simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ̣ ܂ ܘܩܛܠܘ̣ ܡܢܗܘܢ ܛܝܝܐ̣̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ ܝ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܗܪܩܠܐ
ChronEdes ܝ ܂ ܫܩ̣ܠ ܣܩܪܐ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܢܫܬܠܛ ܥܠ ܟܠܗ ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܗܢܐ ܕܒܝܕ ܦܪܗܣܝܐ ܕܩܢܐ ܗܘ̣ܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܝX ܘܒܚܘܒܗ ܕܠܘܬ
ChronEdes ܇ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܦܘܩܕܢܗ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܘܣܡܘܗܝ ܠܦܓܪܗ ܥܠ ܓܡܠܐ ܡܠܟܐ ܕܢܣܝܡܘܢ ܠܦܓܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܒܥܕܬܗܘܢ ܂ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗܘܢ
ChronEdes ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܕܪܫܗܘܢ ܫܡܗ ܡܠܟܐ ܘܠܒ̣ܟ ܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܘܡܕܝܢܬܐ̣̈ ܥܕܡܐ ܠܥܪܒ ܂ ܘܫܡ̣ܥ ܗܪܩܠܐ
ChronEdes ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܟܕ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܬܒܥܗ ܐܠܝܐ ܕܢܦܘܫ ܡ̣ܢ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܂ 2ܦܓ̣ܥ ܝ- · ܒܗ ܡܠܟܘܢܐ ܚܕ ܕܐ̇ܙܠ ܗܘ̣ܐ ܠܡܩܪܒܘ̣ ܥܡ
ChronEdes ܂ ܠܓܪܝܓܘܪ ܟܫܟܪܝܐ ܕܐܬܛܪܕ ܡ̣ܢ ܢܨܝܒܝܢ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܒܪ ܐܬܪܗ̣̇ ܂ ܟܕ ܝܝ ܛܒ ܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ ܟܠܗܘܢ ܥܡ
ChronEdes ܃ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܃ ܟܕ ܢܚܬ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܚܝܪܬ ܐ ܡܠܟܐ ܢܨܝܒܝܐ ܐܪܟܝܛܪܐ ܂ 2ܣ̇ܓܝ ܢܛ ܂ ܪ ܗܘ̣ܐ ܝ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܘܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܢܫܘܗܝ̈ ܟܪܣܛܝܢܝܬܐ̇̈ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܘܣܡܘܗܝ ܠܗܘܢ ܪܫܐ ܂ ܘܣܓܝ ܐܬܝܩܪ ܟܠܗܘܢ ܂ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܂ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܡ̣ܢ ܥܩܬܐ̣ ܕܐܡܠܟܬ̤ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܬܒܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܣܠܩ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܡܝXܪܝܢ ܝܝ ܘܬܐܒܐܝܣ ܘܐܦܪܝܩܝܐ ܀ ܘܗܪܩܠܐ
ChronEdes ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܠܩܬܘܠܝܩܐ ܕܢܘܒܠܗ ܠܥܕܬܐ ܂ ܘܢܬܬܣܝܡ - ܬܓܐ ܡܠܟܐ ܂ ܝܝ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܐܬܩܒܠ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܥܡ ܕܪܐ ܡܬܟܬܫ ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܢܚܬ ܪܕ ܚܕ ܥ̇ܠ ܥܕܬܐ̣̈ ܕܣܝܪܙܘܪ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܪܐ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܟܘܣܪܘ ܀ ܟܕ ܕܝܢ
ChronEdes ܘܐܝܬܝܗ̣ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܠܗ ܕܢܬܒ ܒܕܝܪܐ ܕܫܗܕܘܣܬ ܂ ܟܕ ܝ ܢܦ̣ܨ ܡܠܟܐ ܗܝܕܝܢ ܣܓܝܘ ܥܠܘܗܝ ܩܘܛܪܓܐ̈ ܕܢܨܝܒܝܐ̣̈ ܘܕܠܒܪ ܂ ܘܫܕܪ
ChronEdes ܂ ܕܝܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܡܘܬܢ̈ ܡܡܝܬ ܐܢܐ ܠܗ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܘܫܕܐ ܢܦܫܗ ܥܠ ܥܪܣܗ ܂ ܘܐܬܛܠܩ ܕܡܗ̣ ܘܡܝܬ ܂ ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗ ܂ ܘܐܙܠ̣ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܕܝܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕܟܫܟ̣ܪ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘܝ ܠܗ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܠܗ
ChronEdes ܠܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܂ ܘܢܢXܫܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܀ ܒܥܕܬܐ ܂ ܕ̇ܝܢ ܡܠܟܐ ܫܡXܠܐ ܂ ܘܐ̣ܙܠܘX ܐܫܟܚܘܗܝ ܒܚܝܪܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܦܣ̣ܩ
ChronEdes ܃ ܘܚܕ ܡܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܂ ܕܫܡܗ ܗܘܪܡܝܙܕܢ ܡܕܝܐ ܃ ܕܟܢܫ ܡܠܟܐ ܦܫ̣ܘ ܕܐܩܝܡܘ ܓܒܐ ܠܘ̣ܩܒܠ ܛܝܝ̇ܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܗ̤ܘ ܝܙܕܓܪܕ
ChronEdes ܕܛܝܝ̇ܐ ܂ ܕܥܡܕ ܘܗܘ̤ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܃ ܡܐ ܕܡܛܝ ܠܘܥܕܐ ܕܚܝܪܬ ܡܠܟܐ ܃ ܟܕ ܢܚܬ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܚܝܪܬ ܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܃ ܠܚܙܬܗ ܕܢܥܡܢ
ChronEdes ܘܬܒܥ ܡܢܗ̣ ܂ ܕܢܫܪܝܘܗܝ ܠܓܒܪܝܠ ܡ̣ܢ ܚܪܡܗ̣ ܂ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܣܒܪܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܬܟܪܗ̇ ܒܢܨܝܒܝܢ ܟܘܪܗܢܐ ܥܣܩܐ ܂ ܘܫܕܪ
ChronEdes ܠܫܝܪܘܝ ܒܪ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܩܡ ܫܡXܠܐ ܒܪܗ ܕܝܙܕܝܢ ܘܢܝܗܘܪܡܝܙܕ ܘܐܡܠܟܘ
ChronEdes ܂ ܕܐܝܬܘ ܠܣܒ̣ܪܝܫܘܥ ܕܠܫܘܡ̣ ܂ ܘܣܝܡܘ ܝܝ ܠܟܘܢ ܪܫܐ ܂ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܢܓܒܘܢ ܪܫܐ ܂ ܘܫܠܚ ܠܗܘܢ