simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܠܩܛܝܠܐ̈ ܕܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܆ ܦ̣ܩܕ ܕܬܬܟܠܐ ܚܪܒܐ ܂ ܂ X X X ܡܠܟܐ ܓܘܝܐ̈ ܃ ܡܟܝܠ ܕܪܐ ܡܢ ܥܠܬ ܚܛܗܝܢ̈ ܐܬܢܣܒܬ̇ ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ
Chron1234 ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܝX ܝ ܐܪܟܐ̈ ܕܬܪXܝܗܝܢ̈ ܡܠܟܘXܐ̈ ܃ ܕܡܐ ܡܠܟܐ ܇ ܐܠܐ ܒXܢܘܝ ܕܫܢܝܐ̈ ܝܕܝܥܬܐ̈ ܐXܝXܒX ܡܢ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ
Chron1234 ܕܦܪܣܝܐ̈ ܐ̇ܬ ܐ ܘܥܐ̇ܠ ܒܟܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܂ ܘܥܪܩܝܢ ܂ X · ܂ X ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܂ ܘܢܦܩ ܛܐܒܗܘܢ ܒܟܠ ܐܬܪ ܂ ܦܩ ܕܝܢ ܛܐܒܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܕܗܐ ܠܡ
Chron1234 ܕܩܕܡܘܗܝ ܠܡܕܢܚܐ ܂ ܡܛܠ ܬܘܪܨܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܝ ܘܡܢܥ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܕܪ ܗܢܐ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܐ ܡܢ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ
Chron1234 ܕܦܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܢܓ ]ܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܣܒܐ ܆ ܕܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܒܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ ܕܥܝܢܐ ܕܥܘܪܪܝܐ ܀ 3 ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܣܠܩ ܟܣܪܘܢ
Chron1234 ܘܐܬܦܣܩܘ ܡܚܣܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܐܬܛܥܢܘ ܥܠ ܥܪܣܬܐ̈ ܆ ܘܩܒܥܘ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ̈ ܂ ܐܫܬܟܚܘ ܒܣܕܘܡܝܘܬܐ ܂ ܘܦ̣ܩܕ
Chron1234 ܕܫܠܕܐ̈ ܂ XX ܂ ܝ ܕܩܛܝܠܐ̈ ܢܬܟܢܫܢ̈ ܘܢܦܩܢ̈ ܠܒܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܘ ܂ ܠܗܢܐ ܟܕ ܚܙܐ ܩܘܕ ܡܠܟܐ ܢܣܒܗ ܟܕ ܡܬܕܡܪ ܒܗ ܂ ܦܩܕ ܬܘܒ
Chron1234 ܐܢܣXܠܐܣܝܘܣ ܠܬܐܘܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܗܒܐ ܛܝܡܝ̈ ܝX ܩܪܝܬܐ ܡܠܟܐ ܠܗ ܡܛܠ ܥܡܘܕܝܢ ܩܪܝܬܐ ܂ ܘܫܦܪܬ̇ ܕܬܬܒܢܐ ܕܪܐ ܀ ܘܝܗ̣ܒ
Chron1234 ܐܢܣXܠܐܣܝܘܣ ܫܢܝܐ̈ ·ܟܛ· ܂ ܥܢ̣ܕ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܬܕܒܪܘ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܗܦܟܬ̇ ܘܐܘܒܕܬ̇ X ܂ ܝ ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܀ ܘܟܕ ܐܡܠܟ
Chron1234 X 0ܘܚܝܠܘܬܐ̈ ܘܩܪܒܘ ܠܫܘܪܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܕܣܠ̇ܩܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܠܟܐ ܐܬܩܛܠܘ ܂ ܘܦܪܣܝܐ̈ ܣܓܝܘ ܥܠ ܫܘܪܐ ܂ ܘܟܕ ܢܗܪ ܆ ܐܬ̣ܐ
Chron1234 ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܡܢ̣ ܗܕܐ ܝܗܒܘ ܢܦܫܗܘܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܆ ܕܟܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܕܚܠܐ ܗܦܟܝܢ ܗܘܘ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܒܡܠܬ
Chron1234 ܂ ܗܢܐ ܒܐܟܬܐ ܣܝܡ ܠܘܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܀ ܢܐ ܀ ]ܡܛ ܂ ܠ ܡܫܪܝܬܐ ܕܥܠ ܡܠܟܐ ܘܐܬܩܛܠ ܒܩܪܒܐ ܂ ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܥܠ ܦܪܣܝܐ̈ ܩܘܕ
Chron1234 ܡܪܕܘ ܥܡܐ ܕܫܡܪܝܐ̈ ܕܒܦܠܐܣܛܝܢܝ ܂ ܘܐܩܝܡܘ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ̈ ܫܝܢܐ ܐܚܝܕ ܗܘ̣ܐ ܒܥܕܬܐ ܀ ܒܙܒܢܗ ܕܙܝܢܘܢ
Chron1234 ܃ ܫܢܬ ·ܦ̇ܓ· ܀ ܘܟܕ ܥ̣ܢܕ ܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ ܆ ܐܡܠܟ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܝX ܢܦܠܚ ܫܡܪܝܐ ܒܐܣܛܪܛܝܐ ܀ ܢܢ ܀ ]ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܢܣܛܐܣܝܘܣ
Chron1234 ܬܐܘXܣܝܘܣ ܂ ܘܡܬܝܢ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ·ܡܒ· ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܚܛܘܦܝܐ̈ ܟܗܝܢܝܢ ܗܘܘ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܗܢܐ
Chron1234 ܕܢܥܘܠ ܠܫܠܡܗ ܃ ܐܫܟܚܗ ܠܦܐܦܐ ܠܐܘ̣ܢ ܟܕ ܦܪܝܣ ܠܗ ܂ XX ܂ X ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܐܬ̣ܐ ܠܪܘܡܝ ܠܐ ܢܦܩ ܦܐܦܐ ܠܐܘܪܥܗ ܂ ܘܟܕ ܐܬ̣̇ܐ ܗܘܐ
Chron1234 ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܃ ܡܠ̣ܟܗ ܕܢܫܕܪ ܒܟܠܗ ܐܘܚܕܢܗ ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܡܠܟܐ ܕܚܢܦܐ̈ ܫܩܝܠܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܒܚܝ ܠܘܬ
Chron1234 ܘܟܫܘ ܩܝܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡܚܘ ܒܗܘܢ ܟܒܪܝܬܐ ܘܢܦܛܐ ܂ ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܕܡܢܘܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܟܕ ܣܝܡܝܢ ܒܓܠܘܣܩܡܐ̈ ܂ ܘܦ̣̇ܩܕ
Chron1234 ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܃ ܐܬ̣ܐ ܡܪܝ ܐܒܚܝ ܘ̇ܥܡ̣ܪ ܒܫܩܝܦܝ̈ ܦܪܬ ܇ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܫܡܫ ܗܘܐ ܒܗ ܗ̣ܘ ܡܪܝ Xܝ ܐܒܚܝ ܂ ܘܟܕ ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܘ
Chron1234 ܕܬܬܚܦ̇ܪ ܕܘܟܬܐ ܗܝ̇ ܂ ܘܟܕ ܐܬܚܦܪܬ̇ ܃ ܐܬܟܣܣ ܗܘ̇ ܕܬܡܢ ܡܠܟܐ ܕܥܟܐ ܂ ܘܬܘܒ ܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܫܡ̣ܥ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ