simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܕܐܬܐ ܠܐܬܪܢ ܒܣܘܟܐ̈ ܕܙܝܬܐ ²ܦܘܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܘܣ̇ܓܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܩܢܛܐ ܕܠܐ ܡܕܝܪܝܢ ܒܗ ܟܝܡܘܢܐ̈ XX ܗܐ ܠܕܝܨܐ ܙܡ̇ܢܟܘܢ ܒܪ
Eph:memHom ܕܡܨܪܝܢ XX1ܕܥܕ ܣ̇ܠܩ ܨܦܪܐ ܒܡܨܪܝܢ ܣ̇ܠܩܐ ܢܦܫܗ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܐܫܬܝܘ ܘܪܘ ܘܐܫܬܘܕܝܘ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ
Eph:memHom ܙܩܝܦܐ ܩܠܝܕܐ ܬܪܥܐ ³ܕܦܪܕܝܣܐ ܘܫ̇ܕܐ ܠܗ ܕܠܐ ܚܘܣܢܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܝ̇ܗܒ ܚܘܠܡܢܐ ܠܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܕܟܪܝܗܝܢ X5ܥܠ ܕܛܥܝܢ
Eph:memHom ܘܡܬܚܘܐ ⁵ܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܦ ⁸ܒܪܢܫܐ X 45ܘܢܦܠܝܢ ܡܠܟܐ ܟܐܢܐܝܬ X 45ܘܗܝܕܝܢ ⁴ܡܚܕܐ ܡܫܬܩܠܐ ܬܚܦܝܬܐ ܕܒܐܦܝ̈
Eph:memHom ܒܪܘܓܙܐ ܕܢܥܒܪ ܕܝܢܐ ܡܢ ܣܢܐܗ XXX ܐܢ ܡܬܟܫܦܝܢ ܡܠܟܐ X 46ܘܡܢ ܕܚܠܬܐ ܡܣܬܪܕܝܢ ܕܠܐ ܢܐܩܕܘܢ ܥܡ ܚܛܝܐ̈ ܟܕ ܩܐܡ
Eph:memHom ܒܫܘܒܚܐ ܩܡܬ ܡܠܟܬܐ ܡܢ ܝܡܝܢܟ ܠܒܘܫܐ ܕܕܗܒܐ ܬܬܥܛܦܝ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܘܕܘܡܪ ܘܒܕܚܠܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܡܢܨܪ ܠܗ̇ ܠܒܪܬ ܐܪܡܝܐ̈ 5ܒܪܬ
Eph:memHom -- --ܐ ܥܒܝܕ ܥܒܕܐ -- -- ܬܐ ܗܕܡܐ̈ ܕܠܒܪ -- -- ]ܪܓ[ܫܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܬܬܕܘܕ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܐܝ̣Xܝ ܓܒܪܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ X55ܠܒܐ
Eph:memHom ܐܝܬܝ ܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܠܐ ܡܢܚ ܐ ܕܐܢ ܐܝܩܪܐ ܕܝܠܢ ܗܘ ܘܐܢ ܚܣܕܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠ ܐܝܢܐ ܕܢܫܡܥ ܢܙܘܥ ܡܢ ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܥܡܢ X X1ܐܦܢ ܓܝܪ
Eph:memHom ܕܡ̇ܥ ܕܚܙܐ ܕܐܒܝܠ ܟܪܟܐ ܡܢ ܣܟܗ X X4ܒܟܐ ܟܪܟܐ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܣܩܗ 445ܡܢ ܥܠܝܐ ܕܚ̇ܠ ܗܘܐ ܕܒܘܨܐ ܒܪܘܓܙܐ ܠܐ ⁵ܢܠܒܫ⁸ ܐܦ
Eph:memHom ܐܫܬܒܚ ¹²ܘܩܕܡ ܥܝܠܗ ܕܒܪ ܕܘܝܕ 80ܛܠܝܐ̈ ܒܣܘܟܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܬ̇ܐ ܘܪܟܝܒ X 8ܥܠ ܥܝܠܐ ܒܪ ܐܬܢܐ ܩܕܡ ܐܪܘܢܗ ܕܐܠܗܐ ܕܘܝܕ
Eph:memHom 8X9ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܕܪܫܬܘܢ ܠܗ ܩܘܡ ܕܘܝܕ ܘܐܬܒܩܐ⁴ ܒܒܪ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܬܝ ܠܟܝ ܓܘܕܐ ܕ ܡܒܕܩܢܐ̈ ܕܫܪܝܪܬܐ̈ ܚܙܘ ܕܠܡܐ ³ܐܣܛܝ
Eph:memHom ܕܢܝܢܘܐ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܣܪܗܒ ܫܕܪ ܗܘܐ XX 5ܕܢܛܝܒܘܢ ܡܠܟܐ ܫ̇ܦܝ ܠܗ 1545ܠܢܘܢܗ ܢܘܢܐ̈ ܐܬܠܘܝܘ ܐܦ ܠܪܟܘܒܗ ܦܪܫܐ̈
Eph:memHom ܘܚܘܝ ܢܦܫܗ ܙܥ ܟܪܟܐ ܕܚܙܐ ܣܩܗ 445ܡܢ ܥܠܝܐ ܕܚ̇ܠ ܗܘܐ ܡܠܟܐ XX1ܟܡܐ ܢܬܐܒܠܘܢ ܚܛܝܐ̈ ܕܩܨܐ ܒܬܪܥܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܢܦܩ
Eph:memHom ܘܐܝܟ ܒܪ ܡܠܟܐ ܡܙܕܝܚ ܗܘܐ ܒܪ ܡܬܝ ܢܘܢܐ ܒܝܡܐ ܛܥܢܗ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ ܐܙܕܝܚ ܝܘܢܢ ܘܣܠܩ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܥܠ ܩܪܘܟܐ 151ܐܝܟ
Eph:memHom ܘܕܚ̣ܠ ܡܢܗ ܡܢ ܙܝܘܐ ܕܡܥܛܦ ܗܘܐ ܐܝܢܘ ܓܒܪܐ ܕܠܐ ܕܚ̇ܠ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܦܘܩܕܢܐ ܗܘܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܕܡܨܐ ܡܒ̇ܛܠ ܠܗ¹⁵ XXX ܚܙܝܗܝ
Eph:memHom ܕܚܙܘ ܩܛܡܐ ܥܠ ܪܝܫܗ ܒܟܐ ܡܠܟܐ ܠܘܩܒܠ ܟܪܟܐ ܕܒܣܩܐ̈ ܐܘܟܡ ܡܠܟܐ ܕܡ̇ܥ ܕܚܙܐ ܕܐܒܝܠ ܟܪܟܐ ܡܢ ܣܟܗ X X4ܒܟܐ ܟܪܟܐ ܠܘܩܒܠ
Eph:memHom ܒܬܪܗܘܢ ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ 7X9ܕܥܠ ܡܢܐ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܠܟܐ ܡܘܫܐ⁵ XXX ܒܬܪ ܕܥܒܪ ܥܕܢܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܐ̇ܬܐ ܘܡܣܒܪ ܫܕܪ
Eph:memHom ܘܢܚ̇ܬ ܡܢ ܪܘܡܐ ܠܥܘܡܩܐ¹⁵ ܘܬܩܢ ܠܗ ܟܘܪܣܝܐ ܠܕܝܢܐ ܡܠܟܐ ܥܘܠܐ ܘܚܛܝܬܐ ܘܝ ܠܗ ܒܝܘܡܐ ܕܢܘܚܡܐ X61ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܙܐܚ
Eph:memHom ܠܐܝܩܪܟܝ ܐܝܟܘ ܟܘܡܪܐX ¹ܘܐܦܘܕܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܬܫܡܫܬܟܝ ܡܠܟܐ ¹³ܩܕܡܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡ ¹⁴ܐܝܟܘ ܒܝܬܐ ܕܒܢܐ ܗܘܐ¹⁵ XXX ܫܠܡܘܢ
Eph:memHom ܠܫܘܦܪܟܝ ܘܠܐ ܬܩܢܝܢ ܥܡܗ ܐܚܪܢܐ ܗܘܝܘ ܡܪܟܝ ܘܣܓܘܕܝ ܡܠܟܐ ܢܕ ܥܝܕ̈ X 1ܘܐܬܥܛܦܝ ܠܟܢܝܟܘܬܐ ]ܕܢܬܪܓܪܓ