simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] . ܘܐܝܙܓܕܐ ܕܐܙܠ ܠܡܩܪܐ ܠܡܝܟܐ : ܡܠܠ ܥܡܗ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܐ ܡܠܟܐ ܓܠܥܕ : ܘܙܟܝܗ̇ . ܘܢܫܠܡ ܡܪܝܐ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ :
P:2Chr [AB] ܪܚܒܥܡ : ܒܩܫܝܫܐ̈ ܕܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܠܫܠܝܡܘܢ ܐܒܘܗܝ ܟܕ ܚܝ ܡܠܟܐ ܘܡܟܐ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܬܘ ܠܘܬܝ . ܘܐܬܐ ܥܡܐ ܠܘܬܗ . ܘܐܬܡܠܟ
P:2Chr [AB] ܕܐܬܘܪ . ܥܠ ܡܢ ܬܟܝܠܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܕܝܬܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܚܒܘܫܝܐ ܡܠܟܐ ܝܗܘܕܐ : ܕܐܝܬ ܒܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܣܢܚܪܝܒ
P:2Chr [AB] ܒܝܫܐ ܠܡܘܒܕܘܬܟ : ܘܠܐ ܫܡܥܬ ܒܩܠܝ .     ܘܐܬܡܠܟ ܐܡܘܨܝܐ ܡܠܟܐ ܠܗ ܢܒܝܐ ܡܢܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܘܝ ܠܟ . ܕܗܐ ܐܬܡܠܟ ܥܠܝܟ ܡܪܝܐ
P:2Chr [AB] ܕܐܬܘܪ : ܠܪܒ ܫܩܐ̈ . ܘܐܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܥܒܕܘܗܝ̈ ܥܡܗ : ܘܗܘ ܡܠܟܐ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܫܕܪ ܣܢܚܪܝܒ
P:2Chr [AB] : ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܘܕܐܘܪܫܠܡ . ܡܠܟܐ ܐܬܪܐ ܗܢܐ ܘܥܠ ܥܡܘܪܘܗܝ̈ . ܘܐܗܦܟܘ ܠܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ . ܘܫܕܪ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܘܗܠܟܬ ܠܟ ܒܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܗܠܟܬ ܒܐܘܪܚܬܗ̈ ܕܝܗܘܫܦܛ ܐܒܘܟ : ܘܒܐܘܪܚܬܗ̈ ܕܐܣܐ
P:2Chr [AB] ܕܐܬܘܪ : ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܠܩܪܒܐ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܬܡܠܟ ܗܘ ܡܠܟܐ : ܩܒܠܘ ܝܡܝܢܐ : ܘܬܘ ܠܘܬܝ . ܘܚܙܐ ܚܙܩܝܐ ܕܐܬܐ ܣܢܚܪܝܒ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܗܝܡܢܐ ܚܕ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܣܪܗܒ ܐܝܬܐ ܠܝ ܠܡܝܟܐ ܡܠܟܐ ܒܪ ܝܡܠܐ ܫܡܗ . ܘܐܡܪ ܝܗܘܫܦܛ : ܠܐ ܢܐܡܪ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ . ܘܩܪܐ
P:2Chr [AB] ܕܠܐ ܓܠܐ ܠܗ̇ . ܘܚܙܬ ܡܠܟܬ ܫܒܐ ܚܟܡܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܘܒܝܬܐ ܡܠܟܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܟܠ ܡܕܡ : ܘܐܪܙ ܠܒܗ̇ . ܘܠܐ ܡܕܡ ܟܣܐ
P:2Chr [AB] ܕܐܕܘܡ : ܘܠܐ ܐܬܬܟܠܬ ܥܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܥܪܘܩ ܡܠܟܐ ܢܒܝܐ ܠܘܬ ܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܚܠܦ ܕܐܬܬܟܠܬ ܥܠ
P:2Chr [AB] ܕܐܕܘܡ ܒܪܡܬ ܓܠܥܕ . ܘܡܚܘ ܐܕܘܡܝܐ̈ ܠܝܘܪܡ . ܘܗܦܟ ܡܠܟܐ ܥܡ ܝܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܡܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܚܙܐܝܠ
P:2Chr [AB] ܟܣܦܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ ܟܐܦܐ̈ : ܘܐܪܙܐ̈ ܝܗܒ ܐܝܟ ܚܠܐ ܕܥܠ ܡܠܟܐ ܒܩܘܪܝܐ̈ . ܘܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܝܗܒ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܪܡܬ ܓܠܥܕ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܫܡܥܘ ܥܡܡܐ̈ ܟܠܟܘܢ . ܘܣܠܩ ܝܗܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܚܒ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܡܒܢܐ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܒܝܬܐ ܕܡܠܟܐ : ܘܟܠ ܡܕܡ ܡܠܟܐ ܥܒܕܗ : ܘܠܫܠܝܡܘܢ ܒܪܗ : ܘܠܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܗ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܠܡ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܚܠܦ ܕܐܬܬܟܠܬ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ : ܘܠܐ ܡܠܟܐ : ܘܡܨܦܝܐ ܩܪܝܬܐ . ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܘ : ܐܬܐ ܚܢܢ ܢܒܝܐ ܠܘܬ ܐܣܐ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐ ܗܘܬ ܐܝܟ ܗܕܐ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܩܡܘ ܟܗܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܪܒܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪ ܕܘܝܕ
P:2Chr [AB] ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܫܕܪ ܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܡܠܟܐ ܒܬܟܬܘܫܢ . ܘܐܬܡܠܝ ܒܠܒܗ ܕܥܡܐ : ܥܠ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܚܙܩܝܐ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܒܝܪܚܐ ܕܐܒܐ ܕܥܐܕܐ ܕܡܛܠܠܐ̈ : ܗܘ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܩܪܝܬܗ ܕܕܘܝܕ : ܕܗܝ ܗܝ ܨܗܝܘܢ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܘ ܠܘܬ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܫܬܠܡ . ܘܚܪܒ ܡܢܗ ܚܪܒܐ ܪܒܬܐ . ܘܩܛܠ ܦܩܚ ܒܪ ܡܠܟܐ . ܘܫܒܐ ܡܢܗ ܫܒܝܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܐܬܘ ܠܕܪܡܣܘܩ . ܘܐܦ ܒܐܝܕܝ̈