܡܨܒܬ ܗܘ ܒܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ . ܡܐ ܕܥܠ ܠܗ̇ ܐܢܫ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܐܓܪܢܢ ܒܗ̇ ܚܙܝܢܢ : ܬܗܪܐ ܪܘܚܬܐ ܘܦܐܝܘܬܐ ܀ ܟܕ ܩܝܛܘܢ
IsaacAnt:memHom : ܡܬܬܫܝܛܝܢ ܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܕܚܠܝܢ ܠܗܘܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ : ܡܠܟܐ ܕܡܚܐ ܘܡܙܝܥ ܠܒܗ : ܘܐܝܟ ܛܪܩܐ ܒܓܒܗ ܢܛܪ ܀ ܠܘ ܡܛܠ ܕܪܚܝܩ
IsaacAnt:memHom ܕܒܢܘܗܝ̈ : ܐܝܟܢ ܘܒܡܢ ܢܬܐܣܘܢ . ܒܥܡܕܐ ܫܩܠ ܐܢܘܢ ܡܢܟܝ : ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܝܠܕܝܟܝ̈ : ܕܠܗ ܝܗܒܬܝ ܐܢܘܢ ܒܫܪܪܟܝ ܀ ܗܘ ܢܬܠ
IsaacAnt:memHom ܠܡܦܩ : ܕܢܣܓܘܢ ܒܐܪܥܐ ܦܠܚܝܟ̈ ܀ ܡܘܬܐ ܒܐܪܥܟ ܠܐ ܬܪܡܝܢܝ ܡܠܟܐ ܀ ܚܬܢܐ ܩܘܐ ܒܓܢܘܢܟ : ܥܕ ܚܠܛ ܐܢܐ ܒܚܕܘܓܝܟ̈ . ܠܐ ܬܣܪܗܒ
IsaacAnt:memHom : ܘܢܚܕܬ ܟܠܢܫ ܒܝܬܗ ܀ ܥܕ ܐܝܬ ܠܢ ܙܒܢܐ ܕܩܝܛܐ : ܕܠܐ ܟܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܝܬܐ ܘܢܦܠ ܘܪܒܥ : ܘܐܪܦܝܢܢ ܒܗ ܐܝܕܝܐ̈ . ܬܘ ܐܚܝ̈ ܢܬܠ
IsaacAnt:memHom ܫܦܠܐ : ܕܚܕܐ ܗܝ ܟܪܣܐ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ . ܠܐ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܕܐܢܫܐ : ܡܠܟܐ ܗܘ ܠܗ ܥܒܕܐ ܘܡܪܗ : ܕܚܕܐ ܗܝ ܪܘܚܐ ܢܣܝܟܐ ܒܗܘܢ ܀ ܚܕ ܗܘ ܠܗ