simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܂ ܦܩ̣ܕ ܐܒܘ ܣܚܩ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ ܥܠ ܢܘܒܝܐ̈ ܂ ܘܒܛܠܘ ܢܡܘܣܐ ܡܠܟܐ ܦܘܢܝܐ Xܐܓܪܬܐ̈ ܕܡܫܘܕܥܢ̈ ܕܡܠܟܐ ܘX ܗ̣ܘ ܓܐܘܪܓܝ ܘܒܪ
Chron1234 ܕܢܘܒܝܐ̈ ܘܡ̣ܛܐ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܟܬ̣ܒ ܗܘ̣ ܐܒܘ ܣܚܩ ܐܓܪܬܐ ܡܠܟܐ ܫܕܪ ܐܘܕܥܗ ܠܐܒܘ ܣܚܩ ܗܠܝܢ ܂ ܘܟܕ ·X X·X ܫ̣ܡܥ ܕܢܦ̣ܩ
Chron1234 ܂ ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܫܠܡܘܬܐ ܃ ܟܕ ܚܙܘ ܕܐܦ ܥܒܣ ܒܪ ܡܐܡܘܢ ܫܠ̣ܡ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܛܝܝ̇ܐ ܘܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܟܕ 0ܐܟܪܙܘܗܝ ܠܐܒܘ ܣܚܩ
Chron1234 ܡܐܡܘܢ ܝXX X ܐܬ̣ܬܙܝܥ Xܡܢܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܥܠܘ ܕܢܫܒܘܢ ܒܛܘܪ ܡܠܟܐ ܚ̇ܫܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡ̇ܢ ܕܠܡܗܕܝ ܠܐ ܚ̇ܫܒ ܢܒܝܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܘܐܦ
Chron1234 ܂ ܘܐܬܝܗܒ ܠܗ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܘ̈ ܐ ܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ ܡܢ ܡܐܡܘܢ ܟܕ ܠܐ ܐܗܪ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܙܠ ܐܬܚ̇ܝܕ ܠܬܐܘܦܝܠܐ
Chron1234 ܣܓܝܐܝܢ ܡܪܗܛܘܗܝ̈ ܂ ܒܪܡ ܬܘܒ ܂ ܐܦܢ ܣܓܝܐܝܢ̈ ܃ ܒܝܘܩܪܐ ܡܠܟܐ ܕܟXܐ ܗ̣ܝ ܥܠܠܬܗ ܕܒܝܬܐ ܗܢܐ ܂ ܘܦܢܝ ܐܦܝܣ ܕܒܛܝܒܘܬܟ̈ ܐܘ
Chron1234 ܕܒܘܠܓܪܐ̈ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܂ ܘܢܦܩܘ ܡܠܟܐ ܡܝܬ ܝ ܣܛܐܘܪܐܩܝܣ ܐܡܠܟ ܡܝܟܐܝܠ ܒܪܗ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ̈ ܐܬ̣ܐ
Chron1234 ܕܛܝܝܐ̈ ܀ ܩܨܕ ܀ ]ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܚܡܕ ܒܪ ܗܐܪܘܢ ܝ ܃ ܒܒܓܕܕ ܡܠܟܐ ܢ ܂ ܘܐܬܒܢܝܬ̇ ܕܝܢ ܐܦ ܙܘܒܛܪܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܢܗ̇ ܗܐܪܘܢ
Chron1234 ܕܢܬܟܬܫ ܥܡ ܒܘܠܓܪܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܐܬܥܫܢ ܥܠܝܗܘܢ ܃ ܩ̣̇ܛܠ ܡܠܟܐ ܥܡ ܒܘܠܓܪܐ̈ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܩܟܒ· ܐܙܠ ܢܝܩܘܦܪܘܣ ܝX
Chron1234 ܒܟܣܝܐ ܘܡܨܠܐ ܒܥܕܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܒܥ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܬܚܪܒ ܥܕܬܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܠܡ ܓܫܘܫܐ̈ ܐܢܘܢ ܠܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܟܠ ܫܢܐ ܐܬ̇ܐ