simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarḤadbš:Acts : ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܕܗܒܐ ܡ̣ܙܕܒܢܝܢ . ܘܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܕܒܠܥܘ ܡܠܟܐ . ܡܢ ܕܝܢ ܕܚܙܐ ܟܫܝܪܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܕܠܟܠ ܪܘܚ ܕܢ̇ܫܒܐ ܡܨܛܠܐ
BarḤadbš:Acts ܚܕ ܒܪܒܪܝܐ ܕܒܪ ܚܝܠܗ ܘܐܬܐ ܫܒܐ ܠܥܡܘܪܘܘܝ̈ ܕܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܇ ܡܠܟܐ . ܕܐܦ ܩ̣ܝܫܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܫܟܒ ܠܗ . ܘܬܘܒ ܐܚܪܬܐ ܬܕܡܘܪܬܐ .
BarḤadbš:Acts ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܆ ܬܡܗܘ ܠܝܘܘܢ ܒܦܪܘܣܝܐ ܕܨܠܘܬܗ ܕܙܕܝܩܐ ܡܠܟܐ ܬܡܢ ܘܐܫܩܝ ܠܫܒܝܐ̈ ܘܠܫܒܝܗܘܢ̈ . ܘܡܢ ܕܐܬܒܣܡܘ ܒܫܩܝܐ
BarḤadbš:Acts ܕܝܢ ܒܝܕ ܕܐܬܠܙܙ ܠܗ ܘܕܚܠ ܡܢ ܥܡܠܐ ܆ ܢܦܨ ܫܕܐ ܡܢܗ ܟܠܗ ܡܠܟܐ ܘܘܘ ܕܥܒܕ ܠܡ ܨܒܝܢܗ ܆ ܕܠܐ ܢܣܒܪ ܠܡ ܕܛܠܝܡ ܡܢܟܘܢ .
BarḤadbš:Acts . ܘܡܠܟܐ ܣܩܪܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܠܝܐ ܚܡܬܐ ܘܓܙܡܐ ܒܬܪܗ ܫܕܪ . ܟ̣ܕ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܫܕܪ . ܕܡܢ ܗܕܐ ܚܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܢܥܒܕ ܠܘ ܠܘܬ
BarḤadbš:Acts ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ . ܟܘ . ܕܠܘ ܠܘܩܒܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܒܠܚܘܕ ܐܩܪܒ ܡܠܟܐ ܐܦܣܝܐ . ܟX . ܕܐܝܠܝܢ ܣ̣ܥܪ ܒܡܐܬܝܬܗ ܗ̇ܘ ܕܠܫܝܢܐ ܡܢ
BarḤadbš:Acts . ܦܩܕ ܕܕܠܐ ܬܘXܘܝ ܢܪܩܪܐ . ܘܟܕ ܐܬܐ ܐܦܝܣܗ . ܕܢܬܟܫܦ ܡܠܟܐ ܕܢܦܝܣ ܠܐܠܗܗ ܇ ܘܠܟܠܢ ܢܓܗܐ ܡܝܢ ܡܘܬܐ· ܘܟܕ ܗܕܐ ܫܡ̣ܥ
BarḤadbš:Acts ܒܝܫܐ ܕܒܙܒܢܗ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܟܘܬܟܘܢ . ܐܘ ܠܐ ܟܝ ܫܡܝܥ ܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢܘ ܟܝ ܓܚܟ ܘܐܨܛ̇ܝ ܒܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܇ ܥܠ ܕܥܪܩ ܘܐܣܬܬܪ ܡܢ
BarḤadbš:Acts ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܐܬܦܣܣ ܠܗܘܢ . ܐܪܡܝ ܢܦܫܗ ܒܡܨܥܬ ܒ̣ܝܫܬܐ ܗܕܐ ܡܠܟܐ ܕܡܟܢܫܝܢ ܠܩܪܒܐ ܘܫܠܡܝܢ ܠܬܪܥܝܬܗܘܢ : ܘܟܕ ܛܒ ܡܝܢ
BarḤadbš:Acts : ܘܠܐܢܫܝܢ̈ ܝܗܒ ܫܘܠܛܢܐ ܗܢܐ . ܗ̣ܢܘܢ ܐܪܝܡܢܝܛܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܗܕܐ ܝܗ̇ܒܝܢ ܐܝܕܐ ܠܬܘܠܡܕܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܐܫܬܡ̇ܥ
BarḤadbš:Acts . ܠܝܬ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ܕܗ̇ܢܘ ܨܒܝܢܗ : ܕܕܠܐ ܒܘܝܢ ܢܫܡܪ ܕܝܢ̇ܐ ܡܠܟܐ ܡܪܘܪܐ ܘܠܫܘܠܛܢܐ ܒܪܒܪܝܐ ܕܚܘܝ ܪܗܘܡܝܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝ
BarḤadbš:Acts ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝXܘܝ ܒܪܥܠܐ ܐܬܬܚܕ X· ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܡܠܟܐ . ܦ̣ܩܕ ܕܠܡܛܝܣ ܘܒܠܩܛܩܝܢ ܐܘܒܠܘܗܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ .
BarḤadbš:Acts : ܘܐܝܩܪܗ ܕܝܠܗ ܕܐܬܒܨܪ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܩܛܪܝ̈ ܚܨܗ ܐܫܬܪܝܘ . ܡܠܟܐ ܘܢܨܚܢܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܐܬܠܝܛܐ : ܒܝܬ ܡܗܝܡܢܐ̈- ܐܟܚܕ ܘܩܕܡ
BarḤadbš:Acts . ܕܟܠܗ̇ ܠܟ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܐ ܬܥܒܪ ܡܢܝ ܨܗܝܘܬܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܥܠܝܢ ܪܚܡܐ̈ ܆ ܗܘܝ ܐܦ ܐܢܬ ܡܪܚܡܢܐ ܥܠ ܫܒܝܬܟ . ܘܐܡܪ ܠܗ
BarḤadbš:Acts ܕܢܗܘܐ . ܘܡܛܟܣܢܐ ܡܫܒܚܐ ܩܢܕܝܕܝܢܐ ¹ܩܘܡܣ . ܕ ܥܝܩܪܝܢ ܡܠܟܐ ܢ̣ܙܒܝ̇ܢ . ܕܝܢܐ ܕܝܢ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܠܝܘܝܢܢ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܦܩܕ
BarḤadbš:Acts ܘܝܠܦܗ ܠܥܘܠܐ ܕܐܬܦܠܚ ܡܢܗܘܢ ܆ ܒܝܕ ܣܩܪܐ ܦ̣ܩܕ ܠܡܒܛܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘܘX . ܘܠܗܠܝܢ ܐܦ ܠܡܠܟܐ ܒܟܬܒܐ ܐܘܕܥܘ . ܟܕ ܕܝܢ ܫ̣ܡܥ
BarḤadbš:Acts : ܘܓ̣ܡܪ ܨܒܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ : ܒܡܠܬܐ ܡܢ ܘܠܘ ܒܥܒܕܐ . ܡܢ ܕܡܛܐ ܡܠܟܐ ܬܒܥܬܐ ܡܢ ܡܥܝܩܢܝܗܘܢ̈ . ܘܡܢ ܕܐܙܠ ܗ̇ܘ ܐܝܙܓܕܐ ܠܘܬ
BarḤadbš:Acts ܥܠܬܐ . ܚܕܐ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܕܕܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܐܫܬܚܕܘ ܡܠܟܐ . ܘܥܕܬܐ ܠܬܪܝܢ ܐܦܣܩܘܦܝܢ̈ ܠܐ ܡܫܬܥܒܕܐ . ܘܡܚܕܐ ܐܫܟܚ
BarḤadbš:Acts . ܕܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܨܐ ܕܠܐܘܝܘܬܐ ܕܫܝܢܐ ܢܝܬܐ ܐܢܘܢ . ܒܝܕ ܡܠܟܐ : ܕܒܐܝܕܘܘܝ̈ ܫܝܢܐ ܢܬܬܓܪ ܠܣܘܢܗܪܘܣ : ܩ̇ܒܠ ܩܕܡ
BarḤadbš:Acts ܘܟܠܗ̇ ܦܘܠܘܛܝܐ ܕܝܠܗ . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܦܘܣܩܢܐ ²ܬܒܪ X ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܐ ܐܝܟ ܝܥܩܘܒ ܣܒܐ ܆ ܘܐܬܝܗܒ ܒܪܚܡܐ̈ ܩܕܡ