simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMari ܛܒ . ܥܠ ܕܩܪܒ ܠܗ ܣܓܕܬܐ ܛܘܒܢܐ ܚܕܝܐܝܬ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܬܗ ܡܠܟܐ ܢܝܬܘܢܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ . ܘܟܕ ܐܬܐ ܘܥܠ ܠܩܕܡܘܗܝ . ܚܕܝ ܗܘܐ ܒܗ
ActsMari . ܘܒܥܘ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܗ ܘܕܚܠܘ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܘܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܬܗ ܕܡܠܟܐ ܫܕܘ ܢܘܪܐ . 13ܘܐܬܘ ܩܡܘ ⁵⁵ܩܕܡ ܫܗܓܝܪܕ
ActsMari ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܐܦ ܗܘ ܡܘܗܦܛܐ ܗܝܡܢ ܘܥܡܪ . . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ : ܕܡܫܠܛ ܗܘܐ ܬܡܢ . ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܗܘܐ ܕܡܬܬܠܡܕ
ActsMari . ܘܗܠܝܢ ܐܠܗܐ̈ ܕܝܠܢ ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܝܗܒܝܢ ܚܘܠܡܢܐ ܡܠܟܐ ܚܝܐ ܒܪܘܝܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ : ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ . ܘܐܡܪ ܠܗ
ActsMari ܩܪܐ ܠܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܫܡܥܬ ܕܓܒܪܐ ܚܝܠܬܢܐ ܫܪܐ ܒܒܝܬܟ . ܡܠܟܐ : ܐܘܕܥܘܗܝ ܠܐܒܓܕ̇ ܕܐܬܐ ܫܠܝܚܗ ܕܝܫܘܥ ܠܗܪܟܐ . ܘܫܕܪ
ActsMari ܐܒܓܕ̇ ܚܙܐ ܨܝܪܐ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ : ܕܢܐܙܠܘܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܫܘܐ ܠܗܕܐ ܚܙܬܐ : ܒܥܩܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܥܒܕ
ActsMari . ܗܐ ܬܢܢܐ ܣܠܩ ܡܢ ܐܦܕܢܟ ܐܝܟ --ܘܩܡܘ : X X ܡܠܟܐ ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܘܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܐܡܪܝܬܘܢ . ⁵⁶ ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܡܪܝ
ActsMari . ܗܟܢܐ ܗܝܡܢܬ ܒܗ : ¹⁶ܕܐܦ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܨܠܒܘܗܝ . ܒܥܝܬ ܡܠܟܐ ܫܐܠܬܟ̈ . ܟܠܡܕܡ ܡܫܟܚ ܢܗܘܐ ܠܡܢ ܕܡܗܝܡܢ . ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ
ActsMari ܗܘ ܘܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܟܠܗܘܢ . ܘܙܪܕܘܫ ܘܩܪܕܘܝ ܒܪܗ ܘܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܐܪܝ ܫܠܝܚܐ ܢܦܠ ܘܡܢܫܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ . 10ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܥܡܕ
ActsMari ܐܪܛܒܢ ܗܘ ܕܒܩܛܝܣܦܘܢ ܘܒܓܘܟܝ ¹²⁴ܡܡܠܟ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܠܟܐ ܡܬܒܛܠܝܢ . ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܘܥܒܪܘ ܠܗܘܢ ܠܩܛܝܣܦܘܢ ܠܘܬ
ActsMari ܘܝܗܒܘܗܝ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܠܛܘܒܢܐ . ܘܠܦܬܟܪܐ̈ ܝܗܒ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܥܪܩ ܐܢܗܘ ܕܐܠܗܐ ܗܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܠܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܦܩܕ
ActsMari . ܘܡܢܘ ܫܟܢ ܠܗ ܚܘܠܡܢܐ ܠܛܠܝܬܐ ܗܕܐ : Xܘܝܗܒ ܠܗ ⁵⁷ܚܝܠܐ : ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܡܐܪܝ . ܒܪܢܫܐ ܐܢܐ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܡܪ ܠܗ
ActsMari ܐܫܬܕܪܘ . ¹⁴⁶ܘܟܕ ܡܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܩܘܢܝ ܥܠ ܐܣܝܐ ܡܗܝܪܐ ܡܠܟܐ . ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܩܡ ܡܢ ܨܠܘܬܗ ܘܥܠ ܠܘܬ ܩܘܢܝ ܥܡ ܗܝܘܢ ܕܥܡܗ ܡܢ
ActsMari . ܗܘ ܡܫܘܙܒ ܠܝ ܡܢ ܢܓܕܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܡܫܟܚ ܕܢܚܐ ܡܠܟܐ ܘܟܠ ܕܡܘܕܐ ܒܐܠܗܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ . ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܠܗ ܦܠܚ ܐܢܐ
ActsMari ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܫܟܚ ܡܕܝܢ ܡܪܟ ܐܝܟ ܡܠܬܟ : ܕܠܟܐܒܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܡܠܟܐ ܛܥܝܐ̈ ܨܝܕ Xܐܠܗܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ²⁹ ܕܒܗ ܡܩܪܒ ܐܢܐ . ܥܢܐ
ActsMari . ܦܓܥܘ ܒܗ ܬܪܝܢ ܣܡܝܐ̈ ܘܩܪܒ ܠܒܒܬܐ̈ ܕܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܐܡܕ̇ ܡܠܟܐ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܕܡܟܪܙ ܐܢܬ . ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܕܢܦܩ ܛܘܒܢܐ ܡܢ ܩܕܡ
ActsMari ܐܬܬܙܝܥ . ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ : ܘܪܗܛܘ ܐܥܠܘܗܝ ܩܕܡܘܗܝ ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܛܘܒܢܐ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ . ³⁵ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ
ActsMari ܡܦܩܝܢ ܠܗ ܡܢ ܕܪܬܐ ܠܕܪܬܐ ܐܚܪܬܐ . ܘܠܒܝܟܝܢ ܠܗ ܥܒܕܐ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܪܬܐ ܕܡܠܟܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ . ܘܥܕ ܗܢܘܢ ܡܡܠܠܝܢ . ܘܗܐ ܒܪܬ
ActsMari ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܒܗ . 27ܗܝܕܝܢ ܐܬܛܦܝܣ ܛܘܒܢܐ ܠܡܐܙܠ ܠܘܬ ܚܬܗ ܡܠܟܐ ܒܗ ܡܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܩܒܠܬ ܚܬܟ : ܗܘܝܐ ܫܐܠܬܟ . ܐܡܪ ܠܗ
ActsMari ܡܘܗܒܬ ¹²²ܠܛܘܒܢܐ . ܘܫܩܠ ܐܢܘܢ ܘܕܩܩ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܚܠܐ . ܡܠܟܐ ܘܝܗܒܘܗܝ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܠܛܘܒܢܐ . ܘܠܦܬܟܪܐ̈ ܝܗܒ ܐܢܘܢ