simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܩܕܡܝܐ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܫܦ̣ܪ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܐܣܩ ܠܩܐܒܘܬܐ ܂ ܡܠܟܐ ܦܢ̣ܐ ܡܢ ܣܓܕܬ ܝ ܦܬܟܪܐ̈ ܂ ܠܘܬ ܕܘܝܕ ܕܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܗܘ̣ܐ
BarṢal:ComGosp ܕܡܬܪܚܡ ܥܠ ܦܠܚܘܗܝ̈ ܂ ܘܪܥܝܐ ܥܠ ܓܙܪܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܝܟ ܡܪܗ ܡܠܟܐ ܂ ܒܥܘ ܠܡ ܡܢܝ ܂ ܕܐܝܬܝ ܡܪܗ ܕܚܨܕܐ ܀ ܕܢ̇ܦܩ ܦܥܠܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܐ ܟ
BarṢal:ComGosp ܛܒܐ ܕܡܡܠܟ ܗܘ̣ܐX ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܕܘܝܕ ܩ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܂ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܕ ܂ ܘܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ ܕܢ̇ܚ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܠܟܠ
BarṢal:ComGosp ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇ ·ܗܘܕ ܂ ܘܗܢܐ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܗ̇ܘ ܂ ܘܐܘܠܕ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗܘ̇ ܕܩ̣ܛܠ ܠܛܠܝܐ̈ ܂ ܘܗܢܐ ܐܘܠܕ ܠܐܝܪܘܕܝܣ ܛܛܪܪܟܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܒܪ ܂ ܒ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܡܢ ܂ ܐܙܠ ܙ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܝܠܕ
BarṢal:ComGosp ܒܫܘܒܚܐ ܩܡ̣ܬ ܇ ܘܟܠܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܀ 2ܥܕܬܐ ܛܠܝܐ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ ܡܠܟܐ ܟܢܘܫܬܐ ܂ ܡܬܩܪ ܐ ܝ ܥܕܬܐ ܕܚܬܢܐ ܫܡܝܢܐ ܂ ܘܒܪܬܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܪܬ
BarṢal:ComGosp ܐܠܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܂ ܐ ܀ ܘܟܠܗ̇ ܐܘܪܫܠܡ ܥܡܗ ܀ ܠܡܢܐ ܟܕ ܡܠܟܐ ܐܟܪܙܘ ܥܠ ܝ ܂ ܡܠܟܐ ̈ ܘܬܘܒ ܕܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܥܩܒܘ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܀ ܐܪܒܥܐ̈ ܗܟܝܠ ܣ̇ܐܡ ܂ ܐܬܪܐ ܐܘܟܝܬ ܕܘܟܬܐ ܂ ܘܙܒܢܐ ܂ ܡܠܟܐ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܝܪܘܕܝܣ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܝ ܙܟܪܝܐ ܡܢܗ̇ ܕܫܪܒܬܐ ܕܠܘܝ ܕܠܐ ܚܠܝܛܐ ܢܣ̣ܒ ܡܠܟܐ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܘ ܘܕܥ ܟܗܢܐ ܠܝܘܫܒܥ ܒܪܬܗ ܕܘܪܡ
BarṢal:ComGosp ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܘܠܕܗ ܕܢ̇ܚ ܟܘܟܒܐ ܂ ܙܠܘ ܩܪܒܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܬܢܒܝ ܠܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܕܡ̣ܟܐ -· ܠܫܒܘܥܐ̈ ܙܦܠܢ ܂ ܡܬܝܠܕ
BarṢal:ComGosp ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܘܐܩܪܒ ܥܡܗ ܚܡܘܗܝ ܂ ܥܠ ܕܫ̣ܛ ܃ ܠܒܪܬܗ ܘܙܢ̣ܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܥܠܗ̇ ܟܕ ܚ̣̇ܝ ܂ ܘܛܠ̣ܡ ܗ̣ܘ ܠܐܢܬܬܗ ܒܪܬ ܐܪܐܛܐ ܝܝ ܂ X
BarṢal:ComGosp ܪ ܂ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܬܝܠܕ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܘ ܡܠܟܐ ܂ Xܝ ܂ ܕܝܬ̇ܒ ܥܠ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܥܘܟܘܢ ܝ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܢ ܡܐܬܝܬܐ ܀ ܐܝܟܘ
BarṢal:ComGosp ܐܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܢܝ ܡܟܪܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܐܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܬܝܠܕ ܂ ܡܠܟܐ ܐܝܪܘܕܝܣ ܘܚܕܪܘܗܝ ܒܘܠܗܝܐ ܂ ܠܐ ܩܛܪܓ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܕܐܝܟܢ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܠܐܝܪܘܕܝܣ ܂ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ·ܠܙ · ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܃ ܡܠܟܐ ܒܛܠܬ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܐܩܝܡ ܐܘܓܘܣܛܘܣ̣
BarṢal:ComGosp ܀ ܫܒܥܐ̈ ܠܚܡ̇ܝܢ̈ ܕܬܪܣܝܘ ܠܐܪܒܥܐ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܪܐܙ ܙ · X ܡܠܟܐ ܕܠܚܡܐ ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܕܒܥ̣ܘ ܕܢܥܒܕܘܢܝܗܝ
BarṢal:ComGosp ̈ ܘܬܘܒ ܕܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܥܩܒܘ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܂ ܡܠܟܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܣ ܐܘܟܝܬ ܐܡܐ ܕܡܕ·ܢܬܐ̈ ܐܟܪܙܘ ܥܠ ܝ ܂
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇ ·ܗܘܕ ܂ ܘܗܢܐ ܐ ܡܠܟܐ ܐܝܪܘܕܝܣ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܠܐ ܐܡ̣ܪܬ̇ ܕܐܬܪܚܡ ܥܠ ܒܪܬܝ ܂ ܒܕܠܐ ܪܓܝܫܐ ܒܟܐܒܐ ܂ ܡܠܟܐ ܠܕܝܘܢܝܬܐ ܂ ܐܘ̇ ܕܬܩܪܐ ܠܐܣܝܐ ܠܒܝܬܗ̇ ܂ ܐ ܟ ܗ̇ܘ ܥܒ̣ܕ
BarṢal:ComGosp ܀ ܬܘܒ ܫܡܗܐ̈ · ܕܡܫܝܚܐ ܬܠܝܬܐܝܬ ܡܬܦܠܓܝܢ ܇ ܪܡܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܐ ܠܡܠܟܐ ܘܦܪܘܩܐ ܡܣ̇ܟܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܐܡ̣ܪܘ
BarṢal:ComGosp ܐܝ̇ܬܝ ܂ ܫܡܝܢܐ ܘܠܘ ܐܪܥܢܝܐ ܂ ܘܒܗܕܐ ܝX ܚܘܝ ܕܒܪܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܝ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܬܠ ܟܣܦ ܪܝܫܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܒܪ