simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܬܩܒܪ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܡܝܬ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܐ]ܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܕܬܐܕܣܝܣ
EliaNis:Chron ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܒܗ̇ ܫܕܪ ܡܗܕܝ ܒܪܗ ܕܡ̇ܠܟܐ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܝܘܣܝܘܝX ܦXܢܪܝܪܟX ܕܝܥܩܘܒܐ̈ ܂ ܒܗ̇ ܢܦ̣ܩ ܐܠܡܢܨܘܪ
EliaNis:Chron ܕܓܘܪܙܢܝܐ̈ ܂ ܘܢܦܩ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܦܢܝܬܐ ܡܠܟܐ ·ܝܒ· ܟܢܘܢ ܩܕܝܝX ܝ ·ܫܢܬ Xܫܐ· ܕܝܘܝܝẌ ܂ ܒX ܡܝ̣ܬ ܕܘܝܕ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘ̣̇ܡܝܐ̈ ܠܡܗܦܣܣܛܝܐ ܝ- ܂ ܘܥܒܕ ܥܡܗ ܥܒܕܐܠܡܠܟ ܒܪ ܡܠܟܐ ܒܝܪܚ ܪܡܕܢ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܥܒܕܠܡܠܟ ܒܪܗ ܂ ܘܒܗ̇ ܢܦ̣ܩ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܕܦܝܪܘܙ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܢܣܛܘܪܝܣ ܂ ܒܒܘܝ ܂ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܪܩܝ[ܢ]ܘܣ
EliaNis:Chron ܘܢܒܝܐ ܐܡܠܟ ·ܡ · ܫܢܝܢ̈ ·ܒܨ̇ܦܓ· ܫܠܝܡܘܢ ܥܕܡܐ ܕܫܪܝ ܡܠܟܐ ܐ ܐܡܪܝܢ ܘܫܐܘܠ ܬܘܒ ܠܐ ܚܘܝ ܟܬܒܐ ܟܡܐ ܫܢܝܐ̈ ܐܡܠܟ ܂ ܕܘܝܕ
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܢܬ ܢܝXܫܝXܐܐ ܘܬܝXܐܝܢ ܘܢܝXܫ ܂ ܘܝXܠ] ܙܒܐ̈ ܡܠܟܐ ܙܒܐ̈ 1ܕܝXܠܥܐ ܕܦXܝܝܝXܐ ܂ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܗܘܪܡܙܕ ܒܪ ܫܒܘܪ
EliaNis:Chron · ܫܢܬ ܝXܐX ܫܬ ܂ ܢ ܘܫܬ ܥܠܬ̤ ܒܢܝXܫܒܫXܐ ̤ · Xܒ ܕܫܢܬ ܐ ܂ ܡܠܟܐ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܘܫܩ̣ܠ ܢܫܘܗܝ̈ ܘܕܪܘܟܬܗ̈ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܠܘ ܠܘܬ
EliaNis:Chron ܕܐܘܪܗܝ ܘܐܝܬ ܒܗ̇ ܨܘܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܐ ܟܢܐ ܕܢܫܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܗ̇ ܡܦܝܣ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܡܢܕܝܠܐ ܗ̇ܝ ܕܫܕܪ ܡܫܝܚܐ ܠܐܒܓܪ
EliaNis:Chron ܠܒܪܗ ܐܪܩܕܝܣ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܬܬܥܣܪ ܒܟܢܘ̣ܢ ܐܚܪܝ ܂ ܡܠܟܐ ܂ XܝXܠܝܝܣXܢܩܐ ܕܣܘܝXܪXܢܝܣ ܂ ܒܗ̇ ܥܒ̣ܕ ܬܐܕܣܝܘܣ
EliaNis:Chron ܕܛܝܝܐ̈ [ܠܐ]ܬ[ܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܫܒܐ ܠܟܠܗ ܐܬܪܐ ܡܠܟܐ ܘܢX ܂ ܐܝXܠܣܣXܢܩܐ ܕܝܘܚܢ ܝܩܘܒܐ ܂ ܒܗ̇ ܣܠ̣ܩ ܡܘܢܕܪ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܫܢܬ ܢܝXܫܝXܐX ܘܫܬܝܢ ܘܢܝXܫ ܂ ܙܒܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܬܪܬܝẌ ܂ ܙܒܐ̈ · 1ܝXܠܥܐ ܕܬXܘܢ ܂ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܓܐܠܘܣ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܫܢܬ ܢXܝXܫܝXܐX ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥ ܂ ܝXܢܘܝܐ ܡܠܟܐ ܘܫܬ ܂ ܝ ܂ ܙܒܢܐ̈ 1ܕܝXܠܥܐ ·ܬXܘܢ ܂ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܡܟܣܡܝܢܘܣ
EliaNis:Chron ܠܩܘܣܛܘܣ ܒܪܗ ܡܠܟܐ ܫܢܬ ܫܬܝXܐܐ ܘܐܪܝXܥܝܢ ܘܬܝXܢܐ ܂ ܝ · ܡܠܟܐ ܘܢܦܠܝܢ̈ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܘܒܗ̇ ܥܒ̣ܕ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܢܬ ܫܬܝXܐX ܘXܫܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܂ XܝXܠܝܝܣXܢܩܐ ܡܠܟܐ ܐ ܐܫܬܐܠ ܘܗ̣ܦܟ ܠܟܘܪܣܝܗ ܂ ܘܒܗ̇ 1ܐܡܠܟ ܐܪܕܫܝܪ ܒܪ ܫܒܘܪ
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܢX ܢܝXܫܝXܐX ܘܫܒܥܝܢ ܂ ܝXܢܘܐ ·ܫܢܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܙܒܢܐ̈ 1ܕܝXܠܟܐ ܕܦܪܣܐ̈ ܂ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܘܪܗܪܢ ܒܪ ܘܪܗܪܢ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܠܐܘܢ ܒܪܗ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܐܬܟܪܗ ܡܠܟܐ ܒܪ ܫܕܘܣܘܝ̈ ܝXܘܢܝXܕ ܒܪ ܝܚܐ ܂ ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܥܣܪ ܒܬܡܘܙ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܪܩܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܂ ܝXܥܬܒܘܬ ܙܒܐ̈ ܕܝܩܘܒ 5ܐܘܪܝܐ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܬܐܕܘܣܝܣ
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܐܡܕ ܡܕ ܢܬܐ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠܝܗ̇ ܬܫܥܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܫܢܬ ܬܝXܢܝXܐX ܘXܪܒܥܣܪX ܂ ܒܗ̇ ܣܠ̣ܩ ܩܘܕ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܐܪܒܥܐ ܝ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ 1ܘܝܘܒܠ Xܙ]ܒܐ̈ 2ܕܝXܠܥܐ ܕܦ ܣܐ ܃ ܂ ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܘܣܛܝܢܝܘܣ