simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܩܘܣܛܢXܝܢܘܣ ܒܠܚܘX Xܫ ܐܘܛܘܩܪܛܘܪ ܂ ܟX ܠܝXXܐ ܡܠܟܐ XܝXXܝܠ ܢXܠ ܗܘܐ ܒܫܢܝܘXܐ X ܕܠܚܪܬܐ ܐXܐ Xܘܐ ܠX ܂ ܘXܘ
Chron1234 X Xܪܝܩܝ ܆ ܟܕ ܡXܕܡܐ ܒܪܚܒܥܡ ܒܪ ܫܠܝܡܘܢ ܃ ܠܐ ܐܝX ܥܠ ܒܠܗ ܡܠܟܐ ܚܢܢ ܃ ܐܢ ܕܢ ܘܠܐ ܇ ܐܦ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܗܘ̇ܝܢܢ ܠܟ ܀ ܗ̣ܘ ܕܝܢ
Chron1234 ܘܓܠܝ ܢܦܫܗ ܂ ܘܟܕ ܫܕܪ ܗܐܫܡ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܠܟܘܦܗ ܆ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ 1ܘܐܝܟ ܬܢܘܝ ܕܐܩܝܡܘ ܥܡܗ ܒܢܝ̇̈ ܟܘܦܗ ܃ ܘܟܕ ܡܪܕ ܥܠ
Chron1234 X 0ܘܚܝܠܘܬܐ̈ ܘܩܪܒܘ ܠܫܘܪܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܕܣܠ̇ܩܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܠܟܐ ܐܬܩܛܠܘ ܂ ܘܦܪܣܝܐ̈ ܣܓܝܘ ܥܠ ܫܘܪܐ ܂ ܘܟܕ ܢܗܪ ܆ ܐܬ̣ܐ
Chron1234 ܒܓܕܘܝܢ ܘܐܝܬܝ ܘܐܡܟܪ ܠܗ ܂ XXܝ ܂ ܒܪܬܗ ܂ ܘܐܫܠܛܗ ܥܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܒܕܘܬܐ ܕܕܐܢܘܫܡܢ ܆ ܐܙܠ ܠܐܬܪ-ܗ ܂ ܠܒܪܗ ܝ ܕܗܢܐ ܫܕܪ
Chron1234 ܩܕܡܝܐ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܕܢ ܠܥܡܐ ܫܢܐ̈ ·ܡ · ܀ ܗܘܝܢ̈ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܡܠܟܐ ·ܟܕ· ܀ ܒܗܢ ܙܒܢܐ ܐܬܩܛܠ ܫܐܘܠ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܒܩܪܒܐ ܀ ܕܘܝܕ
Chron1234 ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܂ ܝX ܘܟܕ ܢܣܝܘܗܝ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܝܕܥܘ ܡܠܟܐ ܬܘܒ ܘܡXܟܠ ܥܠ ܡܘXܒXܐ ܘܚܝ̇ܝܬܐ ܕܗܐ ܡ̇ܛܝܐ ܡܢ ܣܘܠܝܡܢ
Chron1234 ܒܗܢܐ XܟXܘܫܐ Xܥܡ ܡܟܣܢܛܝܘܣ ܐܦ ܠܝܩܝܐܢܘܣ ܚܬܢܗ ܂ ܝܝ ܡܠܟܐ ܐܝ̇XܝX ܘܐܦܢ̇ܝX ܀ ܐܝX Xܘܐ ܕܝܢ ܥܡ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘ̇ܣ
Chron1234 ܆ ܕܐܢ ܠܡ ܡܬܦܝܣܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢ ܘܦ̇ܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝ· ܠܬܪܝܨܘܬ ܡܠܟܐ ܒܒܘܚܢܐ ܡܢ ܦܐܛܪܝܪ ܝܘܚܢܢ ܘܕܥܡ̣ܗ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ
Chron1234 ܂ ܫXܝ ܩ̇Xܐ ܠܥܘXܪܢܗ ܠXܗܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠXܘܢ Xܠܢܢ ܗܘܐ ܂ ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܂ ܪܕܝܬܐ ܡXܝܕܥܐ Xܘܬ ܂ ܘܟܕ XX ܒܐܢܢܩܝ XܒXܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܩܡ
Chron1234 ܢܦ̣ܠ ܒܪܩܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܝܝ ܘܐܘܩܕ ܝܩܕܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܒܪܘܡܝ ܀ ܡܠܟܐ ܗܘ̇ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܣܝܡܘܢ ܒܪ ܩܠܝܘܦܐ ܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒܥ ܕܢܐܪܘܢ
Chron1234 ܕܫܠܝܛ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܐܢܫܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܂ ܕܠܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܢܬܠܝܗ̇ ܡܠܟܐ ܬܫܥܡܐܐ ·ܘܡܓ· ܃ X0 ܘܥܣܪܝܢ ܘܚXܐ ܕܐܝܪܐܩܠܝ ܃ ܡܝܬ ܡܚܡܕ
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܡܥ ܠܡܠܟܐ ܡܪܕܗ ܃ ܐ̣ܙܠ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡܗ ܘܙܟܝܗܝ ܂ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܐܫܬܡܥ̇ ܂ ܐܠܐ ܕܐܓܪ ܠܗ ܒܪܒܪܝܐ̈ ܇ ܝ· ܘܡܪܕ ܥܠ
Chron1234 ܐ ܂ ܚܘܗܝ ܕܥܒܣ ܠܐ ܝ ܡܝܬ ܗܘܐ ܇ ܘܒܗ̇ ܒܚܪܢ ܩܘܝ ܂ ܘܡܛܝܗܝ ܡܠܟܐ ܠܗ ܛܢܢܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܘܡ̣ܛܐ ܠܚܪܢ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܝܕ
Chron1234 ܕܢܥܘܠ ܠܫܠܡܗ ܃ ܐܫܟܚܗ ܠܦܐܦܐ ܠܐܘ̣ܢ ܟܕ ܦܪܝܣ ܠܗ ܂ XX ܂ X ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܐܬ̣ܐ ܠܪܘܡܝ ܠܐ ܢܦܩ ܦܐܦܐ ܠܐܘܪܥܗ ܂ ܘܟܕ ܐܬ̣̇ܐ ܗܘܐ
Chron1234 ܘܐܬܩ̇ܒܠ ܃ ܘܝܡܐ ܠܗ ܡܘܪܝܩܝ ܕܐܢ ܡ̇ܨܠܚ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܠܡܘܢܕܪ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܂ ܝX ܢܥܡܢ ܕܝܢ ܒܪܗ ܐܡܣܪ ܆ ܘܥ̣ܠ ܠܘܬ
Chron1234 ܀ ܛܝܒܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܐܡܠܟ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ·ܘܦܐ· ܂ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܛܥܢ ܐܝܩܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܂ ܘܐ̣ܙܠ ܒܚܝܠܐ ܥܓ X ܛܝܒܪܝܘܣ
Chron1234 ܥܠ ܫܪXܒܗܘܢ ܂ ܘܬ̇ܢܝܬ ܠܗ ܝ ܟܠܗ ܣܘܥܪܢܗܘܢ ܘܡܪܘܕܘܬܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܢܬܚܙܘܢ ܠܥܒܕܐܠܗ ܐܬܦܣܣ ܠܢ ܕܢܥܘܠ ܂ ܘܟܕ ܫ̣̇ܐܠ
Chron1234 ܨܢܝܥܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܐܟܠܘܢ ܒܣܪܐ ܘܙܒܠܐ ܡܠܟܐ ܐܬܚܪܒ ܡܢ ܒܘܪܓܪܐ̈ ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܦܫ̣ܘ ܐܠܨ ܐܢܘܢ ܠܐܘܢ
Chron1234 ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܒܪܘܡܝ ܩܠܘܕܝܘܣ ܆ ܫܢܝܐ̈ ·ܝ· ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܩܛܠ ܗܘ ܠܗ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܒ ܦܝܠܘܢ ܦܝܠܠܘܣܘܦܐ ܀ ܘܡܝܬ ܓܐܝܘܣ