simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܆ ܥܬܕܗ ܣܘܠܝܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܠܡܘܣܠܡ ܕܢܫܕܪܝܘܗܝ
Chron1234 ܂ ܠܥܒܕ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܕܓܒܪܐ
Chron1234 ܂ Xܝ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܢܬܦܣܩ ܠܫܢܗ ܂
Chron1234 ܂ ܡܝܬ ܐܝܙܝܕ ܡܠܟܐ ܩܡܐ ]ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ
Chron1234 ܕܣܝܡܐ ܗܘܬ̇ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܚܬܗ̇ ܥܠ
Chron1234 ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܠܝ ܘܡܪܘܕܐ ܕܥܠܘܗܝ
Chron1234 2]ܡܛܠ ܩܛܠܗ ܕܐܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܘܫܘܠܡܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ
Chron1234 ܟܕ ܫܡܥ ܩܘܣܛܘܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܘܠܦܢܗ ܂
Chron1234 ܐܬܓܙܡܬ̇ ܗܕܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܛܪܘܢܐܝܬ ܃ ܛܒ
Chron1234 ܀ ܥܘܡܪ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܐܡܠܟ
Chron1234 ܕܥܘܡܪ ܒܪ ܟܛܐܒ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܡܝܬ
Chron1234 ܂ ܡܝܬ ܐܪܐܩܠܝ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈
Chron1234 ܒܪ ܒܪܗ ܕܐܝܪܐܩܠܝ ܡܠܟܐ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܦܠܐ ܡܠܟܐ ܡܩܠܣ ܠܟ ܟܕ
Chron1234 ܃ ܥܠ ܥܘܡܪ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܦܩܕ
Chron1234 ܣܘܦܪܘܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܠܥܘܡܪ ܡܠܟܐ ܕܠܒܫ ܡܐܢܐ̈ ܝܐ̣ܐ̈
Chron1234 ܐܬܦܠܛ ܒܥܪܘܩܝܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܢܘ ܛܝܝܐ̈
Chron1234 ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܦܠܚ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܇ ܒܬܪ
Chron1234 ܥܡ ܫܗܪܒܪܙ ܂ ܡܠܟܐ ܗܟܝܠ ܐܝܪܐܩܠܝ ܒܥܐ
Chron1234 ܃ ܡܝܬ ܡܚܡܕ ܡܠܟܐ ܕܫܠܝܛ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܐܢܫܐ̈