simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܂ ܡܛܠ ܕܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܥ̣ܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܂ ܘ ܬ̣ܒ ܒܦܘܠܛܝܢ ܘܫܡܗ ܗܘ ܠܗ
Chron1234 ܕܡܥܐ̈ ܐܫܦܥ ܂ ܘܗܘܐ ܒܚܫܐ ܪܒܐ ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܂ XܝXX ܡܠܟܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܡܕܡ ܕܡܣܒܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܓܪܬܗ̈ ܕܡܘܣܠܡ ܀ ܗܝܕܝܢ
Chron1234 ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܗܝܟܠܐ ܒܓܠܘܣܩܡܐ ܕܣܐܡܐ ܕܩܪܝܡ ܒܕܗܒܐ ܂ ܡܠܟܐ ܚܕ ܟܐܦܐ ܂ ܐܦ ܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܘܐܒܓܪ
Chron1234 ܕܠܐ ܚܘܫܒܐ ܕܬܩܢܘܬ ܐ ܂ ܕܢܫܪܝܘܗܝ ܠܡܪܩܝܢܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܆ ܡܠܟܐ ܡ̣Xܠܐ ܐܪܟܠܐܘܢ ܐܩܩ ܒܥܪܝܪܝܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܝ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ
Chron1234 ܙܟܝܐ ܂ ܡܛܠ ܪܫܝܥܐ ܐܪܝܘܣ̈ ܘܒܫܢX ܫܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܡܠܟܐ X ܂ ܕܫܝܢܢ ܂ Xܒܢܝܩܝܐ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܩܘܢܣܛܐܢܛܝܢܘܣ
Chron1234 ܕܐܘܪܗܝ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܝX ܬܚܒܘ ܓܢܣܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܡܠܟܐ ܐܘܪܫܠܡ ܀ ܒܗܢ ܙܒܢܐ ܗܘ̣ܐ ܫܪܒܐ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܀ ܡܛܠ ܐܒܓܪ
Chron1234 ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܬܘܒ ܫܪܝ ܒܠܩ· ܐ̇ܠܨ ܠX ܠ̇ܐܬܪܐ ܕܓܪܓܪ ܂ ܡܠܟܐ ܕܓܪܓ̣ܪ ܂ ܘܢܣ̣ܒ ܠܗ ܠܐܬܪܐ ܕܕܠܝܟ ܂ · ܘܐܙܠ ܒܓܕܘܝܢ
Chron1234 ܆ ܝ· ܘܦܩX ܕܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܬܬܕܝܢ ܙܢܝܬܐ ܘܓܝܪܬܐ ܀ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܘܢܬܦܪܣܐ ܨܥܪܐ ܠܟܠܢܫ ܂ ܘܐܦ ܠXܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܢܕܝܕܐ ܒ̇ܛܠ
Chron1234 ܂ ܘܫܪܝ ܕܢܫܕܪ ܐܢܘܢ ܚܕ ܚܕ ܫܘܩܐ ܂ XܟX ܐܫXܡܝ ܛܐܒܐ ܡܠܟܐ ܂ ܐܠܐ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܂ ܡܛܠ ܕܡܣ̇ܟܐ ܗܘܐ ܕܢܐXܐ ܫXܒܩܢܐ ܡܢ
Chron1234 ܕܝܢ ܟܣܪܘ ܟܕ ܝ ܪܘ̇ܐ ܒܫܘܒܗܪܐ ܆ ܢܚ̣ܬ ܠܢܨܝܒܝܢ ܀ ܣܛ ܀ ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܘܦܡܝܐ ܘܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ·ܪܨܒ· ܐܠܦܝܢ̈ ܢܦܫܢ̈ ܂
Chron1234 ܕܐܘܢܘܓܪܝܐ̈ ܘܐܫܩܠ ܥܡ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܐܙܠ ·ܘܢܠ· ܢܦ̣ܩ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܂ ܘܐܝܟ ܥܝ̇ܕܝܗܘܢ̈ ܒܝܫܐ̈ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܃ ܐܬܟܫܠ ܝ-·ܝ
Chron1234 ܠܢܟܝܠܘܬܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܂ ܘܕܡܛܠ ܕܢܦܘܩ ܙܒܢܗ ܒܛܝܠܐ ܐܝܬ ܂ ܡܠܟܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܇ ܘܬܒܥܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܬܠX ܝܬܠܓ ܐܫܬܘܕܥ
Chron1234 ܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܒܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܐܬܦܪܣܬ̇ ܂ ܡܛܠ ܒܢܝܢܐ ܡܠܟܐ 1 ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܗܢܕܘܝܐ̈ ܀ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܝX ܕܗܢܐ
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܡܥ ܠܡܠܟܐ ܡܪܕܗ ܃ ܐ̣ܙܠ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡܗ ܘܙܟܝܗܝ ܂ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܐܫܬܡܥ̇ ܂ ܐܠܐ ܕܐܓܪ ܠܗ ܒܪܒܪܝܐ̈ ܇ ܝ· ܘܡܪܕ ܥܠ
Chron1234 ܂ ܘܐܕܪܟܗ ܣܬܘܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܫܪܒܠܝܢ 2ܒܠܝܘܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܡܐ ܠܐ ܡܛܟ̣ܣܐ ܕܥܠ ܫܘܪܐ ܒܐܕܢܘܗܝ̈ ܫܡ̇ܥ ܗܘܐ
Chron1234 ܕܡܨܪܝܢ ܩܨܘܡܐ̈ ܘܚܪܫܐ̈ ܕܝܠܗ ܐܘܕܥܘܗܝ ܕܐܢܫ ܡܢ ܥܡܐ̣ ܡܠܟܐ ܝ ܒܡܨܪܝܢ ܀ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ ܟܘܫܝܬܐ ܕܢܣܒ ܡܘܫܐ ܀ ܦܪܥܘܢ ܕܝܢ
Chron1234 ܆ ܦ̣ܩܕ ܕܢXܚܫܠ ܠܗ ܢܝܫܐ ܝX ܒܛܘܦܣܐ ܕܨܠܝܒܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܠܟܐ ܂ ܕܒܗܢܐ ܝܫܐ ܬܙܟܐ ܠܒܠܥܕ ܒܒܝܟ̈ ܂ ܘܟܕ ܒXܡܗܐ ܩܡ
Chron1234 ܠܕܝܐܬܝܩܝ ܂ ܫܕܪ ܡܪܒܝܢܐ ܠܒܪܗ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܘܥܡܗ ܡܠܟܐ ܝ - ܣܓܝ ܂ ܘܐܦܩ ܠܕܝܘܐ ܡܢ ܒܪܬܗ ܂ ܘܟܕ ܩܒܠܗ̇ ܝܙܕܓܐܪܕ
Chron1234 ܕܢܘܒܝܐ̈ ܂ ܡܛܥܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܫܪܝܪ ܀ ܡܛܠ ܗܕܐ ܆ ܟܕ XX ܡܠܟܐ ܘܟܬܒ ܒܗ̇ ܗܟܢܐ ܂ ܕܗܢܐ ܕܗܐ ܐܬ̇ܐ ܠܘܬܟ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܘܗܝ
Chron1234 ܕܡ̇ܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܢܦܘܫ ܕܥܗܕܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܕܒܝܕ ܣܡܐ ܕܡܘܬܐ ܡܠܟܐ ܫܝܢܐ ܝ ܥܡ ܢܘܪ ܐܠܕܢ ܘܦܨܝ ܠܐܣܝܪܐ̈ ܕܒܚܠܒ ܂ ܘܠܗܘ̇ ܒܪ