simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܘܫܪܐ ܒܦܠܛܝܢ ܕܥܠ ܓܒ ܪܝܫ ܡܒܘܥܐ ܂ ܘܟܕ ܚ̇ܬ ܒܚܕ ܡܠܟܐ ܘܒܦܘܢܝܩܝ ܢ̇ܦܩ ܀ ܒܗܘܢ ܕ ܢ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܡܢܥ ܐܝܪܐܩܠܝ
Chron1234 ܂ ܘܡܣ̇ܟܝܢ ܗܘܘ ܕܟܕ ܐܙ̇ܠ ܡܠܟܐ ܘܚܙ̇ܩ ܠܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܒܪܡ ܂ Xܝܝ ܂ ܝ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܠܡܩܡ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ
Chron1234 ܂ XX ܒܥܩܒܬܗ̈ ܕܐܚܘܗܝ ܪܕܐ ܗܘܐ ܘܐܬ̇ܐ ܂ ܘܣ̇ܐܡ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܕܫܝܪܘ ܥܠ Xܫܝܢܐ ܕܗܘܐ ܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܠܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܗ̣ܘ
Chron1234 ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܗ ܘܒܙܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܟܣܪܘ ܃ ܗܦܟ ܠܡܣܬܝܘ ܡܠܟܐ ܀ ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܟܣܪܘ ܫܢܝܐ̈ ·ܠܚ· ܀ ܐܪܩܐܠܝܣ ܕܝܢ ܝ ·
Chron1234 ܂ ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܕܦܓ̇ܥܝܢ ܒܟ ܐܬܪ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܂ ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܩܦܣܝܐ ܠܡܥܕܪܘܬܗ ܂ ܘܫܠܚ ܠܗ ܟܐܓܢ
Chron1234 ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܬ̣ܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܟܕ ܠܐ ܐܪܓܫ ܒܗ ܐܢܫ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܢܥܒܪܘܢܝܗܝ ܂ ܘܟܕ ܐܣܪܘܗܝ ܂ ܫܕܪܘܗܝ ܠܘܬ ܐܝܪܩܠܝ
Chron1234 ܃ ܘܡܢ ܐܟܠܝ̈ ܦܬܘܪܗ ܥܒܕܗ ܇ ܟܕ ܡܬܥܗܕ ܠܚܘܒܐ ܕܐܒܘܗܝ ܂ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܣܪܓܝ ܕܝܢ ܒܪܗ̇ ܆ ܒܐܝܩܪܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗ
Chron1234 ܆ ܥܠ ܬܢܘܝ ܕܗܦ̇ܟ ܂ ܘܟܕ̣ ܐܬ̣ܐ ܣܪܓܝ ܠܐܘܪܗܝ ܆ ܐܫܟ̣ܚ ܡܠܟܐ ܠܗ ܕܢܗܦܘܟ ܢܚܙܐ ܘܢܣܥܘܪ ܠܐܘܣܝܐ XX ܕܝܠܗ ܃ ܘܐܦܣ ܠܗ
Chron1234 ܦܘܩܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܝܘܐܢܝܣ ܇ ܘܢܩܫ ܡܫܪܝܬܗ̈ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܂ ܡܠܟܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܪܓܡ ܀ ܐܬ̣ܐ ܕܝܢ ܘܡ̇ܢܥ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ
Chron1234 ܕܦܪܣܝܐ̈ ܆ ܟܕ ܐܬXܠܐܒܒ ܠܗ ܥܠ ܩܛܠܗ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ ܡܠܟܐ ܕܣܥܪ ܟܣܪܘ ܟܕ ܫܡܥ ܥܠ ܡܘܬܗ ܝX ܕ ܡܘܪܝܩܝ ܀ ܟܣܪܘ ܕܝܢ
Chron1234 ܇ ܘܐܘܕܥܗ ܥܠ ܪܛܢܗܘܢ ܕܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܕܒܝܘ ܡܢܗ ܪ ܂ ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܇ ܚܠܦ ܐܚܘ̇ܗܝ ܂ ܘܠܐ ܐܬܬܦܝܣ ܃ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘX
Chron1234 X Xܪܝܩܝ ܆ ܟܕ ܡXܕܡܐ ܒܪܚܒܥܡ ܒܪ ܫܠܝܡܘܢ ܃ ܠܐ ܐܝX ܥܠ ܒܠܗ ܡܠܟܐ ܚܢܢ ܃ ܐܢ ܕܢ ܘܠܐ ܇ ܐܦ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܗܘ̇ܝܢܢ ܠܟ ܀ ܗ̣ܘ ܕܝܢ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܀ ܘܟܕ ܒܐܘܪܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܣܪܘ ܥܕܟܝܠ ܇ ܐܬܬ̇ ܡܠܟܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܒܡܪܝܐ ܕܡܢܢܝܠ ܀ ܦܐ ܀ ]ܥܠ ܩܪܝܬܗ ܕܟܣܪܘ ܡܢ
Chron1234 ܕܝܠܗܘܢ ܃ ܐܣܪܚܘܗܝ ܦܪܣܝܐ̈ ܠܒܪܗ ܟܣܪܘ ܠܡܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܐܢܝ̇ܢ Xܥܝܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܝ ܕܐܣܬܡܝ ܗܘܪܡܙܕ
Chron1234 ܂ ܘܐܣܪܚ ܒܕܘܟܬܗ X ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܓܐܪܡܢܘܣ ܂ ܘܐܬܘ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܥܣܩܐ ܂ ܘܠܐ ܣܝܒܪܘ ܦܪܝܫܐ̈ ܥܣܩܘܬܗ ܆ ܘܣܬܪܘܗܝ ܠܘܬ
Chron1234 ܠܚXܢܗ ܦܝܠܠܝܦܝܩܘܣ ܆ ܘܐܣܪܚܗ ܪܝܫܐ ܠܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܂ ܡܠܟܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ ܂ ܝܝ ܘܢ̣ܦܠ ܣܘܓܗ̇ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܘܫܕܪ
Chron1234 ܘܐܬܩ̇ܒܠ ܃ ܘܝܡܐ ܠܗ ܡܘܪܝܩܝ ܕܐܢ ܡ̇ܨܠܚ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܠܡܘܢܕܪ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܂ ܝX ܢܥܡܢ ܕܝܢ ܒܪܗ ܐܡܣܪ ܆ ܘܥ̣ܠ ܠܘܬ
Chron1234 ܐܚܪܢܐ ܐܟܘܬܗ ܂ ܘܐܦܠܐ ܥܒܕܘ ܒܢܝ̈ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܛܠܝܐ ܫܒܝܚܐ ܕܠܐ ܣܒܥ ܝܘܡܬܗ̈ ܂ ܘܠܐ ܐܬܠܘܝ
Chron1234 ܕܝܢ ܛܝܒܪܝܘܣ ܫܕܪ ܠܘܬ ܡܓܢܐ ܕܢܠܒܘܟ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܘܢܕܪ ܂ ܡܠܟܐ ܃ ܟ̇ܢܫ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܘܫܪܝ ܒܐ̇ܙ ܠܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܪ ܂ ܡܓܢܐ ܂
Chron1234 ܀ ܛܝܒܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܐܡܠܟ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ·ܘܦܐ· ܂ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܛܥܢ ܐܝܩܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܂ ܘܐ̣ܙܠ ܒܚܝܠܐ ܥܓ X ܛܝܒܪܝܘܣ