simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas . ܘܢܬ̣ܒ ܥܠ X27ܝ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕX X ( 4 ) ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ ܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ ܡܢܘ X ܐܡܪܝܢX ܐܢܬܘܢX ܕܘܠܐ ⁶ܕܢܗܘܐ
CaveTreas . ³ܡܛܬ̣ ܠܚܕ ⁴ܡ̣ܢ ܐܣܛܪܛܝܘẌ Xܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ X ܡܠܟܐ ܬܗܘܐ ( 7 ) . ¹⁰ܘܟܕ ܐܦܣܘ ¹ܥܠܝܗ̇ ²ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܦܠܚܝ̈
CaveTreas ܕܕܠܣܕ̇ ܘܟܪܕܠܥܡܠ ⁶ܡܠܟܐ ⁷ܕܥܝܠܡ . ܘܬܪܥܝܠXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܒܝܡܠܟX ܡܠܟܐ ܕܓܕܪ . ܘܐܡܪܦܠ ⁵ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܕ̇ ܘܐܪܝܘܟ
CaveTreas ܠܫܠܝܡܘܢ . ܘܡ̣ܢ ܫܠܝܡܘܢ ܠܪܚܒܥܡ . ܘܡ̣ܢ ܪܚܒܥܡ ܠܐܒܝܐ . ܡܠܟܐ ܥܘܒܝܕ ܠܐܝܫܝ . ܘܡ̣ܢ ܐܝܫܝ ܠܕܘܝܪ . . ( 7 ) ܘܡ̣ܢ ܕܘܝܕ
CaveTreas ܩܕܡܝܐ X ܢܡܪܘܕ X ܓܢܒܪܐ X ܒܐܪܥܐ ⁴ܚܡܫܝܢ̈ ⁵ܘܬܫܥ̈ ܡܠܟܐ X ܫܢܝܢ̈ . Xܘܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓX . ( X ) ܒܝܘܡܝ̈ ܐܪܥܘ X . ܐܡܠܟ
CaveTreas ܕܥܒܪܝܐ̈ . ⁴ܘܒܫܢܬẌ ܫܬܝܢ̈ ⁶ܘܫܒܥXܐXܒܢܝܬ̇̈ ܐܪܝܚܘ ܡܠܟܐ X XX ) ܘܒܫܢܬ ܫܬܝܢ̈ ܕܐܝܣܚܩ ܐܬܒܢܝܬ̇ ܐܪܝܠX ܡ̣ܢ ܐܪܝܡX
CaveTreas ܕܕܠܣܪ . ܘܟܪܕܠܥܡܪX ܡܠܟܐ ܕܥܠܡX . ܘܬܥܝܠX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ X ܡܠܟܐ ܕܓܕܪ . X ܘܐܡܪܦܠX ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪX . ܘܐܕܪܘܟXX
CaveTreas X ܫܐܘܠ X ²ܒܪ ܩܝܫ . ³ܩܐܡܠܟ ⁴ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ( ܡܠܟܐ ⁴ܐܢܘܢ ⁵ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܕܘܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ . ⁶ X ( X0 ) ܘܥܒܕܘ ܠܗܘܢ
CaveTreas ܕܕܠܣܪX . ܘܐܕܪܘܟXX ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ . ܘܟܪܕܠܥܡܪX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܬ̣ܘ ⁶ܠܘܬܗ XX ܕܪܡܠܟ X ܡܠܟܐ ܕܓܕܪ . X ܘܐܡܪܦܠX
CaveTreas ܠܚܘܠ . ܗܘ̇ ܕܒܢܗ̇ ܠܚܘܠX . ( 6 ) ܘܡܝܬ ܐܪܥܘ ܒܪ X ܡܬܝܢ̈ X ܡܠܟܐ ܗܘ̇X ܕܕܗܒܐ⁹ܐܢܝܢ̈ . ( X ) ܘܒܢܝ̈ ܚܘܝܠܐ ܐܡܠܟ̣ܘ ¹ܠܗܘܢ
CaveTreas ܕܐܬܘܪ ܠܐܬܘܪ ܟܗܢܐ ܕܢܐܠܦ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ . ܗ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܡܠܟܘܬܗ . ܘܢܚܬ ܠܒܒܝܠ ܒܫܒܝܐ . XX6 ) ܘܫܕܪ
CaveTreas . ܡܛܠ ܕܐܬܝܠܕX ܠܢ ܒܐܪܥܢX ܡܠܟܐ̈ Xܘܒܢܝ̈ ܡܠܟܐẌ . ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡ̣ܪܘ ܕܗ̇ܢܘX ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܠܗܐX ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ
CaveTreas . ܘܗ̇ܟܢܐ ܡ̇ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐẌ ܐܝܟ XXܟܣܐ ⁶ܕܡܠܟܐ̈ . X X8 ) ܡܐ ܕܡܬܝܠܕ
CaveTreas ܕܐܬܘܪX . ܘܫܒ̣ܐ Xܠܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐẌ ܘܩܘܪܝܐẌ ܡܠܟܐ Xܐܫܬܘܙܒܬ̇ ܐܘܪܫܠܡ ܒܨܠܘܬܗ . ܘܣܠ̣ܩX ܣܢܚܝܪܒX
CaveTreas ܕܕܪܡܣܘܩ . X⁹ܘܒܛܘ̇XX ܡܠܟܐ ܕܡܕܒܪܐXX . ܠܘܢܗ X X --X ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܨܒܘܐܝܡXX . ܘܫܫܪܘܢ X⁶ܡܠܟܐ ܕܒܠܥXX ܘܝܒܘܣXX
CaveTreas ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ X ܘܐܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ . ( 7 ) ܘܒܢ̣ܘ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܡܕܝܢܬܐX . ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ X ܚܕ ܠܚܕ ⁶ܕܗܘܝܘ ⁷ܒܫܪܪܐ
CaveTreas ܕܐܬܘܪ . ܘܫܒ̣ܐ ܠܟܪܟܐX ܕܐܝܣܪܐܝܠX ܘܫܕܪ ⁶ܐܢܘܢ X ܡܠܟܐ X ¹ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ X . ¹ 28ܝ XXX X ܘܣܠ̣ܩX ܫܠܡܢܥܣܪX
CaveTreas X . X ܒܪܢܫܐ ( 1 ) ܘܒܝܘܡܝ̈ ܚܝܪܡ X ܐܬܚܙܝ ܦܘܪܦܪܘܢ ܡܠܟܐ X ܕܐܠܗܐ ⁴ܝܬܒܢܐ X ܒܠܒܗ ܕܝܡܐ . ( X ) ܘܩܛܠܗ ܢܘܒܟܕܢܨܪ
CaveTreas Xܘܫܡܗ ܦܦܝܢܘܣX . ܘܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܫܬܝܢẌ ܘܬܡܢܐ̈̈ ܡܠܟܐ ¹ܐܪܥܘX ܥܒ̣ܕܘ ܠܗܘܢ ܡܨܪܝܐ̈ Xܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܓܘܦܛܝܐẌ
CaveTreas ܕܓܕܪ . X ܘܐܡܪܦܠX ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪX . ܘܐܕܪܘܟXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܫܪܒܗX ܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ . ܘܐܬ̣ܘ ⁶ܠܘܬܗ XX ܕܪܡܠܟ X