simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܒܝܘܡܬܐ̈ ܡܢܥ ܐܝܪܐܩܠܝ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܘܫܪܐ
Chron1234 ܠܡܩܡ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܣ̇ܟܝܢ ܗܘܘ
Chron1234 ܂ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܂ XX ܒܥܩܒܬܗ̈
Chron1234 ܕܝܢ ܝ · ܡܠܟܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ
Chron1234 ܘܫܠܚ ܠܗ ܟܐܓܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܗܐ ܡܫܕܪ
Chron1234 ܫܕܪܘܗܝ ܠܘܬ ܐܝܪܩܠܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܬ̣ܐ
Chron1234 ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܃ ܘܡܢ ܐܟܠܝ̈
Chron1234 ܃ ܘܐܦܣ ܠܗ ܡܠܟܐ ܆ ܥܠ ܬܢܘܝ
Chron1234 ܚܝܠܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܦܘܩܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ
Chron1234 ܀ ܟܣܪܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܆ ܟܕ
Chron1234 ܃ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘX ܡܠܟܐ ܇ ܘܐܘܕܥܗ ܥܠ
Chron1234 ܀ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ X Xܪܝܩܝ ܆
Chron1234 ܩܪܝܬܗ ܕܟܣܪܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܀ ܘܟܕ
Chron1234 ܝ ܕܐܣܬܡܝ ܗܘܪܡܙܕ ܡܠܟܐ ܕܝܠܗܘܢ ܃ ܐܣܪܚܘܗܝ
Chron1234 ܆ ܘܣܬܪܘܗܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܣܪܚ ܒܕܘܟܬܗ
Chron1234 ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܠܚXܢܗ ܦܝܠܠܝܦܝܩܘܣ ܆
Chron1234 ܆ ܘܥ̣ܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܐܬܩ̇ܒܠ ܃ ܘܝܡܐ
Chron1234 ܂ ܘܠܐ ܐܬܠܘܝ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܐܟܘܬܗ ܂
Chron1234 ܂ ܡܓܢܐ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܛܝܒܪܝܘܣ ܫܕܪ
Chron1234 ܥܓ X ܛܝܒܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܀ ܛܝܒܪܝܘܣ ܡܠܟܐ