simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܘܪ ܂ ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܕܘܟܬܗ̣ ܒܠܐܟܘܣ̇ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܬܠܬܝܢ ܡܠܟܐ ܣܪܦܝܣ ܫܡܗܘܗܝ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ̣̈ ܂ ܡܝܬ
P:1Chr [AB] ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܒܐܕܘܡ : ܒܠܥ ܒܪ ܒܥܘܪ . ܘܫܡܗ̇ ܡܠܟܐ . ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܡܠܟܘ ܒܐܪܥܐ ܕܐܕܘܡ : ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܡܠܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܂ ܝ ܘܫܒ̣ܐ ܘܒ̣ܙ ܘܐܣܪ ܐܢܘܢ ܃ ܘܟܢ̇ܫ ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܥܒܕܘ 3ܘܐܦ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܩܡܬ ܡܢ ܐܝܕܐ ܡܢܗܘܢ ܃ ܫܕܪ
IšoMerv:ComPs ܠܗ ܠܫܠܝܡܘܢXܩ̇ܪܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܕܟ ܘܒ̇ܪ ܐܡܬܟ ܡܠܟܐ ܠܡܕܒܪܘ 20 ܘܠܡܕܢ ܠܥܡܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܡܠܟܐ ܘܒܪ
Chron1234 ܕܐܘܢܓܪܝܐ̈ ܥܠ ܗܕܐ ܃ ܐܩܝܡ ܥܠܘܗܝ ܐܘܡܢܐ̈ ܘܡܒܫܠܝ̈ Xܗ ܂ ܡܠܟܐ ܐ̇ܘܕܥ ܠܡܠܟܐ ܕܐܘܢܓܪܝܐ̈ ܥܠ ܥܦܪܐ ܗ̇ܘ ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܪܪ
P:1Macc [AB] ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܫܕܪܘ ܠܘܬܗܘܢ ܕܢܥܒܕ ܥܡܗܘܢ ܫܠܡܐ . ܡܠܟܐ ܐܬܚܡܬܘ ܘܪܓܙܘ : ܘܥܒܕܘ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܘܫܦܪܬ ܡܠܬܐ ܩܕܡ
P:2Chr [AB] : ܘܐܝܬܝܗ ܠܒܒܝܠ : ܠܗ ܘܠܡܐܢܝ̈ ܪܓܬܐ ܕܗܘܘ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܠܚܪܬܗ̇ ܕܫܢܬܐ : ܫܕܪ ܥܠܘܗܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
EliaNis:Chron ܩܕܡܝܐ ܂ · ܣܒ· ܢܗ · ·ܣܒ· ܝܝ ܝܢܘܣ ܗ̇ܘ ܕܒܢ̣ܐ ܢܝܢܘܐ ܂ · ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܚܘܫܒܢܐ ܕܐܘܣܒܝܣ ܃ ܘܕܐܢܝܘܣ ܘܕܐܢܕܪܘܝܩܘܣ ܂ ܒܠܘܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܥܒܕܟ ܕܐܦܢ ܟܠܗܘܢ ܓܪܡܝ̈ ܒܢܘܪܐ ܢܐܩܕܘܢ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܡܠܟܐ ܘܚܝܝ ܘܠܐ ܬܡܘܬ . ‏ ‏ܢܨܝܚܐ ܕܝܢ ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܫܡܥܬ ܡܪܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ . ܘܫܦܪ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܐܣܬܝܪ ܫܒܛܐ ܕܕܗܒܐ . ܘܩܪܒܬ ܠܗ ܐܣܬܝܪ . ܘܩܡܬ ܩܕܡ
JulRom ܕܥܠܡܝܐ ܗܘ ܘܠܐ ܣܝܡܐ ܒܬܪܗ ܬܒܥܬܐ ܕܡܪܥܐ̈ ܘܕܟܪܝܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܘܡܬܘܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܢܦܫܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܐܢ ܠܡ
ChronMin ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܚܬܗ ܕܝܢ ܕܐܚܙܝܐ ܂ XX ܝܘܫܒܥ ܐܢܬܬ ܝܘܝܕܥ ܪܒ ܡܠܟܐ ܂ ܙ ܂ ܂ ܗܕܐ ܩܛܠܬ̇ ܠܒܢܝ̈ ܒܪܗ̇ ܂ ܡܢ ܓܢܣܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܕܐܚܒ
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܫܒܚ ܐܢܘܢ . ܘܟܬܒ ܠܗܘܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܗܟܢܐ . ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܪܒܥܣܪܐ ܕܒܗ̇ ܩܪܒܘ ܗܘܘ ܠܡܠܟܐ ܕܢܫܬܪܘܢ .
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ : ܒܩܘܫܬܐ ܐܠܗܟܘܢ ܗܘܝܘ ܐܠܗ ܐܠܗܝܢ̈ : ܡܠܟܐ ܣܓܕ : ܘܒܣܡܝܢ̈ ܘܩܘܪܒܢܝܢ̈ ܐܡܪ ܠܡܩܪܒܘ ܠܗ . ܥܢܐ
P:Sam [AB] : ܗܕܐ ܣܟܠܘܬܐ ܥܠܝ ܘܥܠ ܒܝܬ ܐܒܝ : ܘܡܠܟܐ ܘܟܘܪܣܝܗ ܡܦܨܝ . ܡܠܟܐ : ܐܢܐ ܐܦܩܘܕ ܥܠܝܟܝ . ܐܡܪܐ ܐܢܬܬܐ ܬܩܘܥܝܬܐ ܠܡܠܟܐ : ܡܪܝ
SynOr ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܙܘܚܐ ܪܒܐ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܝܗܒܠܗܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܡܕܢܚܐ : ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܠܘܬ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܗܐ ܟܬܝܒܝܢ ܒܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ : ܘܓܢܒܪܘܬܗ : ܘܕܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܡܘܨܝܐ
Chron1234 ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܒܘܠܓܪܐ̈ ܆ ܐܬܡܚܝ ܒܓܐܪܐ ܒܥܛܡܗ ܘܡܝܬ ܀ ܪܐ ܀ ܡܠܟܐ ܒܗ̇ ܂ ܘܐܘܩܕܗ̇ ܒܢܘܪܐ ܂ ܘܠܗܝܟܠܐ ܫܒܝܚܐ ܕܒܗ̇ ܀ ܘܟܕ ܗ̣ܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܬܐܡܪ Xܡܬܡܠܐ ܐܦ ܪܘܚܐ ܘܚܝܠܐ ܕܐܠܝܐ ܢܒܝܐ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܬܩܪܝ ܩܠܐ ܕܡܬܓܠܐ ܒܐܝܕܗ ܡܠܬܐ ܂ ܘܡܠܐܟܐ ܕܡܣܒܪ ܥܠ
P:Sam [AB] : ܐܥܒܪ ܐܣܒܝܘܗܝ ܪܝܫܗ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܡܐ ܠܝ ܘܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܒܪ ܨܘܪܝܐ ܠܕܘܝܕ : ܠܡܢܐ ܡܨܚܐ ܗܢܐ ܟܠܒܐ ܡܝܬܐ ܠܡܪܝ