simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܗ̣ܘ ܓܐܘܪܓܝ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܂ ܦܩ̣ܕ ܐܒܘ
Chron1234 X·X ܫ̣ܡܥ ܕܢܦ̣ܩ ܡܠܟܐ ܕܢܘܒܝܐ̈ ܘܡ̣ܛܐ ܠܡܨܪܝܢ
Chron1234 0ܐܟܪܙܘܗܝ ܠܐܒܘ ܣܚܩ ܡܠܟܐ ܂ ܘܝܗܒܘ ܠܗ
Chron1234 ܐܠܗܝܐ ܂ ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܡܐܡܘܢ ܝXX X
Chron1234 ܘܐܙܠ ܐܬܚ̇ܝܕ ܠܬܐܘܦܝܠܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܬܝܗܒ ܠܗ
Chron1234 ܐܦܝܣ ܕܒܛܝܒܘܬܟ̈ ܐܘ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܝܢ ܡܪܗܛܘܗܝ̈ ܂
Chron1234 ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ̈ ܐܬ̣ܐ ܡܠܟܐ ܕܒܘܠܓܪܐ̈ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠ
Chron1234 ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܢܗ̇ ܗܐܪܘܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܀ ܩܨܕ
Chron1234 ܐܙܠ ܢܝܩܘܦܪܘܣ ܝX ܡܠܟܐ ܕܢܬܟܬܫ ܥܡ ܒܘܠܓܪܐ̈
Chron1234 ܘܟܠ ܫܢܐ ܐܬ̇ܐ ܡܠܟܐ ܒܟܣܝܐ ܘܡܨܠܐ ܒܥܕܬܗܘܢ̈