simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܕܢܥܨܐ ܐܢܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢ . ܘܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܡܠܟܐ ܛܢܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܩܛܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܕܒܚ ܘܐܦ ܠܗ̇ܘ ܕܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܆ ܝܘܢܝܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܒܪܐ ܐ̇ܡܪ ܇ 5ܐܢܐ ܐܬܬܩܝܡ̇ܬ ܡܠܟܐ [6--XX]ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܐܒܐ ܇ ܕܐܢܐ ܐܩܝܡܬܗ
IšoMerv:ComPs ܕܝܣܪܝܠ . ܘܟܕ ܫ̣ܒܐ ܐܬܘܪܝܐ ܠܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܇ 5ܘܚ̣ܙܐ ܡܠܟܐ ܕܒܬܗܠܠܬܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܪܒܫܩܐ̈ ܒܪܗ ܗ̣ܘ ܕܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
IšoMerv:ComPs ܕܐܕܘܡ ܇ ܘܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܇ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܝܘܝܕܥ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܡܩܕܫܗ ܕܡܪܝܐ ܘܫܕܪܗ ܩܘܪܒܢܐ 25 ܠܚܙܐܝܠ ܪܫܝܥܐ
IšoMerv:ComPs XX ܕܐܕܘܡ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ . [1X]ܐܢܬ ܪXܬ ܡܠܟܐ ܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܫܒܝܢ ܥܠܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܥܒ̣ܕ ܗܘܐ ܐܠܝܫܥ ܇ ܟܕ
IšoMerv:ComPs ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܩܝܡܢ̈ ܘܡܫܒܚܢ̈ ܠܗ . X ܘܐܟܙܢܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܬܗ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܘܐ̇ܡܪ . ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܠܫܘܒܚܐ . ܡܢ ܚܕܐ ܒܪܬ
IšoMerv:ComPs ܠܗ ܠܫܠܝܡܘܢXܩ̇ܪܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܕܟ ܘܒ̇ܪ ܐܡܬܟ ܡܠܟܐ ܠܡܕܒܪܘ 20 ܘܠܡܕܢ ܠܥܡܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܡܠܟܐ ܘܒܪ
IšoMerv:ComPs ܕܟܘܫ ܇ ܐܦ ܡܢ ܟܘܫܝܐ̈ ܣܠܩܘ ܥܡܗ ܠܬܥܕܝܪܗ . [X]ܘܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܝܠܕܘܗܝ X . ܐ̇ܡܪ ܓܝܪ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܚܣܢܗ ܣܢܚܪܝܒ ܠܬܪܗܩ
IšoMerv:ComPs ܕܟܝܬܐ ܘܙܗܝܬܐ ܇ ܢܫܘܬܦܟܝ ܒܟܠ ܒܘܣܡܝܢ̈ . ܘܡܛܠ ܕܗܘ̣ܝܘ ܡܠܟܐ ܡܢܟܝXX ܥܝܕܐ̈ ܕܚܢܦܘܬܐ ܕܦܠܚܘ ܐܒܗܝܟܝ̈ ܆ ܕܟܕ ܢܫܟܚܟܝ
IšoMerv:ComPs ܠܫܘܒܚܐ . ܡܢ ܚܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܩܝܡܢ̈ ܡܠܟܐ . [9]ܘܡܟܝܠ ܡܦܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܘܐ̇ܡܪ . ܒܪܬ
IšoMerv:ComPs ܡܢܗ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܛܘܪܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܕܐܫܬܥܐ ܥܠ ܩܝܡܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܆ ܝܘܢܝܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܒܪܐ ܐ̇ܡܪ ܇ 5ܐܢܐ ܐܬܬܩܝܡ̇ܬ
IšoMerv:ComPs ܪܫܢܘܬܐ ܘܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ . ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܕܒ̇ܢܐ ܓܘܡܢܣܝܘܢ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܐܚܘܗܝ ܕܚܘܢܝܐ ܇ ܒܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܘܒܫܘܚܕܐ ܩܒܠ ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܢX ܠܐ ܢܦܪܘܥ ܘܠܟܠ ܣܘܪܚܢܐ ܢܫܟܢ ܫܘܒܩܢܐ ܆ ܡܠܟܐ . ܠܐ ܦܪܥ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܘܢܒܝܐ ܘܙܕܝܩܐ . ܦ̣ܪܥ ܕܝܢ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܬܢܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܘܠܘ ܠܦܪܨܘܦܐ ܐܢܫX . ܐܢܫܝܢ̈ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . 20 [6]ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܦ̣ܬ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComPs ܩܪܒܬܢܐ ܕܐܬܢܨܚ X0ܒܙܟܘܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܘܥܠ ܐܘܚܕܢܐ ܡܠܟܐ ܒܕܡܘܬ ܝܩܕܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܀ [1]ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܡܙܕܝܚ ܘܥ̇ܐܠ Xܒܪܫܗ ܕܥܡܐ ⁶ܠܐܘܪܫܠܡ ܀ ܡܠܟܐ . ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܨܝܕ X0 ܡܪܢ ܘܨܐܕܝܢ̈ ܫܠܡܢ̈ . ܗ̇ܝ ܕܢܥܘܠ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܢ ܫܐܕܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܠܟܐ . ܗ̇ܝ ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ . ܗܢܘ . ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܐܘ
IšoMerv:ComPs ܕܣܘܪܝܐ ܠܒܝܠܝܕܘܪܘܣ ²ܐܢܫ ܫܕܪ ܇ ܕܪܫܢܘܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܚܘܒܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܡܘܒܕܝܢ ܗܘܘ . Xܘܠܘ ܩܕܡ ܕܡܛܪܝܘܣ
IšoMerv:ComPs ܢܨܝܚܐ ܘܓܢܒܪܐ ܕܣ̇ܠܩ ܒܙܟܘܬܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܇ ܘܡܝܒ̣ܒܝܢ ܡܠܟܐ ܝܫܘܥܝܗܒ ܐ̇ܡܪX . [X]ܣܠ̣ܩ ܐܠܗܐ ܒܫܘܒܚܐ . ܗܢܘ . ܒܕܡܘܬ
IšoMerv:ComPs ܕܨܘܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܠܝܡܘܢ ܘܕܫܪܟܐ . [30]ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܥܝܢܢ ܡܠܟܐ ܘܕܫܢܐ̈ ܢܝܬܘܢ ܠܟ ܠܡܕܝܢܬܟ ܐܘܪܫܠܡ ܆ ܐܝܟ ܕܥܒ̣ܕ