simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܐܡܬܝ · ܕܐܩ̣ܪܒ ܥܡ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܘܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܝ X ܂ ܕXܙ ܂ ܕܠܘܩܝܘܣ
ChronMin ܕ ܗܘܕܐ ܆ ܐܬܢܒܝ ܝܘܐ ܠ ܕܗ̣ܘ ܥܙܪܐ ܒܪ ܥܕܘ ܀ ܂ ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܀ ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܥܫܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐ ܠ ܃ ܘܒܫܢܬ ܫܬ ܕܐܣܐ
ChronMin ܗܟܝܠ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܃ ܒܝܕ ܕܐܢܫX ܐܪ̈ ܢܘ ܡ̇ܛܥܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܆ ܝ· ܡܠܟܐ ܕܢܡܢܝܘܗܝ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܪ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܂
ChronMin ܩܕܡ[ܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܫܪܝܢ̈ ]ܝ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܝܢܐ ܗܢܐ [ܕ ܡܠܟܐ ܆ ܡܕܝܢ ܝܕܝܥܐ̣ ܂ ܕܠܐ [ܒܫܢܬܐ ܗ̇ܝ] ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܠܘܩܘܣ
ChronMin ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ ܟܠ ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕܗ ܂ ܡܠܟܐ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܘܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ ܘܫܥܒܕ ܐܢܘܢX ܗ̣ܘ ܠܘܩܝܘܣ ܂ ܕܠܐ
ChronMin ܂ ܕܒ ܂ ܣ̣ܡ ܕܣܠܩ ܠܣܘܪܝܐ ܘܠܩܝܠܝܩܝܐ ܘܠܩܐܦܘܕܘܩܝܐ ܀ ܝܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܦ ܠܗܢܐ ܥܘܗܕܢܐ ܡܢܬܐܝܬ ܣ̣ܡ ܐܘܣܒܝܘܣ ܆ ܟܕ ܠܫܒܘܪ
ChronMin ܪܟܒܘ̈ ܂ ܕܟܡܐ ܕܐܬܢܣܝܣ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐ̣ܙܠܘ ܂ ܘܩܘܛܪܓܐ̈ ܝܝ ܣܓܝܐܐ̈ ܥܠ ܐܬܢܣܝܣ ܩܕܡ
ChronMin ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝXܢ ܘܚܕܐ ܘܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܘ[ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܘܫܩܠ ܟܠܡܐ [ܪ ]ܬ ܀ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ [ܡܝܬ ܝܝ ܂ ܐܒܘܓܥܦܪ
ChronMin ܂ ܡܝ̣ܬ ܐܘܣܒܝܣ ܂ X ܝ ܂ ܩܣܪܝܐ ܂ ܐܩܩܝܣ ܬܠܡܝܕܗ ܒܕܘܟܬܗ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܠܐ ܡܨܠܚܐ ܀ ܒܪܡ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܐܢܣܛܘܣ ܂ 5 X ܂ ܩܨ ܓ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܦܟܛ ܂ ܡܠܟܐ ܒܬܪܗ ܙ ܢܘܢ ܂ 7ܝܝ ܙ X ܂ ܩܣܘ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܦ̇ܒ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܙ ܢܘܢ
ChronMin ܐܓܘܣܛܘܣ ܂ ܥܒ̣ܕ ܨܠܡܐ ܪܒܐ ܕܕܗܒܐ ܂ ܘܣܡܗ ܒܪܫܗ ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܝܝ ܕܢܡܠܠ ܥܡܟ ܕܝܘܣ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܗܘ̣ܐ ܗܠܝܢ
ChronMin ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܘܕܒ̣ܪ ܠܗ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܘܢܚ̣ܬ ܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܚ̇ܬܘܢ ܫܒܝܬܗ̇ ܠܦܪܣ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܢܦ̣ܩ ܗܪܩܠܐ
ChronMin ܘܐܟܣܗ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܗܘ̣ܐ ܕܢܬܠ ܐܬܪܐ ܠܚܪܝܢܐ̈ ܂ ܘܐܦܠܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܚ̣ܪ ܒܗ̇ܝ ܕܩ̣ܘܪܠܘܣ ܘܚ̣ܙܗ̇ ܒ ܂ ܕܝܐ ܂ ܘܐ̣ܙܠ ܠܬܪܥ
ChronMin ܕܫܡܗ ܐܪܫܩܝ ܘܐܫܬܡܗܘ ܐܪܫܩܝܐ̈ ܂ ܝX ܘܒܫܢܬ ܂ ܣܙ ܂ ܡܠܟܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܆ 5ܘܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢ
ChronMin ܚ̇ܢܦ ܂ ܩܡ ܃ ܐܘܣXܠܬܝܣ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬ ܐ ܂ ܘܗܢܐ ܪܚܝ̇ܩ ܡܢ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܪܬ ܐ ܀ · ܝ-· ܂ ܇ XXܝ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܬܪܡ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܘܠܝܢܘܣ
ChronMin ܂ ܘܗܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܡܠܟܐ ܐܢܐ ܡܚܘ̣ܐ ܐܢܐ ܠܟ ܫܪܪܗ ܕܩܘܪܠܘܣ ܡܠܟܐ 2ܚܕ ܕܝܪܝܐ ܣܒܐ ܡܢ ܓܒܗܘܢ ܘܛܥܢܘܗܝ ܝ ܥܠ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܠܬܪܥ
ChronMin ܠܐܦܝܣ ܘܥܒܕܘܗܝ ܦܛܪܝܪ ܠܐܬܢܣܝ ܡܝܛܪܘ ܕܡܝܦܪܩܛ ܕܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܒܝܫܐ ܂ ܗܟܘܬ ܘܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܗܢܐ ܐܝܣܚܩ ܂ ܬܘܒ ܐܠܨ ܐܢܘܢ
ChronMin ܪܗܘܕܐ̈ ܃ ܘܒܫܢܬ ܫܒܥ̈ ܝ ܕܦܩܚ̣ ܐܬܢܒܝܘ ܗܘܫܥ ܘܝܘܢܢ ܡܠܟܐ ܕܝܘܪܒܥܡ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܐܬܢܒܝ ܐܫܥܝܐ ܀ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥ̈ ܕ·ܘܬܡ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܗ ܂ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܘܣ ܂ 5 ܙ X ܂ ܩܠܒ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܣܚ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܡܪܩܝܢܘܣ
ChronMin ܟܕ ܐܬܒܩܝ ܒܗܠܝܢ ܫܪܝܗܝ ܒܫܠܡܐ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܗܘ̣ܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܡܬܚܪܐ ܐܢܐ ܂ ܠܟܠܡ̇ܢ ܂ ܂ ܕܨ̇ܒܝܬܘܢ ܂ ܂ ܫܪܝܗܝ ܂