simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ :
P:2Chr [AB] ܡܛܠ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܕܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܕܐܣܓܝ
P:2Chr [AB] ܣܦܪܐ ܕܩܪܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ .
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܝܗܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܝܬܒܝܢ
P:2Chr [AB] ܫܡܥܘ ܥܡܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܗܘܬ
P:2Chr [AB] ܘܚܕܬ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ : ܘܟܠܗ
P:2Chr [AB] . ܘܐܥܒܪܗ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ .
P:2Chr [AB] ܘܐܚܕ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐܡܘܨܝܐ
P:2Chr [AB] ܕܐܬܘܪ . ܘܗܦܟ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܟܕ ܒܗܝܬܢ̈
P:2Chr [AB] ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕܗ ܡܠܟܐ : ܥܠ ܟܗܢܐ̈
P:2Chr [AB] ܘܒܒܝܬܗ ܕܝܘܐܫ ܒܪ ܡܠܟܐ : ܘܬܐܡܪܘܢ
P:2Chr [AB] . ܘܐܬܬ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ : ܘܓܠܬ
P:2Chr [AB] ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ
P:2Chr [AB] . ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ :
P:2Chr [AB] ܓܐܪܝܢ̈ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܥܒܪܘܢܝ :
P:2Chr [AB] ܗܠܝܢ ܐܬܩܪܒ ܝܗܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܠܘܬ
P:2Chr [AB] ܘܐܡܪ ܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ : ܒܟܬܒܐ
P:2Chr [AB] ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܪܚܒܥܡ ܠܐܕܘܢܝܪܡ ܕܫܠܝܛ
P:2Chr [AB] ܡܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܘܡܢ
P:2Chr [AB] : ܐܬܐ ܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܘܫܪܐ