simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarAphton:ActsSev ܬܪܝܨ ܫܘ- ܥܢܕ ܘܘܡ ܥܠܘ- ܢܟܠܐ ܡܢ ܐܪܛܝܩܘ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܠܟܐ : ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܣ ܡܠܟܐ . ܫܡܫ ܒܟܘܪܣܝܐ ²ܫܢܝܐ̈ ܘ- . ܘܟܕ
BarAphton:ActsSev ܪܘܪܒܐܝܬ . ܝ XXܝ X ܘܟܕ ܦܠܐܒܝܢܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܢܛܝܟ ܐܫܬܟܚ ܡܠܟܐ ܗܘ XXX X XX ܥܕܟܝܠ ܕܝܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ¹ܘܘܐ . ܘܐܬܝܩܪܘ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܐܦ ܐܠܗܐ ܫܠܡܘ ܘܦܣܩܘ . ܡܫܬܕܪܝܢ ܗܟܝܠ ܠܘܬܗ ܆ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ X Xܝ X X X ܗܪܛܝܩܝܐ ܘܐܪܝܟ ܙܒܢܐ ܢܕܟܐ ܠܡܕܢܚܐ . ܠܗܠܝܢ ܐܦ
BarAphton:ActsSev ܆ ܘܟܠܗܘܢ X ܗܠܝܢ ܕܒܡܥܠܝܘܬܐ ܕܪܒܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܡܠܟܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܝܢ X ܣܠܩ ܆ ܬܘܒ ܦܢܐ ܠܕܘܟܬܗ ܇ ܟܕ ܗܘ
BarAphton:ActsSev ܕܪܟܡܝܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ X ܕܐܝܬ ܥܝܝܕܐ ܠܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܇ ܡܠܟܐ ܆ ܗܡܝܪܐ X X ܝX ܐܬܝܗܒ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܇ ܠܬܐܕܘܣܝܘܣX ܙܥܘܪܐ
BarAphton:ActsSev . ܫܡܫ ܒܟܘܪܣܝܐ ²ܫܢܝܐ̈ ܘ- . ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܬܪܝܨ ܫܘ- ܥܢܕ ܘܘܡ ܡܠܟܐ ܣܡ ܡܢ ¹ܥܠܘ- ܐܝܕܐ ܆ ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣ- ܕܚܠܒ : ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܣ
BarAphton:ActsSev ܘܐܫܬܕܝ ܢ ܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ . ܐܬܬܣܪܚ ܕܝܢ ܚܠܦܘܘܝ ܒܟܘܪܣܝܐ ܡܠܟܐ X ܘܟܕ ܦܠܐܒܝܢܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܢܛܝܟ ܐܫܬܟܚ ܐܪܛܝܩܐ . ܛܪܕܗ ܗܘܐ
BarAphton:ActsSev ܕܠ ܠܐܠܗܐ ܐܡܝܢܢ̈ X ܘܘܝ̈ ܆ ܡܠܟܐܝܬ X ܘܒܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̈ ܘܒܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܘܒܨܘܡܐ̈ ܆ ܥܡ ܐܚܘܘܝܢ
BarAphton:ActsSev ܫܝܝܝܩ X ܘ̇ ܐܢܣܛܘܣ : ܕܬܬܟܢܫ ܬܘܒ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܬܥܒܕ ܡܠܟܐ ¹ܕܡܒܘܓ . ܦܠܘܝܢܐ ܗܪܝܛܝܩܐ ܐܫܬܟܚ : ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܦܩܕ
BarAphton:ActsSev ܐܢܣܛܘܣ : ܟܕ ¹ܡܦܝܣ ܕܬܗܘܐ ܣܘܢܗܕܣ ܒܨܝܕ ܢ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܦܠܘܝܢܐ ܕܗܪܛܝܩܐ ܗܘ . ܘܟܬܒ ܘܫܪ̣ܪ ܡܚܦܛܢܐ̈ ܠܘܬ
BarAphton:ActsSev . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢܬ ܦܟܗ- ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܢܦܩ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܝܪܐ . ܒܫܢܬ ܟ-ܐ ܕܐܢܣܛܣ
BarAphton:ActsSev ܆ ܗܘܐ ܦܠܘܝܢܐ : ܗܢܐ ܕܐܬܟܣܣ ܒܗܪܣܝܣ ܕܬܪܝܝ̈ ܟܝܢܐ̈ : ܡܠܟܐ . ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܗܟܝܠ ܪܒܬܐ ܕܣܘܪܝܐ : ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܣ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܝܬ ܐܬܡܢܥ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܒܛܣܪܣܩܕܩܛܐ . ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ ܀ ܣܐܘܪܐ ܕܝܢ ܒܚܝܪܐ : ܟܕ ܐܬܩܪܝ ܐܟܝܦܐܝܬ ܡܝܢ
BarAphton:ActsSev : ܕܡܥܬܕܐ ܗܘܬ ܠܘ ܘܡܚܦܛܐ ܬܐܕܘܪܐ ܕܝܢ ܡܠܟܬܐ ܕܐܚܝܕܐ ܡܠܟܐ ܒܛܣܪܣܩܕܩܛܐ . ¹ܘܐܬܩܒܠ ܚܒܝܒܐܝܬ ܒܦܠܛܢ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܆ ܢܦܩ ܟܕX ܡܝܬܐX ܕܘܠܝܢX ¹ܕܪܕܝܦܢ ܘܘܐ ܆ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ . X ܘܟܕ ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܥܡ ܦܐܪܝܣܝܐ ܐܡܪ ܩܕܡ
BarAphton:ActsSev ܐܚܝܕܐ ܩܪܐ ܠܘܬܘ ܠܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ ܆ ܐܝܟ ܡܢ ܕܢܬܚܫܒ ܥܡܗ ܡܛܠ ܡܠܟܐ X X X ܟܫܛ ܘܘܐ . ܟܕ ܗܟܢܐ Xܘܟܝܠ ܣܝܡܝܝܢ ܗܘܘ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܆ ܗܘ
BarAphton:ActsSev : ܘܫܢܝܘ ܡܝܢ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܒܡܥܠܬܗ ܕܐܓܦܝܛܐ ܕܪܗܘܡܐ : ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܒܫܪܒܐ ܕܬܫܥܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܕܚܝܘ ³ܡܢ
BarAphton:ActsSev X ܘܩܪܘܛܪܝܘܣ X ܪܝܫ ܡܘܬܒܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܕܝܢܬܐ : ܡܠܟܐ ܗ̇ܝ ܕܡܝܘܡܐ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܡܫܡܗܝܢ : ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܡܪܩܝܢܘܣ
BarAphton:ActsSev ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܛܠܝܗ ܕܐܠܝܫܥ ܐܡܪ ܆ ܐܫܬܥܐ ܠܝ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕ ܡܠܟܐ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܬܕܡܪܬܘ̈ ܕܗ̇ܘ ܬܒܥ ܐܢܬ ܠܢ ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܙܒܢ̇
BarAphton:ActsSev ܠܕܪܘܫܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܢܐܪܥܘܢܝܗܝ . ܘܟܕ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܘܝܡܢܘܬܐ ܆ ܘܥܒܘܪܝܐ ܕܣܘܢܕܘܣ ܕܟܐܠܩܝܕܘܢܐ . ܘܟܢܫ