simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ]ܡܛܠ ܡܦܩܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡ̣ܝܐ̈ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܂
Chron1234 ܆ ܢܦܩ ܝX ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ̈
Chron1234 ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܝܕ ܡܠܟܐ ܐ ܂ ܚܘܗܝ
Chron1234 ܗܘܐ ܒܬܪ ܝܙܝܕ ܡܠܟܐ ܂ ܥܩܪܘ ܕܝܢ
Chron1234 ܂ ܒܛܢܢܐ ܕܚܠܦ ܡܠܟܐ ܕܐܬܩܛܠ ܀ ܐܡ̇ܪܝܢ
Chron1234 ܥܒܕܐܠܗ ܒܪ ܥܘܡܪ ܡܠܟܐ ̤ ܂ ܝ̇X
Chron1234 ܐ̣̇ܝܕܐ ܕܒܗ̇ ܫ̇ܪܐ ܡܠܟܐ ܝܘܡܐ ܦܠܢ ܂
Chron1234 ܒܘܠܝܕ ܃ ܘܗܘ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܝܝ
Chron1234 ܕܒܕܪܡܣܘܩ ܠܘܬ ܘܠܝܕ ܡܠܟܐ ܃ ܕܨܚܝ ܠܡ
Chron1234 ܆ ܡܝܬ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܟܕ
Chron1234 ܂ ܘܦXܥ ܒܗ ܡܠܟܐ ܂ ܘܥܒܕܘ ܘܥ̣ܠ
Chron1234 ܘܟܕ ܡܪܕ ܥܠ ܡܠܟܐ ܘܓܠܝ ܢܦܫܗ ܂
Chron1234 ܐܝܙܓܕܐ ܠܘܬ ܟܐܓܢ ܡܠܟܐ ܕܟܐܙܪܝܐ̈ ܂ ܘܡܟܪܗ̇
Chron1234 ܐܬ̣ܐ ܒܪܗ ܕܟܐܓܢ ܡܠܟܐ ܕܟܐܙܪܝܐ̈ ܆ ܘܥ̣ܠ
Chron1234 ܂ ܥܘܡܪ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܆ ܡܫܕܪ ܂
Chron1234 ܀ ]ܡܛܠ ܥܘܡܪ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈
Chron1234 ܐܝܙܓܕܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܥܘܡܪ ܘܝXܒ ܐܓܪܬܐ
Chron1234 ܡ̇ܛܝܐ ܡܢ ܣܘܠܝܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܂
Chron1234 ܕܐܫܬܕܪܘ Xܢ ܝ ܡܠܟܐ ܃ ܘܐܫܬܘܝܘ ܐܟܚܕܐ
Chron1234 ܕܝܢ ܐܪܓܫ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܆ ܥܠ ܩܝ̇ܡܐ