simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܒܚܕܘܬܐ ܘܙܟܘܬܐ ܠܐܢܛܝܟ ܇ ܡܢ ܬܡܢ ܐܬ̣ܐ ܠܐܘܪ-ܫܠܡ ܂ ܡܠܟܐ ܀ ܪܦܒ ܀ ]ܡܠܟܘܬܗ ܕܓܘܣܠܝܢ ܒܐܘܪܗܝ ܀ ܘܟܕ ܗܦܟ̇ ܒܓܕܘܝܢ
Chron1234 ܕܐܘܪܫܠܡ̣ ܇ ܟ-̣ܢܫ ܢ̣ܝܝXܘܬܗ ܘܥܠ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܨܪܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܝܢ ܐܚܝܕܐ ܕܐܘܪܗܝ̣ ܕܢܨܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܒܓܕܘܝܢ ܕܝܢ
Chron1234 ܐ̣ܠܟܣ ܐܬܢܟܠ ܥܠܝܗܘܢ ܇ ܘܐܛܥܝ ܒܗܘܢ ܂ ܘܝܗ̣ܒ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܘܬܒ̣ܥ ܡܢܗ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܗܕ ܂ ܝܢܐ̈ ܘܬܪܝܨܝ̈ ܐܘܪܚܐ ܂ ܘܗ̣ܘ
Chron1234 ܕܝܘܢܝܐ̈ ܕܢܬܥܬ̣ܕ ܘܢܦܘܩ ܥܡܗܘܢ ܂ X ܘܢܛܝܒ ܠܗ̣ܘܢ ܡܠܟܐ ܒܡܥܠܢܐ ܗ̇ܘ ܐܠܝܨܐ ܂ ܘܫܕܪܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܐܠܟܘܣ
Chron1234 ܐܠܟܣ ܘܪܡ̣ܙ X ܠܬܘܪܟܝܐ̈ ܕܒܢܩܝܐܐ ܘܒܬܚܘܡܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܕܢܥܒܪܘܢ ܩܕܡ̇ ܕܢܐܬܘ̣ܢ ܚܝXܘܬܐ X ܂ ܘܫܕܪ ܗܘ
Chron1234 ܂ ܘܐܝܬܝܗ ܠܘܬ ܣܘܠܛܢ ܣܘܠܝܡܢ ܟܕ ܡܫܬܒܗܪ ܕܗ̣ܘ ܠܡ ܐܚܕܗ ܂ ܡܠܟܐ ܛܥܝܢ ܙܝܢܐ ܕܣܘܠܛܢ ܥܕܡܐ ܠܓܓܪܬܐ ܂ ܘܫܩܠܗ ܡܢܗ ܠܪܘܡܢܘܣ
Chron1234 ܠܡܝܟܐܝܠ ܒܪ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܗ̇ܘ ܕܥܢ̣ܕ ܂ ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ·Xܝ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܐܬܠܒܟ ܪܘܡܢܘܣ ܐܩܝܡܘ ܠܗܘܢ
Chron1234 ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܀ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܣܘܠܝܡܢ ܬܘܪXܐ̇ ܡ̇ܢ ܓܢܣܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܝܘܓܐܢܝܣ ܂ ܘܢܣ̣ܒ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܘܢܦ̣ܩ ܕܢ̇ܩܪܒ ܥܡ ܣܘܠܝܡܢ
Chron1234 ܐܬܬܚܕ ܒܚܝܐ̈ ܡܢ ܛܠܝܐ ܚܕ ܂ XܝX ·ܝ ܛܥܝܢ ܢܝܢܐ ܕܣܘܠܛܢ ܡܠܟܐ ܣܘܓܐ ܡܢ ܚܝܠܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܕܫܪܟܐ ܥܪܩܘ ܂ ܝ̇X ܪܘܡܢܘܣ ܕܝܢ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܫܩܠܗ ܕܢܘܒܠܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐܘܟܝܬ ܣܘܠܛܢ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܒܥ̣ܐ ܕܢܩܛܠܗ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܬܩܛܠܢܝ ܂ ܐܢܐ ܐܝܬX
Chron1234 ܐܘܟܝܬ ܣܘܠܛܢ ܂ ܦܓ̣ܥ ܒܗ ܬܘܪܟܝܐ ܐܚ̣ܪܢܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܐܢܐ ܐܝܬX ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܫܩܠܗ ܕܢܘܒܠܗ ܠܘܬ
Chron1234 ܫܢܝܐ̈ ·ܗ· ܡܝ̣ܬ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬ X0ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܡܠܟܐ ܥ̇ܡܘܪܐ ܘܝ̣ܨܦ ܕܟܠܗܝܢ ܚܫܚܬܗ̇̈ ܀ ܘܟܕ ܐܡܠܟ ܗܢܐ ܪܘܡܢܣ
Chron1234 ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܕܫܡܗ ܣܘܠܝܡܢ ܒܪ ܣܠܬܘܩ ܕܢܦ̣̇ܩ ܡܢ ܓXܒܝܐ ܂ ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬ ܐ ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ·ܘܢܘ· ܃ ܢܦ̣ܩ
Chron1234 ܂ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬ̇ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̇ ܘܬܪܬܝܢ ܂ ܗܢܐ ܟܕ ܢܦ̣ܩ X ܡܠܟܐ ܒܬܪܗ ܫܢܝܐ̈ ·ܒ· ܂ ܘܥܢ̣X ܐܦ ܗܘ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܪܘܡܢܘܣ
Chron1234 ܂ ܘܗܦܟܘ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܐܬܘ ܠܘܥܕܐ ܕܩܐܣܪܝܐ ܆ ܟܠܗ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܗܢܘܢ ܬܡܢ XܗܘܘX ܡ̣ܛܐ X ܠܗܘܢ ܛܐܒܐ ܕܡܝܬ ܪܘܡܢܘܣ
Chron1234 ܕܛܝܝܐ̈ ܓܥܦܪ ܒܪ ܗܐܪܘܢ ܒܪ ܡܥܬܨܡ ܂ ܕܡܬܟܢܐ ܗܘܐ ܡܬܘܟܠ ܡܠܟܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܗܟܢܐ ܥܒ̣ܕ ܀ ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܂ XܝX ܂ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
Chron1234 ܂ ܟܕ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܬܫܠܡܘܗ̇ ܬܘܪܟܝܐ̈ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܂ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܂ ܡܠܟܐ ܝ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܡܬܘܟܠ ܒܐܠܗ ܒܫܡܐ ܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
Chron1234 ܥܡ ܕܠܝܠܐ̇̈ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܐܦܫܝܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕ ܂ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܥܡܗܘܢ ܩܪܒܐ ܂ ܝ ܂ ܘܐܬܬܒܪܘ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܥܪܩ ܬܐܘܦܝܠܐ
Chron1234 ܐܒܘ ܣܚܩ ܂ ܘܐܘܕܥܗ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܂ ܟܕ ܗܘ̣ ܡܠܟܐ ܐܒܘ ܣܚܩ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܠܝܠܐ̇̈ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܐܦܫܝܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕ ܂ ܠܘܬ
Chron1234 ܂ ܘܟܬܒ ܒܗ̇ ܗܟܢܐ ܂ ܕܗܢܐ ܕܗܐ ܐܬ̇ܐ ܠܘܬܟ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܡܠܟܐ ܂ ܐܬܦܪܣ ܘܟܬܒ ܐܓܪܬܐ ܘܐܬܛܟܢ ܕܬܬܝܒܠ ܠܘܬ ܐܒܘ ܣܚܩ