simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܛܝܝܐ̈ ܠܡܘܣܠܡ ܕܢܫܕܪܝܘܗܝ ܠܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܕܢܫܪܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܣܝ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ ܂ ܘܠܒܬܪܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܆ ܥܬܕܗ ܣܘܠܝܡܢ
Chron1234 ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܕܓܒܪܐ ܂ Xܘ ܡܗܘܢܐ ܂ ܘܕܕܪܝܫ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܡܝ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܂ ܠܥܒܕ ܠܡܠܟ
Chron1234 ܕܢܬܦܣܩ ܠܫܢܗ ܂ ܘܟܕ ܐܙܠ ܥܡ ܕܝܡܣܝܘܣX ܂ ܩ̇ܥܐ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ ܡܠܟܐ ܂ ܠܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܐ ܐܝܕܐ ܐܦܠܐ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܂ ܘܦܩܕ ܂ Xܝ ܥܠܘܗܝ
Chron1234 ܩܡܐ ]ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܂ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ·ܝܕ· ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܃ ܒܕܛܝܝܐ̈ ·ܣܓ· ܂ ܂ ܡܝܬ ܐܝܙܝܕ
Chron1234 ܂ ܘܐܚܬܗ̇ ܥܠ ܪܝܫܗ ܘܛܒܚܗ ܂ ܘܣܪܗܒ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܒܠܐܢܝ ܃ ܘܐܢܫ ܡܠܟܐ ܚܙܝܬܗ̈ ܂ ܢܣܒ ܐܢܕܪܐܐ ܣܝܛܠܐ ܕܟܣܦܐ ܕܣܝܡܐ ܗܘܬ̇ ܩܕܡ
Chron1234 ܕܝܠܝ ܘܡܪܘܕܐ ܕܥܠܘܗܝ ܂ ܒܪܡ ܐܝܬ ܗܘ ܒܥܠܕܒܒܐ Xܡܝܬܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܘ ܐܡܝܪܐ ܂ ܒܥܠXܒܒܝܟ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܂
Chron1234 ܘܫܘܠܡܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܘܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܫܕܪ ܝܝ ܡܠܟܐ ܬܬܒܢܐ ܘܠܐ ܬܬܝܬ̇ܒ ܠܥܠܡ ܀ ܩܠܓ ܀ 2]ܡܛܠ ܩܛܠܗ ܕܐܝܙܕܓܪܕ
Chron1234 ܥܠ ܝܘܠܦܢܗ ܂ ܦܩܕ ܝ ܘܐܬܟܢܫܬ̇ ܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܗ̇ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܪܝ ܡܠܦ ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܂ Xܝܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܩܘܣܛܘܣ
Chron1234 ܛܪܘܢܐܝܬ ܃ ܛܒ ܚܕܝܬ̇ ܠܥܡܐ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܫܪܝܘ ܪܗ̇ܛܝܢ ܡܠܟܐ X ܒܝܘܡܐ̈ ܕܥܐܕܐ̈ ܘܕܒܥܘܬܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܐܬܓܙܡܬ̇ ܗܕܐ ܡܢ
Chron1234 ܕܛܝܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܐܡܠܟ ܫܢ̇ܝܐ ·ܝܒ· ܃ ܐܬܩܛܠ ܒ̇ܐܪܒܥܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܥܠ ܝ ܡܠܟܘܬܗ ܕܥܘܬܡܢ ܒܪ ܥܐܦܢ ܚܬܢܗ ܕܡܚܡܕ ܀ ܥܘܡܪ ܕܝܢ
Chron1234 ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܡܝܬ ܐܪܐܩܠܝ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ·Xܝܛ· ܕܛܝܝܐ̈ ܃ ܘܫܒܥ̈ ܕܥܘܡܪ ܒܪ ܟܛܐܒ
Chron1234 ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ ܘܝܪܚܐ̈ ܚܡܫܐ ܂ ܘܐܡܠܟ ܡܢ ܒܬܪܗ ܥܠ ܡܠܟܐ ܃ ܘܫܒܥ̈ ܕܥܘܡܪ ܒܪ ܟܛܐܒ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܡܝܬ ܐܪܐܩܠܝ
Chron1234 ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܚܦ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܗܪܩܠܝܘܢܐ ܒܪܗ ܕܐܪܐܩܠܝ ܡܠܟܐ ܐܝܪܐܩܠܝ ܀ ܝ ܩܟܘ ܀ ]ܡܠܟܘܬܗ ܕܩܘܣܛܘܣ ܒܪ ܒܪܗ ܕܐܝܪܐܩܠܝ
Chron1234 ܡܩܠܣ ܠܟ ܟܕ ܫ̇ܡܥ ܗܠܝܢ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܕܘܝܕ ܐܪܡܢܝܐ ܇ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ ܇ ܕܠܐ ܚ̣ܛܘ ܒܦܘܠܝܛܝܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܦܠܐ
Chron1234 ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܦܩܕ ܕܢܬܒܢܐ ܒܕܘܟܬ ܗܝܟܠܗ ܕܫܠܡܘܢ ܡܣܓܕܬܐ ܡܠܟܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܟܕ Xܢ ܐܬܟܬܒ ܘܐܫܬܪܪ ܠܗܘܢ ܩܝ̇ܡܐ ܃ ܥܠ ܥܘܡܪ
Chron1234 ܕܠܒܫ ܡܐܢܐ̈ ܝܐ̣ܐ̈ ܂ ܘܩ̇ܪܒ ܠܗ ܠܒܘܫܐ ܚܕ ܘܣܕܘܢܐ ܂ ܘܒܥܐ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܠܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܚܙܐ ܣܘܦܪܘܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܠܥܘܡܪ
Chron1234 ܂ ܘܦܢܘ ܛܝܝܐ̈ ܥܠ ܡܫܪܝܬܐ ܘܡܫܟܢܐ̈ ܘܦܘܣܐܛܘܢ ܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܗܘ̣ ܬܐܘܕܘܪܝܩܝ ܝ ܐܬܦܠܛ ܒܥܪܘܩܝܐ ܠܘܬ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܩܛܠܐ ܕܐܒܘܗܝ ܂ ܘܠܣܩܠܐܪܐ ܦܐܛܪܝܩܘܣ ܡܠܟܐ ܠܒܐܐܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܐ ܘܠܒܪܗ ܕܫܗܪܒܪܙ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܦܠܚ ܥܡ
Chron1234 ܗܟܝܠ ܐܝܪܐܩܠܝ ܒܥܐ ܡܢ ܫܗܪܒܪܙ ܂ ܕܢܦܢܝܘܗܝ ܠܩܝܣܐ ܡܠܟܐ ܩܪܕܝܓܢ ܘܩܛܠܗ ܂ ܘܫܪܟܬ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܥܡ ܫܗܪܒܪܙ ܂
Chron1234 ܕܫܠܝܛ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܐܢܫܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܂ ܕܠܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܢܬܠܝܗ̇ ܡܠܟܐ ܬܫܥܡܐܐ ·ܘܡܓ· ܃ X0 ܘܥܣܪܝܢ ܘܚXܐ ܕܐܝܪܐܩܠܝ ܃ ܡܝܬ ܡܚܡܕ