simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܗܝ ܆ ܒܙܚܬ ܘܐܗܠܬ ܒܕܘܝܕ . ܣܪܝܩܐ̈ . ܗܢܘ . ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟܐ . [20]ܡܠܟܝܠ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܚܬܝܪܬܐ ܗܘܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܬ
IšoMerv:ComOT ܕܡܕܝ ܘܠܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ . ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܡܠܟܐ . ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܟܘܪܫ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܗ̣ܘ ܩ̣ܛܠ ܠܐܣܛܝܓܘܣ
IšoMerv:ComOT ܫܩܝܠܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܪܡܙܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܆ ܟܗܝܢܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܠܟܐ . ܒܝܫܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܆ ܡܢ ܒܝܫܢ ⁴ Xܝ ܐܪܥܐ ܕܥܘܓ
IšoMerv:ComOT ܢܗ . [4X]ܡܠܐܟܐ ܕܛܠܐ ܐܬܩܪܝ ⁵ܐܝܟ ܕܡܢ ܣܘܥܪܢܗ ܆ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܝܩܕܘ ¹⁰ܣܓXܝܐܐ̈ ܚܕܪܝ̈ ܐܬܘܢܐ ܆ ܘܢܗܘܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܆ ܘܗ̇ܝ ܕܢܗܦܘܟ ܘܢܒܢܝܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ ܒܫܘ-ܩܝܗ̇̈ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܝܘܡܬܟ̈ ܡܫܪܝܢ̈ . ܗ̇ܝ ܕܠܡܐܬܐ ܡܫܝܚܐ
IšoMerv:ComOT ܇ ܒܫܪܟܢܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ . [3]ܩܝܡܐ ܩܪܐ̈ ܠܗ̇ܝ ܕܫܪܝܢ ܒܫܠܝܐ ܡܠܟܐ ܐܫܬܚܠܦ ܘܡܣܠܝܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܠܫܡܘܐܝܠ ܠܐ ܚܫܝܒ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT . ܘܟܕ ܒܥܠܝ ܘܒܒܢܘܗܝ̈ ܒܛܝܠܐ̈ ܪܕܘ ܆ ܒܗܢܐ ܙܕܝܩܐ ܠܐ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܫܡܘܐܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܗܘܢ̣ ܐܣܠܝܘܗܝ ܘܒܥܘ X
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܠܦܠܢ . ܟܕ ܛܒ ܘܠܐ ܡܕܡ ܗ̣ܦܟ ܡܠܟܐ ܘܒܒܥܬܐ ܫܢܚܬܐ ⁷ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ· ܐܝܟ ܕܡܥܕܝܢܢ ܠܡ ܐܡܪ ܕܗ̣ܦܟ
IšoMerv:ComOT ܀ ⁴ [38 ( 32 ) ]ܗ̇ܝ ܕܒܟܬܒܐ ܟܬܝܒܢ̈ . ܗܢܘ . ܕܡܘܫܐ ܡܠܟܐ ܚܘܪܐ ܘܪܝܚܐ ܗܢܝܐܐ ܩܢܝܐ . ܘܡܛܠ ܫܘܦܪܗ̇ ܡܥܠܝܢ ܠܗ̇ ܩܕܡ
IšoMerv:ComOT ܥ̇ܡܪ . X ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܠܦܘܬ ܡܫܪܝܗ ܩܠܣܗ ܆ ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܆ ܕܠܗ ܡܛܬܗ . ܘܥܠܘܗܝ ܢܪܚܦ . ܥܠ ܕܒܫܒܒܘܬ ܡܩܕܫܐ ܘܒܝܬ
IšoMerv:ComOT . ܘܐܙܕܥܦ ܡܠܟܐ ܒܟܗܢܐ̈ ܝXXXXܝ X¹ܘܦܩ̣ܕ ܕܢܦܩܘX ܐܢܘX ܡܠܟܐ . ܘܥ̣ܠ ܒܬܪܗ ܥܙܪܝܐ ܟܗܢܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܐ ܗܘ̣ܬ ܕܝܠܟ ܕܘܟܬܐ
IšoMerv:ComOT . ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܩܫܝܘܬܟX ܝX ܩܠܓܘܡܕܢܘܬܟ . ܡܠܟܐ . ܕܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܩܝܡܬܟ ܕܐܚܘܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܐܩܝܡܬܟ
IšoMerv:ComOT ܕܐܪܡ X ܘܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܘܕܫܪܟܐ . ¹ XX1 7]ܗ̇ܝ ܡܠܟܐ ܇ ܐܬ̣ܐ ܚܢܢܝܐ ܢܒܝܐ ܠܘܬ ܐܣܐ ܆ ܘܪܫܝܗܝ ܥܠ ܕܐܬܬܟܠ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܡܝܩܪ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܇ ܟܕ ܚܙܘܐܗܪܘܢ ܘܡܪܝܡ ܇ ܕܦ̇ܠܓ ܡܠܟܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܇ ܘܒܠܚܘܕ ܕܬܓܐ ܠܐ ܩܛܝܪ ܗܘܐ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܗܘܐ ܇ ܘܕܡܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܥܢܐ ܕܐܫܟܚ ܠܗ ܘܕܫܪܟܐ . ܥܒܪܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܒܥܡܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܒܘܗܝ ܒܫܡܗ ܢܬܝܕܥ . ܘܟܕ ܛܒ ܓܕܥܘܢ
IšoMerv:ComOT ܠܦܝܣܗ ܕܥܒܕܡܠܟ ܟܘܫܝܐ ܕܥܠ ܐܪܡܝܐ ܆ ܒܕܐܬܟܚܕ ܡܢ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ . ⁸[ܗܢܘ . ܠܚܡܐ ܡܛܪ ܢܦܫ . XXX]ܝ [XXXX111ܐܫܬܡܥ
IšoMerv:ComOT ܥ̣ܕܠ ܐܢܘܢ ܫܡܘܐܝܠ ܟܕ ܛܒ ܗܪܟܐ ܐܦܣ ܠܗܘܢ ܆ ܚܕܐ ܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܬܐܓܪܬܗ̈ . [18]ܦܪܫܓܢܐ̣ ܐܨܚܬܐ . ܒܙܒܢܐ ܓܝܪ ܕܥܘ
IšoMerv:ComOT ܕܢܨܝܒܝܢ ܇ ܟܕ ܐ̣ܙܠ ܣ̣ܡ ܬܚܘܡܐ ܒܢܗܪܐ ܦܪܬ . ܘܐ̣ܚܕ ܡܢܗ ܡܠܟܐ ܗܝ ܐܢܛܝܟܝܐ . ܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ . ܩ̣ܛܠ ܠܡ ܕܘܝܕ ܠܗܕܪܥܙܪ
IšoMerv:ComOT ܟܕ ܛܒ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚ ܕܢܕܘܢܝܘܗܝ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢܘ ܥܠ ܡܙܠܗܙܘܬܗ̇ ܕܨܒܘܬܐܐ̇ܡܪ . ܕܐܢ ܠܡ ܥܡ
IšoMerv:ComOT ܒܥܙܩܬܗ ܀ ³ܒܥܙܩܬܗ ܕܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܟܐܡܬ ܢܗܘܐ ܢܟܝܢܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠܝܐ̈ ܒܝܕ ܢܘܪܐ ܕܝܢܝܢ ܗܘܘ . [XXXX8X]ܗ̇ܝ ܕܚܬܡܗ