simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܂ ܘܐܡܠܟ ܣܘܠܝܡܢ ܆ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܡܠܟܐ ܘܩܡܨܐ ܕܠܐ ܣܟ ܂ ܂ ܝ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܂ ܡܝܬ ܘܠܝܕ
Chron1234 ܘܥܡ ܂ ܪܘܪܒ̣ܢܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܝܗܒܘ ܝܡܝܢܐ̣ ܠܚܕܕܐ̈ ܡܠܟܐ ܚܝܠܘXܐ̣̈ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ X0ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ Xܬܟܢܫܘ ܥܡ
Chron1234 ܡܢ ܫܝܪܘܝ ܒܪܗ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܂ ܐܫܬܒܝܬ̇ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܟܣܪܘܢ
Chron1234 ܕܡܨܪܝܢ ܒܓܘܢܚܐ̈ ܕܗܘ̣ܘ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܃ ܝ′ · ܕܡܕܚܐ ܡܠܟܐ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܢܡܓ· ܕ·ܘܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟ ܐܠܟܡܠ X
Chron1234 ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܐܣܕ ܐܠܕܝܢ ܗܦܟ ܥܡ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܕܪܡܣܘX ܀ ܬܡܙ ܀ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ Xܢܐܙܠܘܢ ܡܣܪܩܐܝܬ ܂ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܬ̇ ܂ ܘܐܙ̣ܠ
Chron1234 ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܓܘܣܠܝܢ ܐܚܝܕܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܕܚ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܆ 0ܝ ܐܬܟܢܫܘ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܒܓܕܘܝܢ
Chron1234 ܂ ܟܕ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܬܫܠܡܘܗ̇ ܬܘܪܟܝܐ̈ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܂ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܂ ܡܠܟܐ ܝ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܡܬܘܟܠ ܒܐܠܗ ܒܫܡܐ ܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
Chron1234 ܂ ܥܠ ܕܦܩܕ ܕܠܐ ܢܣܬܓܕܢ̈ ܝܘܩܢܐ̈ ܘܨܘܪܬܐ̈ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܆ ܡܠܟܐ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܇ ܣ̇ܢܝܢ ܠܗ ܪܘܡܝܐ̈ ܠܗܢܐ
Chron1234 ܕܛܝܝܐ ܇ ܕܠܐ ܢܟܬܘܒ ܬܘܒ ܒܒܝܬ ܟܪܛܝܣܐ̈ ܕܝܠܗ ܂ ܐܝXܟܝܬ ܡܠܟܐ ܘܐܦܩܘܗ̇ ܒܫܒܝܐ ܘܗܦܟܘ ܠܣܘܪܝܐ ܇ ܇ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܦܩܕ ܘܠܝܕ
Chron1234 ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܕܒܚܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܘܟܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܐܡܠܟ ܡܘܢܢܡܛ
Chron1234 ܕܦܪܣܝܐ̈ ܕܢܚܙܐ ܟܒܪ ܩܢ̇ܛܝܢ ܛܐܛܐܪ ܘܠܐ ܝܝ ܗ̇ܡܣܝܢ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܟܠܛ ܥܕܡܐ ܠܐܡܝܕ ܂ ܘܒܐܡܝܕ ܡܕܝܢܬܐ ܝܬ̣ܒ ܓܠܠ ܐܠܕܝܢ
Chron1234 ܕ ܘܢܝܐ̈ ܂ ܐܟܡܢ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܩܘܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܡܠܟܐ ܘܩܠܘܕܝܐ ܘܩܠܝܣܘܪܐ ܂ ܦ̣ܩܕ ܠܗ ܠܝܘܚܢܢ ܦܐܛܪܝܪ ܢܝܩܦܘܪ
Chron1234 ܕܝܠܗܘܢ ܆ ܬܬܠ ܐܝܕܐ ܘܬܥܕܪ ܐܢܘܢ ܂ ܘܟܕ ܙܒܢܬܐ ܘܬܪܬܝܢ ܡܠܟܐ ܕܐܬܢܣܒܘ ܡܢܗ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܠܥܡܡܐ̈ ܕܡܪܕܘ ܥܠ
Chron1234 ܒܫܒܘܥܐ̈ ·ܙ· ܂ ܘܒXܒܘܥܐ̈ ·ܣܒ· ܃ ܕܗܘܝܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܕܬܕܥ ܘܬܣܬܟܠ ܡܢ ܡܦܩܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬ̇ܐ ܝ ܡܫܝܚܐ
Chron1234 ܃ ܡܢ̣ܥ ܘܡ̣ܛܐ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܐܦܫܝܢ ܂ ܘܣܕܪ ܥܡܗܘܢ ܩܪܒܐ ܂ ܝ ܂ ܡܠܟܐ ܘXܛܪX ܡ̣ܢXܟܫܐ ܕܡܠܟܐ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܀ ܘܟܕ ܫܡܝ̇ ܬ ܐܘܦܝܠܐ
Chron1234 ܒܟܬܒܐ ܕܫܪܒܐ̈ ܕܡܠܟ̇ܐ ܡ̣̇ܠܠܢܢ ܥܠ ܗܕܐ ܐܪܣܝܣ ܡܠܟܐ ܣܘܢܕܘܣ ܕܚܡܫ̈ ܂ ܗܐ ܒܢܒܢܗ ܕܩܘܣܛܣ ܒܪ ܒܪܗ ܕܗܪܩܠܝܣ ܃
Chron1234 ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܠܢܝܩܘܡܕܝܐ ܕܢܚܙܐ ܠܐܚܘܗܝ ܟܕ Xܝܒܪ ܠܡܕܢܚܐ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܐܠܝܢܘܣ ܐܚܘܗ̇ܝ ܗܘ̣ܐ ܩܐܣܪ ܡܢ
Chron1234 ܆ ܐܫܬܥܝ ܠܗ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܡܕܡ ܕܡܣܒܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܓܪܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ Xܬܬܦܬܚ̤ ܘܟܕ ܗܦܟ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܠܘܬ ܝX Xܥܘܡܪ
Chron1234 ܕܦܪܣܝܐ ܠܐܡܕ ܘܟܒܫܗ̇ ܂ ܠܬܫܥܝܢ ܘܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ ܘܒܐܝܪܚ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ ܥܠ ܕܩܠܬ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܐܪܒܥܣܪܐ ܂ ܥܠ ܩܘܕ
Chron1234 ܐܝܟ ܥܝ̇ܕܐ ܒܝܫܐ ܕܝܘXܝ̇ܐ ܆ ܫܕܪ ܥܡܗܘܢ̇ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܕܢ̇ܗܕܘܢ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܢܐܬܘܢ ܒܝܒܫܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ