simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܃ ܕܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܣܪܝܠ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܛܘܒܢܐ ܕܝܐܝܠ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܠܐ ܗܘ ܬܝ ܒܨ ܂ ܪܐ ܒܡܠܟܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ
Babai:BookUnion ܫܪܟ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܒܬܘܠܚܐ ܕܐܪܓܘܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܩܪܒ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܨܥܪܐ ܠܘܬ
Babai:BookUnion ܃ ܒܐܘܪܚܐ ܕܪܝܫܬܐ ܘܢܩܝܠܬܐ ܂ ܘܢܛܪ · ܙ ܝX · ܬܪܥܐ ܢܡܘܣܐ ܃ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܘܢ̇ܛܪܝܢ ܂ ܘܒܪܝܬܐ̈ ܡܣܟܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܕܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ
Babai:BookUnion ܘܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܂ ܒܐܠܗܘܬܗ ܡܬܘܡܐܝܬ ܡܠܟܐ ܘܕܫܪܟܐ ܀ ܝ ܘܐܫܬܡܗ ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܒܫܪܪܐ ܗܘܝܘ
Babai:BookUnion ܒܬܘܠܚܐ ܕܐܪܓܘܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܩܪܒ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܨܥܪܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܪܓܘܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܠܘ ܡܬܐܫܕ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܐ ܂ ܟܕ ܚܫܐ ܠܘܬ ܩܢܘܡ
Babai:BookUnion ܠܡܥܠ ܂ ܠܐ ܠܡ ܝ ܢܥܢܕ ܫܒܛܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܃ ܘܡܒܕܩܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܐܘܢܐ̈ ܡܠܚܡܐ̈ ܘܝܕ ܥܐ ܡܩܕܡܝܢ ܡܛܝܒܝܢ ܂ ܕܒܗܘܢ ܥܬܝܕ
Babai:BookUnion ܠܡܬܓܠܝܘ ܂ ܐܪܗܒܘ ܠܗܘܢ ܡܣܒܪܢܐ̈ ܒܪܗܛܐ ܩܠܝܠܐ ܂ ܫܪܝܘ ܡܠܟܐ ܗܘܬ ܠܫܡܥܐ ܂ ܂ ܐܠܐ ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ ܂ ܂ ܕܗܐ ܡܢ ܟܕܘ ܫܪܝ ܠܗ
Babai:BookUnion ܛܪܘܢܐ ܕܪܗܘܡܐ ܐܬܥܫܢܬ ܂ ܘܟܬܪܬ ܥܕܟܝܠ ܂ ܗܘܝܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܘܗ̣ܝ ܓܡܝܪܬ ܓܡܝܪܘܬܐ̈ ܒܪܘܫܥܐ ܂ ܗܕܐ ܕܒܝܕ ܝܘܣܛܢܝܢܘܣ
Babai:BookUnion ܃ ܒܚܕܐ ܚܡܝܡܘܬܐ ܒܚܕܐ ܓܘܫܡܢܘܬܐ ܂ ܒܚܕ ܚܝܠܐ ܒܚܕܐ ܡܠܟܐ ܒܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܕܝܢܪܐ ܘܓܘܙܠܬܐ ܒܚܕܐ ܢܘܪܐ ܂ ܒܚܕ ܨܠܡ
Babai:BookUnion ܒܓܘܙܠܬܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܂ ܘܠܒܫܐ ܠܗ ܢܘܪܐ ܠܟܠܗ ܒܟܠܗ ܡܠܟܐ ܘܠܥܠܡ ܀ ܝX ܬܘܒ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܀ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܪܡܐ ܕܝܢܪ ܕܨܠܡ
Babai:BookUnion ܕܠܥܠܡܝܢ ܂ ܚܕ ܒܪܐ ܒܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܡܚܝܕܐ ܕܡܫܝܚܐ ܀ ܩܕܝܫܐ ܡܠܟܐ ܡܥܠܝܐ ܒܚܕܝܘܬܗ ܝX ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܚܝܕܐ ܬ ܚܕ ܡܪܝܐ ܂ ܚܕ
Babai:BookUnion ܃ ܡܪܝܐ ܃ ܢܒܝܐ ܃ ܐܕܡ ܃ ܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܃ ܙܪ̈ ܩܐ ܃ ܡܠܟܐ ܒܪܝܬܐ̈ ܃ ܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܃ ܟܘܡܪܐ ܃ ܝ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܃
Babai:BookUnion ܃ ܘܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܝܣܪܝܠ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܡܦܨܚ ܘܩܥ̇ܐ ܕܗܐ ܡܠܟܐ ܃ ܠܐ ܗܘܝܬܝ ܒܨܝܪܐ ܒܡܠܟܐ̈ ܕ ܗܘܕܐ ܂ ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ
Babai:BookUnion ܂ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܗܢܐ ܐܩܝܡ ܐܠܗܐ ܠܝܣܪܝܠ ܃ ܐܟܡܐ ܕܐܫܬܘܕܝ ܡܠܟܐ ܢܣ̣ܒ ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܂ ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܠܡ ܠܕܘܝܕ
Babai:BookUnion ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܝܘ ܡܠܟܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܡܠܟܐ ܕܒܦܓܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܗ ܀ ܡܬܩܪܐ ܬܘܒ
Babai:BookUnion ܃ ܩܕܝܫܐ ܂ ܂ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܗ · ܙ XX X ܕܝܢ ܕܒܦܓܪ ܘܠܟܐ ܃ ܐܢ ܡܠܟܐ ܃ ܝܚܝܕܝܐ ܃ ܢܘܗܪܐ ܃ ܨܡܚܐ ܃ ܨܠܡܐ ܃ ܚܝܐ̈ ܃ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܃
Babai:BookUnion ܘܫܡܗ ܂ ܘܐܝܬ̇ܐ ܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܛܝܢܐ ܐܘ ܕܩܪܘܬܐ ܘܛܒܘܥ ܒܗ ܡܠܟܐ ܘܩܢܘܡܐ ܠܐ ܡܬܢܣܒ ܂ ܐܝܬ̇ܐ ܕܗܒܐ̣ ܘܪܫܘܡ ܘܓܠܘܦ ܒܗ ܝ ܨܠܡ
Babai:BookUnion ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܃ ܝ ܕܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܠܗ ܀ ܡܬܩܪܐ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܝܘ
Babai:BookUnion ܥܘ̇ܠܐ ܂ ܘܟܬܪܬ ܟܠܗ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܚܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܡܢ ܬܡ̇ܢ ܫܪܝܬ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ ܪܫܝܥܬܐ ܡܢ ܐܢܣܛܣܝܣ
Babai:BookUnion ܡܫܝܚܐ ܕܡܣܬܟܐ ܗܘܐ ܃ ܘܕܗܐ ܐܬ̣ܐ ܠܗ ܘܐܬܝܠܕ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗܘܢ ܡܣܬܓܕ ܘܡܬܝܩܪ ܂ ܕܗܒܐ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܕܗܘ̣ܝܘ